Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste Tuinvrienden,

De Nieuwjaarsreceptie op 6 januari werd druk bezocht en was zeer gezellig. Jammer dat er bij dit soort gelegenheden altijd weinig nieuwe leden
aanwezig zijn. Hebben zij last van een soort plankenkoorts of vinden zij dat zij er (nog) niet bij horen? Dat is dan jammer want juist zijn deze
gelegenheden ideaal om eens wat meer tuinleden te leren kennen. Hieronder kunnen jullie mijn toespraakje lezen dat ik bij die gelegenheid heb
gehouden.

“ Welkom allemaal in ons mooie clubgebouw dat, zoals gebruikelijk, weer feestelijk is versierd. Speciaal welkom voor onze gasten, de families
Garemans en de Man, de dames geboren Vink, die ook dit jaar weer present zijn. De traditionele oliebollen ontbreken dit jaar aangezien de vaste
bakploeg op zondag, “Oudjaar”, niet heeft gebakken. Maar jullie zullen toch verwend worden met heerlijke hapjes en drankjes.

Ja, en dan wil ik even terugkijken op het jaar 2017 dat achter ons ligt. Met natuurlijk als triest dieptepunt het zo plotseling overlijden van onze zeer
geliefde en gewaardeerde Lijnie. Ik ben trots en dankbaar voor de mooie en waardige wijze waarop onze vereniging afscheid van haar heeft genomen.

Heel verheugend is dat de grote leegte in de kantine-organisatie, die zij achterliet, inmiddels goeddeels is opgevuld en dat heel wat leden bereid
zijn gevonden om haar werk voort te zetten. Een groot compliment hierbij wil ik geven aan Adrie Smeets die, ondanks het grote verlies, zijn taken
als bestuurslid en kantinebeheerder op een bewonderenswaardige wijze is blijven vervullen (hier volgde een groot applaus voor Adrie).


Ja, een hoogtepunt is natuurlijk de viering van ons 40-jarig jubileum geweest. Alhoewel het in verband met het overlijden van Lijnie een bescheiden
feest is geworden, kijken wij er met veel plezier op terug. De kantine was feestelijk aangekleed en met name de woorden van de burgemeester
maakten veel indruk. Klap op de vuurpijl was natuurlijk de Koninklijke onderscheiding voor Adrie. Wat zou het fantastisch geweest zijn als ook
Lijnie deze onderscheiding had mogen ontvangen!

Een aanslag op ons banksaldo was de vervanging van het dak van onze kantine. Het oude dak bevatte asbest en was slecht geïsoleerd.
Gelukkig sprong onze buurman de NAM en de Gemeente Oud-Beijerland bij met een subsidie van in totaal € 9.500,00. Wij hebben nu een dak
dat weer jarenlang meegaat terwijl wij op de verwarmingskosten van de kantine aanzienlijk zullen besparen.

Al met al is het voor de vereniging toch een goed jaar geweest. Wij hadden een volledige bezetting van het park en de tuindiensten en
kl antinediensten werden naar behoren vervuld. Ik bedank alle leden die zich het afgelopen jaar extra hebben ingezet voor ons cluppie.

Verder spreek ik de hoop uit dat 2018 voor de vereniging een goed jaar mag worden met veel hoogte- en weinig dieptepunten.

Natuurlijk ook namens mijn medebestuursleden hoop ik dat 2018 voor jullie allemaal en jullie familie en vriendenkring een goed en gezond jaar
mag worden en wij rekenen er op dat jullie je ook dit jaar weer zullen inzetten om er een mooi verenigingsjaar van te maken. “

Jan Jansen, jullie voorzitter


Tuinuitgifte / Nieuwe leden
Tuin 126 ( van Doorn ) gaat naar A.Aazamy.
Tuin 7 ( van de Bie ) gaat naar Hans Hendriksen.
Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom in onze vereniging en wensen hen veel tuinplezier toe.

Momenteel zijn te huur:
Tuin 23 ( Kuilman )
Tuin 97 ( Groeneweg)
Tuin 61 (Roefs )

Leen Groeneweg
Zoals u kunt lezen komt de tuin van Leen Groeneweg vrij. Het spijt mij zeer jullie te moeten meedelen dat Leen zijn lidmaatschap heeft
opgezegd i.v.m. ernstige ziekte. Leen is jarenlang een zeer actief lid van onze vereniging geweest. Hij is jarenlang de bezielende leider
geweest van de slootploeg en de drainagecommissie en was dat met een grote kennis van zaken. Ik wil hierbij Leen namens ons allemaal
hartelijk danken voor zijn inzet voor onze vereniging en hem veel sterkte en kracht toewensen voor de komende tijd.

Jan Jansen

 

Van onze kantinebeheerder Adrie Smeets

Zand
Al jarenlang hebben wij op de parkeerplaats een zandberg. Dit zand is in principe voor het herbestraten van de paden.
Ook alle leden kunnen hiervan gebruik maken, echter dat is niet gratis.De kosten hiervan zijn €1,25 per kruiwagen.
Afrekenen kan aan de bar in de kantine.
 

Afhalen zaden, pootaardappelen en pootuien
De bestellijsten voor de zaden, pootuien en pootaardappelen zijn bij de diverse leveranciers binnen. Op zaterdag 10 maart 2017 is de uitgifte hiervan.
Afhalen van  uw bestelling kan alleen tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Paasklaverjas

Vrijdag 23 maart a.s. wordt de jaarlijkse Paasklaverjas gehouden. Ook de leden van de tafeltennisvereniging Sorry zullen weer van de partij zijn.
Aangezien zij altijd ruim in de meerderheid zijn, doe ik bij deze een oproep aan onze leden om ook te komen klaverjassen.
Voor iedere deelnemer wordt er een doosje eieren beschikbaar gesteld. Uiteraard is er ook nu weer een verloting met heel veel mooie
prijzen. Aanvang 19.45 uur. Inschrijfgeld € 5,00. Het inschrijfformulier ligt op de bar in de kantine, maar inschrijven kan ook via een e-mail naar:
acm.smeets@kpnplanet.nl.Plantjes KG
Ook al is het leveren van de KG plantjes niet geheel kostendekkend, blijven wij deze service aan de leden komend seizoen toch uitvoeren.
Bij deze Tuinpraat is een bestelformulier voor KG plantjes bijgesloten.
Belangrijk zijn de volgende regels:
*          Lever het formulier uiterlijk zondag 8 april in aan de bar in ’t Gebouw. Dit kan dus alleen tijdens de openingstijden van de kantine.
           (zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op zondag tussen 14.00 en 17.00 uur).
*          Betaal bij inlevering direct het verschuldigde bedrag.
*          De plantjes kunnen alleen op zaterdag 5 mei tussen 10.00 en 16.00 uur worden afgehaald.
*          Zijn de plantjes om 16.00 uur nog niet afgehaald, dan worden ze op uw tuin gezet. Let er wel op, dat ze water moeten hebben en dat de
            konijnen ze niet als lekker hapje gaan beschouwen.


KG artikel

naam plant

verkoop

prijs

bestelling

nummer:

 

per 4

per 4

per 4 

60

 bloemkool

4

 €       0,80

 ..………. X 4

340

 herfst prei

4

 €       0,80

 ..………. X 4

360

 zomer prei

4

 €       0,80

 ..………. X 4

400

 rode biet

4

 €       0,80

 ..………. X 4

410

 rode kool

4

 €       0,80

 ..………. X 4

520

 spitskool

4

 €       0,80

 ..………. X 4

KG artikel

naam plant

verkoop

 prijs 

bestelling

nummer:

per stuk

 per stuk

 per stuk

1050

 komkommer

1

 €        1,90

 

1060

 geënte komkommer

1

 €    3.00

 

1075

 geënte minikomkommer

1

 €    3.00

 

1105

 galia meloen

1

 €        1,95

 

1111

 geënte oogmeloen

1

 €    3,25

 

1120

 Spaanse peper

1

 €        1,50

 

1170

 cherrytomaat

1

 €       0,95

 

1174

 geënte cherrytomaat

1

 €    3,25

 

1180

 vleestomaat

1

 €       0,95

 

1184

 geënte  vleestomaat

1

 €    3,25

 

1200

 tomaat

1

 €       0,95

 

1204

 geënte tomaat

1

 €    3,25

 

1210

 paprika rood

1

 €        1,45

 

1230

 paprika geel

1

 €        1,45

 

1240

 paprika oranje

1

 €        1,50

 

1340

 courgette

1

 €        1,25

 


Adrie Smeets

 

Nieuwjaarsreceptie 2018
De door het bestuur georganiseerde nieuwjaarsreceptie is dit jaar goed bezocht. Alle tafels in onze sfeervolle versierde kantine waren
bezet. Verheugd waren wij dat ook dit jaar de “dames Vink” met aanhang de weg naar Oud-Beijerland weer wisten te vinden. Dit wordt
erg gewaardeerd. In zijn speech kwam de voorzitter terug op de memorabele momenten van het afgelopen jaar, zoals het overlijden van
Lijnie, het 40-jarig jubileum met de Koninklijke onderscheiding voor Adrie. Ook het vernieuwen van het dak was het vermelden waard.
Zoals altijd bij een gelegenheid als deze waren er volop hapjes en drankjes en moeten we waardering hebben voor de inzet van Yolanda,
Astrid, Jet en Lina die voor dit alles gezorgd hebben. Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde receptie en hopen wij na een
goed 2018 jullie weer te kunnen uitnodigen voor de receptie van 2019.

Namens het bestuur,
Leen van der Meijde (secretaris)

 

Nieuw boekje Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de ALV van maart 2017 zijn een aantal wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement (H.R.) besproken. Op verzoek van de ledenvergadering
is er nog één wijziging aangebracht, zoals wij in de Tuinpraat van maart hebben aangegeven. Deze wijzigingen zijn nu doorgevoerd.
Binnenkort kunt u een nieuw exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement verwachten.

Penningmeester,
André Elderhorst


Van Leen van der Meijde (secretaris)
en André Elderhorst (penningmeester)

Algemene ledenvergadering 2018
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018. Deze vergadering zal worden gehouden
op vrijdag 16 maart 2018, aanvang 20.00 uur. De locatie is zoals gebruikelijk in “t Gebouw”.
Wij hopen op een grote opkomst!

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2018
1.         Opening door de Voorzitter.
2.         Ingekomen stukken.
3.         Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2017.
4.         Jaarverslag 2017.
5.         Verslag van de Kascontrole -commissie.
6.         Jaarrekening 2017.
7.         Actualisering begroting 2018.
8.         Begroting 2019.
9.         Vaststellen grondhuur en contributie 2019.
10.       Verkiezing van de Voorzitter.
11.       Verkiezing van het reserve lid van de kascontrole- commissie.
12.       Bestuursbeleid voor de komende jaren.
13.       Décharge voor het bestuursbeleid in 2017.
14.       Rondvraag.
15.       Sluiting door de Voorzitter.

 

 

Hierna volgt, in volgorde van de bovenstaande agendapunten en voor zover van toepassing, een eventuele toelichting, aanvulling
of andere bijbehorende informatie.
De financiële stukken zijn van André Elderhorst, de overige van Leen van der Meijde.


Aanvulling agendapunt 3 – Notulen ALV 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 maart 2017
Aanwezig: 21 leden (inclusief het bestuur).
Afwezig met kennisgeving: dhr. J. Schutter, dhr. L. Groeneweg, dhr. N. Gerdzen, mevr. A. Zuidgeest, dhr. E. Vroonland, dhr. W. v. d. Wagt,
dhr. W. Kuilman.

1. Opening.
Om 20:00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hij merkt op dat het de vaste groep leden
is die de vergadering bijwoont en dat er niemand van de jubileum-commissie aanwezig is.

2. Binnengekomen stukken.
Buiten de afmeldingen voor de vergadering zijn er geen binnengekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016.
Deze notulen worden door de vergadering bekrachtigd.

4. Jaarverslag 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag.

5. Verslag van de kascontrole-commissie.
Adrie Walenboer verklaart namens deze commissie alles gecontroleerd te hebben en geen onvolkomenheden te hebben aangetroffen in
de papieren van de penningmeester. Hij verzoekt daarom de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester.
De vergadering stemt hiermee in.

6. Jaarrekening 2016.
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Hij geeft aan dat mede door de goede resultaten van de kantine en een
grotere opbrengst van de winkel er ondanks de grote uitgaven 2016 toch positief afgesloten kon worden. De post onderhoud gebouw is
2800 euro meer dan begroot door de aanschaf van nieuwe beveiligingscamera’s.

De post evenementen toont geen bijzonderheden, de uitgaven zijn hier voor de vrijwilligersavond en de infoavond. De inkomsten komen
uit o.a. de klaverjasavonden en de mosselavond.
Dhr. van Haaff  vraagt welke belastingen in de post belastingen bedoeld worden. De penningmeester antwoord hierop dat dit de OZB
voor zowel gebruiker als eigenaar (afspraak met de familie Vink) is en hoewel wij geen riool hebben we wel rioolbelasting betalen.

7. Herziening begroting 2017.
De penningmeester heeft een aangepaste begroting voor 2017 gemaakt. De belangrijkste wijzigingen zijn: De inkomsten uit rente zijn
naar beneden bijgesteld door de lagere tarieven. De energie uitgaven zijn lager begroot door een te verwachte lager verbruik.
De post onderhoud gebouw moet worden bijgesteld. De penningmeester geeft aan dat in 2023 al het asbest uit gebouwen verwijderd
moet zijn. Tot 2019 wordt er subsidie verleend op de kosten voor het verwijderen van asbest. Om deze subsidie niet te missen heeft
het bestuur besloten nu al actie te ondernemen. De verwachting is om dit najaar met de werkzaamheden aan te vangen als de meeste
spullen van de tuin zijn.
De vereniging heeft voor de verbouwing subsidie aangevraagd bij de gemeente, maar heeft nog geen antwoord ontvangen, wel is er
door de NAM een subsidie v toegezegd voor het vernieuwen van het dak. De penningmeester vraagt de vergadering toestemming
om de begroting zo uit te voeren en het project “dak” op te zetten.
De voorzitter vult aan dat hij bij de gemeente subsidie aangevraagd heeft, zodat als dit bedrag toegewezen wordt het hele project “dak”
voor de helft gefinancierd is. De penningmeester geeft aan dat er ook over zonnepanelen is gesproken. De vereniging wordt als bedrijf
gezien en energie bedrijven alleen aan particulieren een gegarandeerd bedrag terugstorten. Subsidie voor de aanschaf van panelen
wordt alleen verkregen via de vennootschapsbelasting, welke wij niet betalen en dus ook niets kunnen terugvorderen.
8. Begroting 2018
De penningmeester is in zijn begroting voor 2018 weer uitgegaan van een bezetting van 98%. De energiekosten verder naar beneden
bijgesteld, door de verwachte besparing door isolatie van het dak. Verder zijn er voor 2018 geen bijzonderheden.

9. Vaststellen grondhuur en contributie.
Het voorstel van het bestuur is deze bedragen niet te wijzigen, mede door de afspraak met de familie Vink.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur.

10. Verkiezing bestuursleden.
De bestuursleden André Elderhorst en Adrie Smeets zijn statutair aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, dus zijn zij herkozen voor een periode van 3 jaar.

11. Verkiezing van een reserve lid van de kascontrole-commissie.
Door het doorschuiven van mevrouw van der Schoor moet er een nieuw reserve lid gekozen worden.
De heer Willem Kuilman stelt zich beschikbaar en de vergadering stemt hiermee in.

12. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.
De penningmeester licht de voorgestelde wijzigingen toe, waarna er een discussie volgt over artikel 36. Het bestuur zegt toe
de tekst van dit artikel zodanig te veranderen dat het met de mening van de vergadering overeenkomt.

13.Bestuursbeleid.
Allereerst is er het 40-jarig jubileum. Er is door de jubileum-commissie een feestprogramma opgesteld en de bedoeling is
dat er veel leden aan mee gaan doen. Het vernieuwen van het dak van het gebouw is een actie punt voor het komend jaar.
Verder is het beleid van het bestuur om door te gaan op de weg zoals het de afgelopen gedaan.

14. Décharge voor het beleid van het afgelopen jaar.
Het bestuur vraagt de vergadering décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2017. De vergadering stemt in met dit verzoek.
15. Rondvraag:
Dhr. van Haaff:  Wie huurt tuin 121 en is dit een manier van “volkstuinieren”? De voorzitter antwoord dat de Schouw-commissie
al diverse brieven heeft gestuurd. Dhr. Van Haaff: Vraagt aan het bestuur of het geen gemiste kans is als wij als groene mensen
geen zonnepanelen aanschaffen. De Voorzitter geeft aan dat voorlopig niet ingegaan wordt op het aanschaffen van zonnepanelen.
Mevrouw van Brakel merkt op dat het bestuur er beter aan had gedaan een agenda punt van dit onderwerp te maken met informatie
voor de leden en er op een betere manier van gedachte gewisseld had kunnen worden. De penningmeester geeft aan dat het nieuwe
dak zodanig wordt uitgevoerd dat plaatsing van zonnepanelen altijd nog tot de mogelijkheden hoort.
Dhr. Reigwijn: Worden er nog bodemmonsters genomen nadat het asbest is verwijderd? De Voorzitter antwoord dat dit niet het geval is,
omdat het asbest verwijderd wordt door een gecertificeerd bedrijf en onderzoek niet nodig is.

Dhr. Zijderveld: Wil de opstelling van de zaal veranderen in een U-vorm.
De penningmeester zegt dat bij de huidige opstelling er meer mensen in kunnen. De voorzitter vindt de vraag niet vreemd en vindt
een ronde opstelling ook beter. De kantinebeheerder zal dit volgend jaar bekijken.

Dhr. Zijderveld: Tuindienst. Het is tijdens een tuindienst enkel maar straten. Hij heeft andere kwaliteiten, is er geen mogelijkheid om
deze kwaliteiten te benutten. Hij wil ook meer betrokkenheid zien bij de tuin. De voorzitter geeft aan dat het goed is te weten wat de
leden kunnen en het blijft een goed idee hiervan gebruik te maken.
Dhr. Walenboer geeft aan dat de slootploeg bestaat uit mensen van diverse beroepsgroepen en dat iedereen het fijn vind eens iets anders te doen.

16.Sluiting.
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.


Aanvulling agendapunt 4 – Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 is een zeer bewogen jaar geworden. Aanvankelijk leek daar nog niets op te wijzen. We begonnen het jaar met een
goed bezochte nieuwjaarsreceptie en waren druk en enthousiast bezig met ons 40-jarig jubileum. Alle tekenen wezen op een goed jaar.
Tot we eind maart opgeschrikt werden door het plotselinge overlijden van Lijnie Smeets. Steun en toeverlaat van niet alleen Adrie,
maar van velen binnen onze vereniging, zeker voor de kantine medewerkers en schoonmakers. Dit bleek ook uit de grote opkomst
van onze leden bij haar begrafenis.
Het geplande jubileum feest in mei werd door deze gebeurtenis geschrapt en verschoven naar 19 augustus. Het jubileum werd in
uitgeklede vorm gevierd, met als hoogtepunt de Koninklijke onderscheiding voor Adrie Smeets uitgereikt door de burgemeester,
in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen. Als Lijnie niet was overleden was haar deze Koninklijke onderscheiding ook verleend.
Ondanks alles mogen we toch terugkijken op een geslaagde dag, mede door de inzet van een aantal vriijwilligers die op deze dag voor
hapjes en drankjes gezorgd hebben.
Het werk in de tuin gaat uiteraard door en hebben we er toch weer met elkaar iets moois van gemaakt. Het tegelen van de paden ging
gestaag door. Het effect van de nieuwe drainage begint zichtbaar te worden, de tuinen staan niet meer bij de minste neerslag blank.
De kantine- en schoonmaakploeg hebben het gemis van Lijnie zo goed mogelijk geprobeerd op te vangen door extra diensten te draaien,
wat niet gering was.
In het najaar is het asbesthoudende dak van de kantine vervangen door nieuwe isolerende dakbedekking. In de kantine is het een stuk
aangenamer wat warmte betreft en de energierekening zal best wel lager uitvallen. Mede dankzij subsidies van gemeente en van de NAM
zijn de kosten voor het vernieuwen van het dak meegevallen.
In december kregen wij ook het bericht binnen dat oud tuinlid Ruud Walraven was overleden. Ruud was al geruime tijd ziek. Ondanks
dat hij geen tuin meer had, bleef Ruud betrokken bij onze vereniging als donateur.
Ondanks de twee trieste berichten in dit verslag meen ik dat het een goed tuinjaar is geweest met goede opbrengsten en spreek ik de
hoop uit dat 2018 voor een ieder voorspoedig zal verlopen.


Toelichting bij agendapunt 6 – Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017


Verklaring bij de inkomsten en uitgaven 2017:

Algemeen
Er zijn dit jaar een aantal belangrijke gebeurtenissen geweest, welke de financiële uitgaven van de vereniging flink hebben beïnvloed, te weten:

  Allereerst uiteraard het al veel besproken onverwachtse overlijden van Lijnie Smeets. Hetgeen uiteraard een groot verlies is voor Adrie en zijn
  familie, maar hiermee viel ook een stuwende kracht weg in onze kantine.
  Nu we ruim een half jaar verder zijn, kunnen we constateren, dat Adrie en de andere kantine-vrijwilligers de draad weer goed opgepakt hebben.
  Heel bijzonder is het dan ook te noemen, dat de opbrengst van de kantine nauwelijks heeft te lijden gehad onder dit zeer trieste voorval.

  Verder heeft de vereniging in haar ALV van maart 2017 besloten het dak van het gebouw, welke asbest bevatte, te vervangen door een nieuw
  dak en dit nog te doen in 2017, zodat we waarschijnlijk in aanmerking kunnen komen voor een subsidie van de overheid.
  Er moet, bij het afsluiten van het boekjaar 2017 nog wel het een en ander aan de dakrand en goot gebeuren, maar het grootste deel van het
  werk is uitgevoerd.
  Doordat wij buiten de verwachte subsidie van de overheid hebben ontvangen aan subsidie van de gemeente Oud-Beijerland
  en onze buren, de NAM - waarvoor wij uiteraard zeer dankbaar zijn - konden wij deze kosten ook veel lager houden dan het aanvankelijk begrote bedrag.

  De vereniging bestond 40 jaar.

  Tot slot moet een deel van de wand aan de achterzijde van het gebouw vervangen worden. Het hout hiervoor is al in 2017 aangeschaft en
  verantwoord in de post “onderhoud gebouw”. Nu nog een paar sterke mannen en beter weer om dit werk uit te voeren.

Ook dit afgelopen jaar hebben de grondeigenaren afgezien van de verhoging van de huurprijs van de grond met de prijsindex. Deze gift van onze
grondeigenaren is een enorme waardering voor onze vereniging. Het is de wens van de grondeigenaren om dit verschil ter nagedachtenis en
als uitvoering van de ingeslagen weg door de overleden grondeigenaar de heer J.P. Vink apart te benoemen en staat verantwoord op de
regel “eenmalige korting JP Vink”.

Grondhuur
Zoals in de ALV van maart 2011 is afgesproken, is de grondhuur per 1-1-2017 gelijk gebleven op € 0,64 per M2. Gedurende het jaar zijn
alle tuinen verhuurd geweest. Hetgeen uiteraard ook bijdraagt aan een positief resultaat van de vereniging. Eind 2017 zijn er nog drie tuinen,
die opnieuw verhuurd moeten worden.

Contributie

De contributie is gelijk gebleven op € 20 per lid.

Donateurs
Helaas hebben dit jaar een aantal donateurs opgezegd. Gelukkig zijn er weer twee nieuwe donateurs voor 2018 bijgekomen, maar dit is
nog altijd onder het aantal van voorgaande jaren.

Elektra/gas/water
Dit afgelopen jaar zal het gasverbruik nog hoog zijn, maar volgend jaar verwachten wij een daling door de betere isolatie van het nieuwe dak.

Algemeen onderhoud complex
Er zijn dit jaar geen bijzonderheden geweest bij het onderhoud van het complex. Hierdoor zijn de kosten erg laag gebleven. Naar verwachting
zullen deze voor 2018 weer stijgen.

Project dak gebouw
In het dak van het gebouw was asbest verwerkt. Door de overheid is verplicht gesteld, dat alle asbestdaken voor 2024 verwijderd zijn.
Om te stimuleren dat niet iedereen tot 2023 gaat wachten, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten een subsidie te verlenen
als de werkzaamheden voor december 2019 zijn uitgevoerd. Vandaar dat wij de ALV vorig jaar gevraagd hebben dit project op te mogen starten.
In contacten met de gemeente Oud-Beijerland en onze buren, de NAM, hebben we het voor elkaar gekregen om een flonk bedrag binnen te krijgen.
Uiteraard zijn wij daar zeer dankbaar voor.
Er zijn in dit project wat meerkosten geweest door met asbest vervuild isolatiemateriaal. De meerkosten hiervoor zijn in de uitgaven
meegenomen. Evenals de verwachte kosten voor het verder afwerken van de dakrand en het terugplaatsen van de dakgoot.
Verder is dit project, onder spiedend oog van Adrie, goed verlopen, alhoewel het voor de bouwer behoorlijk tegen zat en hierdoor de
klaverjasavond moest worden afgezegd.

Onderhoud gebouw
Vorig jaar was in deze post het eenmalige project beveiliging vernieuwen opgenomen. De kosten voor het nieuwe dak zijn in een aparte
post verantwoord. Zoals reeds hierboven genoemd, zijn in deze post de aankoop van nieuwe planken voor de achterzijde meegenomen.

Evenementen, bijzondere opbrengsten
De, door het bestuur, georganiseerde bijeenkomsten als de nieuwjaarsreceptie, de ALV, cursussen AED vallen onder deze post.
Verder is in deze post begrepen de vrijwilligersavond. Daartegenover staan de door de kantine-commissie georganiseerde evenementen,
zoals de klaverjasavonden, de verloting tijdens de klaverjas­avonden en de mosselavond. De bar-inkomsten van deze avonden zijn
verantwoord onder de kantine-opbrengst en komen daar dus nog bij.

40-jarig bestaan
Door het overlijden van Lijnie Smeets is het aanvankelijke plan voor de viering sterk versoberd. Hierdoor zijn ook de kosten lager gebleven.
Wel is besloten de eenmalige uitgave van de Tuinpraat iets luxer uit te voeren dan aanvankelijk de bedoeling was. De subsidie van de gemeente
Oud-Beijerland heeft uiteraard ook bijgedragen, dat de uitgaven lager zijn geworden dan begroot.

PR-commissie
Deze post is dit jaar eenmalig hoger door de extra kosten wegens het overlijden van Lijnie Smeets.

Administratie
De kosten voor inkt voor de printers, portokosten en bankkosten nemen steeds verder toe.

Rente / Saldo bankrekeningen
De rente-inkomsten lopen helaas steeds verder terug. De vereniging wordt door de banken gezien als een zakelijke relatie en derhalve
zijn wij ook aangewezen op zakelijke spaarrekeningen. Deze geven nog minder rente dan de particuliere spaarrekeningen.
Per eind 2017 is de rente op de ING zakelijke spaarrekening nog maar 0,05% voor de eerste € 50.000, daarboven is het 0%. Vandaar
dat wij het meeste geld hebben staan op de zakelijke spaarrekening van SNS Bank, welke echter ook nog maar 0,10% geeft.

Beschikbaar voor toekomstige kosten
Wij hebben in kas een bedrag voor de bestrijding van toekomstige kosten, waarvan een deel de reeds ontvangen contributies zijn voor 2018.
Dit lijkt veel, maar in de afgelopen jaren hebben we gezien, dat er ineens grote uitgaven kunnen komen.
Daarom is het heel goed, dat wij een kleine buffer opgebouwd hebben.

Toelichting bij agendapunt 7 – Actualisering begroting 2018.

Er worden geen grote projecten verwacht in 2018.
Wel is de verwachting, dat de opbrengst van de winkel niet het resultaat meer zal halen, dat wij aanvankelijk begroot hadden.
Het aantal donateurs is gedaald en de rente-inkomsten schat ik nu nog lager in dan een jaar geleden. Tevens de gestegen
administratiekosten meegenomen. De verlaging van de energierekening als gevolg van het verbeterde dak was al in het
begrotingsvoorstel van maart 2017 verwerkt. Derhalve stel ik voor op de begroting voor 2018 een paar kleine wijzigingen toe te passen.

De herziene begroting voor 2018 gaat er als volgt uitzien:

 

Toelichting bij agendapunt 8 – Begroting 2019.
Daar de wachtlijst voor een nieuwe tuin aanzienlijk geslonken is, ben ik de begroting voorzichtigheidshalve uitgegaan van een bezetting van 95%.
Verder staan er op dit moment nog geen grote projecten voor 2019 gepland en verwacht ik de normale kosten voor onderhoud.
Waarbij ik heb aangenomen, dat de prijzen met 2% zullen stijgen.

Toelichting agendapunt 9 - Vaststellen contributie en tuinhuur 2019

In de ALV van 25 maart 2011 hebben we besloten de grondhuur en contributie voorlopig niet te verhogen. Ons voorstel is dit voor 2019 te
handhaven, zodat de grondhuur op € 0,64 per M2 blijft. De te betalen grondhuur blijft door de afspraak met de grondeigenaren gelijk.

De contributie en donatie kunnen we naar verwachting houden op € 20 per verenigingsjaar.

Tot slot
Uiteraard ben ik bereid op de vergadering nadere toelichting te geven en zie u graag op de ledenvergadering. Tot ziens op de vergadering.

Penningmeester
André Elderhorst

Aanvulling agendapunt 10 – Verkiezen van de voorzitter
Statutair is de voorzitter aftredend. Onze huidige voorzitter Jan Jansen stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen conform
de statuten worden aangemeld bij het bestuur.

Aanvulling agendapunt 11 - Verkiezen reserve lid kascontrole-commissie
Dhr. Ingen Visser is aftredend en dhr. Willem Kuilman zal doorschuiven als lid. Voor hem zal vanuit de vergadering een nieuw
reserve lid voor de kascontrole-commissie worden gekozen._____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingezonden copy
Adri Brussaard (tuin 74)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Januari
Natuurlijk zitten we nu midden in de winter, maar toch kunnen we nog van alles uit onze tuinen of kas oogsten. Dit noemen we
weeuwenteelt. In deze tijd van het jaar heerlijke verse groenten op je bord kan dus gewoon! Denk dan aan witlof, sla, veldsla of
andijvie in de kas of platglasbak. Of aan spruiten, boerenkool en groene kool in de volle grond.
Opgekuild, maar wel vorstvrij, kunt u nog peentjes, winterpeen, rode kool, knolselderij en niet te vergeten de overheerlijke
winterprei oogsten. Weeuwenteelt is echt de moeite waard, alles ook in de winter lekker vers op je bord.
Maar dat is aan u.

Winter
De wintermaanden zijn over het algemeen guur en koud. Dat is ook de reden waarom de meesten onder ons een voorkeur hebben
voor de zomer. Maar in ons klimaat hebben we het nou eenmaal allebei.
In onze tuintjes is er deze maanden vaak meer te doen dan in de zomer. Zoals spitten en snoeien, dat is meestal de belangrijkste
klus die gedaan moet worden. Maar ook afval zoals half verrot hout, stokken die half verteerd zijn, gebroken tegels, kapot glas of
roestig gaas kan allemaal opgeruimd worden. Gereedschap kan ontroest, aangescherpt en ingevet worden. Een steel die kapot is
kan vervangen worden, een half verzakt tegelpad kan opgehaald worden, een niet sluitend tuinpoortje kan gerepareerd worden en
ga zo maar door. Je hoeft je ook in de wintermaanden dus helemaal niet te vervelen. En met al die werkzaamheden vliegt de tijd en
voor je het weet breekt de lente alweer aan. Dan kan er weer heerlijk getuinierd worden, zeker in een tuin die er weer spik en span bij ligt.
Allen een fijn tuinjaar gewenst!

Aan de slag
Mensen met groene vingers kennen het gevoel vast wel. In december en januari is het wel lekker om even geen tuinwerk te ondernemen.
Maar in februari beginnen de handen alweer te jeuken bij sommige onder ons. Maar we hebben ook genoeg tuinleden die denken: ik begin
half in het voorjaar (niets mis mee) of in de zomer. Dat is ieders eigen keus.
Januari is vooral een maand om na te denken. Laat het afgelopen tuinjaar eens rustig de revue passeren en bedenk wat er goed ging.
Maar vooral ook wat er minder goed beviel.
Zag het gras er slecht uit of waren de borders alleen in juni echt? Het is belangrijk om daar in de wintermaanden eens goed over na
te denken. Met een glas wijn voor de haard is het beste moment om een plan te maken voor de toekomst. Om een lijstje te maken wat
u in het volgende tuinseizoen anders wilt doen.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de siertuin, maar uiteraard ook voor de moestuin. Moest ik nou echt 30 kroppen sla in één week opeten?
Wil ik andere groente-soorten in de tuin? Door nu een goed teeltplan te maken, gaat u met een duidelijk plan het nieuwe tuinjaar in en teelt u
volgend jaar met structuur. En ik zeg u: Daar wordt het tuinieren een stuk leuker van!

Leve de mollen
Hebt u mollen in de tuin? Gefeliciteerd!
Dat betekent namelijk dat er veel regenwormen in de grond zitten en dat is een goede norm voor de gezondheid van de bodem.
In onze moestuin zitten veel mollen en in een naastgelegen maisveld niet. Hoe komt dat?
Dat komt doordat onze tuin organisch bemest wordt met stalmest en compost. Terwijl de mais alleen drijfmest en kunstmest krijgt.
Nu zijn mollen natuurlijk geen onverdeeld genoegen. Het afgelopen voorjaar was droog en door het graafwerk van de mollen zijn wel
enkele zaaisels verdroogd. Tijdig dichttrappen kan dit voorkomen.


Vroeg-thuis
Vroege aardappelen kunt u eigenlijk niet vroeg genoeg in huis halen. Het is belangrijk om die te kunnen poten met goed ontwikkelde
kiemen. En voor de ontwikkeling van deze kiemen i vier tot zes weken nodig. Dus als u begin april de aardappelen wilt poten, dan moet
u de pootaardappelen begin maart in huis hebben. Ze hebben namelijk een warmte-stoot nodig, waardoor de rust doorbroken wordt
en de ogen gaan uitlopen. Laat deze kiemen zich in het licht ontwikkelen tot groene uitlopers. Poot ze vervolgens in een grond die al
enkele weken eerder goed is losgemaakt en daardoor ook al wat is opgewarmd.

Uitjes
De eerste plantuien, de kleine uienbolletjes, kunnen in februari bij goed weer al de grond in. Als het daarna nog gaat vriezen is dat geen
probleem, daar kunnen uien wel tegen. De uitjes mogen dicht op elkaar geplant worden met een afstand van 15 centimeter tussen de
rijen en 5 centimeter in de rij. Dan kunt u eerst om en om uitjes wegoogsten als verse bosui en de overige laten uitgroeien tot grote uiten.
Als u te weinig grond heeft, vangt u zo twee vliegen in één klap.

Vroege groente zaaisels
Zo half januari, als het voorjaar nog ver weg is, kunt u al starten met de eerste teelten. In de kas of platglasbak mogen de worteltjes
al de grond in, even als de vroege spinazie, radijs en de raapstelen. Ook alvast voorzaaien in de kas of platglasbak om deze later buiten,
als het weer het toelaat, mag u nu doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor tuinbonen, peultjes, vroege spitskool en bloemkool.
Sommige teelten hebben een warme start nodig, zoals zomerprei aan het einde van januari en tomaten eind februari; dan is een
temperatuur van 18° tot 20° nodig.


Wiebelen
Pas aangeplante bomen of struiken moeten altijd absoluut wiebelvrij vastgezet worden. Wanneer de wortelkuit bij harde wind kan
bewegen, is dit funest voor een goede wortelkluitontwikkeling. De pasgevormde en nog ragfijne haarwortels zullen door het heen en
weer gaan van de struik of boom afknappen. En dit is funest voor de jonge aanplant, want juist via deze haarwortels worden de
noodzakelijke voedingstoffen opgenomen. Zelf zet ik gewassen die te klein zijn voor een boompaal altijd tijdelijk vast met een paar
kruislings door de wortelkluit gestoken bamboestokjes. Boompalen kunnen na twee jaar verwijderd worden.
Dan heeft de wortelkluit voldoende tijd gehad om zich te ontwikkelen en zich inmiddels stevig in de bodem vastgezet.

Snijbiet
Als het echt gaat vriezen, dan zullen de bladeren van snijbiet afsterven. Maar tot die tijd kunt u blijven oogsten. U kunt zelfs nog langer
doorgaan door de planten bij vorst af te dekken of door ze over te planten naar de platglasbak of kas. Maar ook als u de planten laat
staan is het door de vorst nog niet met ze gedaan. Want het komende voorjaar, zo eind maart / begin april, afhankelijk van de
buitentemperaturen, is een vroege oogst van de opnieuw uitlopende bladeren alweer mogelijk.

Broccoli
De oogst van gewone broccoli loopt in de herfst ten einde. De laatste zijscheuten kunt u nog oogsten, maar de groei gaat nu uit het
gewas en bij vorst zal de plant bevriezen. Maar er is ook nog zoiets als winterbroccoli. Als u die in mei of juni hebt geplant, zijn de
planten in staat om de winter te overleven, mits die niet te streng is.
In dat geval kunt u tot maart-april volgend jaar steeds de kleine broccoli-scheuten oogsten.


Steenuil
De steenuil is een in ons land algemeen voorkomende uilensoort. Als ik er een waarneem, dan raak ik helemaal gefascineerd,
zo mooi. Zo ik weet zit er maar één paartje op ons complex. Bij een steenuil kun je gewoon “op bezoek” gaan als je weet waar hij of zij zit.
Steenuilen hebben hun vaste plekken. Ze zitten over het algemeen in een dicht begroeide boom, knotwilg of een oud schuurtje. Als het
maar een plek is waar ze, goed verstopt, van zich af kunnen kijken.
Toch kun je ze wel te zien krijgen, want steenuilen houden van daglicht en een zonnetje. Ze hebben echter geen enkele behoefte aan bezoek.
Maar als je weet waar er één of twee zitten, fiets of loop dan langzaam voorbij deze plek, dan blijft hij of zij gewoonlijk rustig zitten.
Wil je een foto maken, dan moet dit heel snel gebeuren, want voordat je het weet zijn ze vertrokken.

Herfstframboos
Het meest gebruikelijk is om na de bladval alle stengels van de herfstframboos (zowel de afgedragen stengels, als de nieuwe
scheuten) weg te snoeien. Bij deze eenmalige teelt heeft u een optimale oogst in de periode waarin het inmiddels gedaan is met de
zomerframbozen. In het voorjaar houdt u dan per meter tien tot twaalf jonge scheuten aan. Deze scheuten zullen hetzelfde jaar al vrucht dragen.
Wanneer u twee keer wilt oogsten van deze stam, knipt u na de oogst alleen het bovenste deel waaraan de vruchten zaten weg.
Het onderste deel van de stengel blijft vitaal en zal het komende jaar in juni/juli dragen aan de zijscheuten. Daarna sterft de stam af en kan
deze worden weggesnoeid. De jonge grondscheuten die zich inmiddels hebben ontwikkeld krijgen nu de ruimte en zorgen weer voor de
oogst laat in het seizoen. Frambozen zijn in de regel zo’n acht tot tien jaar vitaal. Daarna raakt de grond frambozen-moe (lees: uitgeput) en
neemt de vitaliteit van de planten af. Dit is het moment voor vers plantmateriaal op een andere plek. Frambozen houden van een vochtige
humusrijke grond en een luwe zonnige plek.

 

Oogst
Chinese kool is een snel groeiende herfstteelt, maar zeker niet de gemakkelijkste. Koolrupsen zijn er bijvoorbeeld dol op.
En als het nat en koud wordt, wil ook de spikkelziekte nog al eens toeslaan. De spikkelziekte geeft bruine vlekken op de bladeren,
veroorzaakt door de alternaria-schimmel. Om insectenaantasting te voorkomen, werkt het afdekken van het kolenveld met
insectengaas het beste. In de herfst mag het gaas er dan weer af. Als de planten ruim genoeg uit elkaar zijn gezet maakt ook de
schimmel minder kans. Begin op tijd met oogsten, want zo heel hard groeit de Chinese kool in de herfst niet meer.
En deze koolsoort kan heel slecht tegen vorst, dus zorg dat de kolen voor de vorst van je landje zijn.

Bladeren
Veel schimmels overwinteren op het afgevallen blad.
Uit recente onderzoeken blijkt dat het opruimen van gevallen blad niet helpt. De bladeren kunnen beter blijven liggen en zo worden
verteerd door regenwormen en andere bodemorganismen. Wel is het nuttig om hierbij een vlotte vertering te bevorderen.
Versnipper het afgevallen blad bijvoorbeeld met een maaimachine of steek het met de spa fijn. En zorg dat er geen hopen blad
rondom de stam van de boom blijven liggen. Over het blad strooit u vervolgens uitgewerkte compost en wat kalk en kali.
Dit bevordert de vertering van de bladeren. Het blad wat eind maart nog niet verteerd is ruimt u vervolgens op. Dit kan gewoon
in de compostbak.

Kruiden scheuren
Het najaar is de geschikte periode om keukenkruiden te verplanten en als u dat wenst om ze te vermenigvuldigen of te verjongen.
Dit kan met kruiden als munt, bieslook, lavas, citroenmelisse, tijm, oregano en kervel.

Ga hierbij al volgt te werk:
Met een scherpe spade steekt u de planten uit de grond. Steek ze vervolgens in stukken. Plant daarna ieder stukje op een nieuwe
plaats weer uit. Over het algemeen geldt dat u voor de nieuwe aanplant het beste de buitenste delen van de oude plant kunt gebruiken.
Deze delen zijn nog jong en vitaal. Het hard van de plant is ouder en kan beter op de composthoop gegooid worden.
Kruidenplanten gedijen ook heel goed in potten en bakken. Het voordeel hiervan is dat de potten of bakken in de winter verplaatst
kunnen worden naar de kas. Zo kunt u ook in de winterperiode nog gewoon van de kruidenplanten oogsten en verse kruiden uit
eigen tuin in de keuken gebruiken.  


Wist je dat……..

Petra van Rijswoud, tuin nummer 83, meer kan dan tuinieren?
Zij haar hond redt uit de singel?
Hierbij zelf tot aan haar navel kletsnat is geworden?
En dan te bedenken dat het in december gebeurde!
Brrrrr

Cora Visser, tuinnummer 67 en 66b, het snoeien redelijk onder de knie heeft?
En haar buurvrouw Marja van Brakel van tuin nummer 69 er ook wat van kan?
Geweldig meiden, ga zo door.
Er komt een tijd dat jullie de mannen te koot staan.

Bert Lubeek zijn middagwandeling uitgebreid heeft?
En dat hij al over de sloot durft te komen?
Ja Bert, daar tuinieren ze ook!


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         Coördinator namens het bestuur
Astrid Boersma
Yolanda Lubeek

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser