TUINPRAAT FEB 2017
Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste Tuinvrienden,

Hieronder kunnen jullie mijn toespraakje lezen dat ik heb gehouden ter gelegenheid van onze Nieuwjaarsreceptie van 7 januari. De receptie werd door veel leden bijgewoond en verliep in een gezellige sfeer.

Welkom allemaal in deze sfeervol versierde kantine.
Speciaal woord van welkom voor de families Gareman en de Man die ieder jaar weer trouw bij de Nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn. Zoals u wel weet zijn de dames Gareman en de Man, geboren Vink, onze huurbazen en tevens onze grootste sponsors. Ook het afgelopen boekjaar werd onze resultatenrekening weer zeer positief beïnvloed door de korting op de huur die wij van hen hebben ontvangen. En natuurlijk ook een speciaal welkom voor ons lid van verdienste John Fruijtier.

Terugkijkend op het oude jaar toch een beetje dubbele gevoelens.
Volledige bezetting, goed geslaagde activiteiten maar ook het overlijden van 2 leden, Roel de Winter en Arie van Hulst en ernstige ziekte van Dikram Ataglikan.

Het komende jaar wordt een uitdaging voor onze vereniging. Allereerst gaan wij op 27 Mei ons 40-jarig bestaan vieren. Onze jubileumcommissie is al druk met de voorbereidingen bezig.
Noteer alvast die datum in jullie agenda; hoe meer leden mee komen feesten, hoe beter. Het moet natuurlijk een daverend feest worden voor alle leden!! Ik roep jullie nu al op om actief aan de festiviteiten deel te nemen. Dat doe je al door je aanwezigheid op die dag. Ook belangrijk is dat iedereen die dag zijn of haar tuin op orde heeft.

De tweede uitdaging betreft de grootste investering sinds de oprichting.
Er komt nl. een wettelijke verplichting om vóór 2024 alle daken asbestvrij te hebben. Ons dak bevat, helaas, asbest. Willen wij van de subsidiemogelijkheid gebruik maken dan moeten wij in 2018 of 2019 het dak vervangen. Wij willen dan van de gelegenheid gebruik maken om het nieuwe dak van isolerend materiaal en eventueel ook van zonnepanelen te laten voorzien. Op termijn kunnen wij dan de investering grotendeels terugverdienen. E.e.a. zal in de komende Ledenvergadering aan de orde worden gesteld. Deze investering vergt een bedrag van plm. € 20.000.00.
Gelukkig kunnen wij door het goede financiële beleid van de afgelopen jaren ons deze uitgave permitteren.

In deze Tuinpraat treffen jullie het financieel verslag van onze penningmeester aan en de begroting voor het komende jaar. U kunt met mij constateren dat het een zeer professioneel en gedegen verslag is en dat jullie financiële belangen bij onze penningmeester André in goede hadden zijn.

Wij zijn natuurlijk ook bezig om sponsors voor het nieuwe dak te vinden. Te denken valt aan onze buurman de NAM en aan de gemeente.
Van onze buurman de NAM hebben wij inmiddels een subsidie toegezegd gekregen van € 5.000,00!! Een geweldig gebaar. Voor tips voor eventuele andere sponsors houdt het bestuur zich aanbevolen!!

Ik wil dit toespraakje beëindigen door jullie allemaal namens het bestuur een goed en gezond 2017 toe te wensen en wil jullie allemaal oproepen om ook dit jaar weer actief lid van onze vereniging te zijn. Niet alleen door je tuin goed te onderhouden, maar ook door eens wat extra's voor jouw cluppie te doen. Bijvoorbeeld om je aan te melden voor een paar kantinediensten of schoonmaakdiensten. Lijnie en Adrie kijken reikhalzend uit naar wat extra handjes.

Tenslotte bedank ik alle leden die het afgelopen jaar zich extra ingezet hebben voor onze vereniging en wens jullie allemaal nog een gezellige middag toe.

Jan Jansen, jullie voorzitter.

Tuinuitgifte / Nieuwe Leden:
Momenteel zijn te huur:
Tuin 109. Hier is een optie op.
Tuin   42. Gedeelte (± 150 m²) van de tuin van Piet van Dijk.
Tuin   61. Mevrouw Roefs heeft tuin  (110 m²) opgezegd.


Van onze kantinebeheerder Adrie Smeets

Led Lichtkrant in de kantine
Sinds enige tijd staat er in de kantine een led lichtkrant opgesteld, waarop alle belangrijke mededelingen verschijnen, zoals de datum van de Algemene Leden Vergadering, de Paasklaverjas, de uitgifte zaden e.d.
Wil je op de hoogte blijven van belangrijke nieuwtjes, kom dan in de
kantine kijken.

Afhalen zaden, pootaardappelen en pootuien
Op zaterdag 11 maart 2017 is de uitgifte van de zaden, pootaardappelen en pootuien die u bij de VTV besteld heeft.
Afhalen van uw bestelling kan alleen tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Paasklaverjas

Vrijdag 31 maart a.s. wordt de jaarlijkse Paasklaverjas gehouden. Ook de leden van de tafeltennisvereniging Sorry zullen

weer van de partij zijn. Aangezien zij altijd ruim in de meerderheid zijn, doe ik bij deze een oproep aan onze leden om ook te komen klaverjassen.
Voor iedere deelnemer wordt er een doosje
eieren beschikbaar gesteld. Uiteraard is er ook nu weer een
verloting met heel veel mooie prijzen. Aanvang 19.45 uur.
Inschrijfgeld € 5,00. Het inschrijfformulier ligt op de bar in
de kantine, maar inschrijven kan ook via een e-mail naar:
acm.smeets@kpnplanet.nl.

Plantjes KG
Ook al is het leveren van de KG plantjes niet geheel kostendekkend, blijven wij deze service aan de leden komend seizoen toch uitvoeren.
Bij deze Tuinpraat is een bestelformulier voor KG plantjes bijgesloten.
Belangrijk zijn de volgende regels:
Lever het formulier uiterlijk zondag 9 april in aan de bar in ’t
    Gebouw. Dit kan dus alleen tijdens de openingstijden van de kantine.
(zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur / zondag tussen 14.00 en 17.00 uur).
*  Betaal bij inlevering direct het verschuldigde bedrag.


* De plantjes kunnen alleen op zaterdag 6 mei tussen 10.00 en 16.00
   uur worden afgehaald.
* Zijn de plantjes om 16.00 uur nog niet afgehaald, dan worden ze op uw
tuin gezet. Let er wel op, dat ze water moeten hebben en dat de
konijnen ze niet als lekker hapje gaan beschouwen.


KG artikel

naam plant

verkoop

prijs

bestelling

nummer:

 

per 4

per 4

per 4 

60

 bloemkool

4

 €       0,75

 ..………. X 4

340

 herfst prei

4

 €       0,75

 ..………. X 4

360

 zomer prei

4

 €       0,75

 ..………. X 4

400

 rode biet

4

 €       0,75

 ..………. X 4

410

 rode kool

4

 €       0,75

 ..………. X 4

520

 spitskool

4

 €       0,75

 ..………. X 4

KG artikel

naam plant

verkoop

 prijs 

bestelling

nummer:

per stuk

 per stuk

 per stuk

1050

 komkommer

1

 €        1,85

 

1060

 geënte komkommer

1

 €    3.00

 

1075

 geënte minikomkommer

1

 €    3.00

 

1105

 galia meloen

1

 €        1,95

 

1111

 geënte oogmeloen

1

 €    3,25

 

1120

 Spaanse peper

1

 €        1,45

 

1170

 cherrytomaat

1

 €       0,90

 

1174

 geënte cherrytomaat

1

 €    3,25

 

1180

 vleestomaat

1

 €       0,90

 

1184

 geënte  vleestomaat

1

 €    3,25

 

1200

 tomaat

1

 €       0,90

 

1204

 geënte tomaat

1

 €    3,25

 

1210

 paprika rood

1

 €        1,40

 

1230

 paprika geel

1

 €        1,40

 

1240

 paprika oranje

1

 €        1,45

 

1340

 courgette

1

 €        1,20

 

Van Leen van der Meijde (secretaris)
en André Elderhorst (penningmeester)

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2016
Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 24 maart 2017. We doen dit in ’t Gebouw en de aanvang is 20.00 uur. Het is de gelegenheid om uw stem te laten horen en mee te beslissen over de onderwerpen die op de agenda staan.
Het bestuur rekent op een hoge opkomst, dus tot de24e !!
Leen van der Meijde (secretaris)

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering op 24 maart 2017
1.         Opening door de voorzitter.
2.         Binnengekomen stukken.
3.         Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2016.
4.         Jaarverslag 2016.
5.         Verslag van de kascontrole-commissie.
6.         Jaarrekening 2016.
7.         Herziening begroting 2017.
8.         Begroting 2018.
9.         Vaststellen grondhuur en contributie 2018.
10.       Verkiezing bestuursleden.
11.       Verkiezing van een reserve lid voor de kascontrole-commissie.
12.       Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.
13.       Bestuursbeleid voor de komende jaren.
14.       Décharge door de vergadering voor het bestuursbeleid van 2016.
15.       Rondvraag.
16.       Sluiting door de voorzitter.

Hierna volgt, in volgorde van de bovenstaande agendapunten en voor zover van toepassing, een eventuele toelichting, aanvulling of andere bijbehorende informatie.
De financiële stukken en de toelichting bij de wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement zijn van André Elderhorst, de overige van Leen van der Meijde.


Aanvulling agendapunt 3 - Notulen ALV 2016:

Notulen Algemene Leden Vergadering gehouden op 1 maart 2016
Aanwezig: 27 leden (inclusief het bestuur).
Afwezig met kennisgeving: dhr. Gerdzen; dhr. de Winter; dhr. v.d. Ruit; dhr. Clement; Mevr. R. Letterman.

1. Opening door de voorzitter
Klokslag 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een speciaal woord van welkom aan het lid van verdienste dhr. John Fruijtier. Hij merkt op dat de opkomst gemiddeld is en het de leden zijn, die zich bij de vereniging betrokken voelen.

2. Binnengekomen stukken
Er zijn geen binnengekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2015
Dhr. Walenboer geeft aan dat er nog niets aan de sloot is gedaan sinds zijn vraag op de laatste ledenvergadering. De voorzitter antwoordt dat dit een zaak is van het waterschap, maar dat hij het nogmaals zal aankaarten bij het waterschap.
Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen worden aangenomen.

4. Jaarverslag 2015
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag.

5. Verslag van de kascontrole-commissie
De kascontrole-commissie is bijeen geweest en het heeft in de stukken van de penningmeester geen onvolkomenheden gevonden. Zij verzoekt dan ook de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester voor de jaarrekening. De vergadering gaat akkoord met dit verzoek.

6. Jaarrekening 2015
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Het jaar kon worden afgesloten met een (klein) positief resultaat, wat betekent dat het een goed financieel jaar geweest is. De kosten voor de drainage konden worden beperkt door de inzet van de vele vrijwilligers. De kantine heeft een uitstekend jaar achter de rug en heeft er mede voor gezorgd dat de extra kosten werden gedekt. De grondhuur is door de afspraak met de “dames Vink” nog steeds op het niveau van 2011 en zal niet verhoogd worden zolang wij ook de huur en contributie niet verhogen.
De uitgaven voor belastingen zijn wel hoger. De gemeente wilde een rioolheffing toepassen, maar toen aangegeven werd dat wij niet aangesloten zijn op het rioolsysteem werd dit teruggedraaid en vervangen door een “verontreinigingsbelasting”. De penningmeester zegt dat hij bij de gemeente heeft kunnen bedingen om als woning te worden aangeslagen en niet als bedrijf, wat in ieder geval een lagere aanslag inhoudt.
Op de vraag van dhr. van der Schoor wat de post: evenementen etc. inhoudt antwoordt de penningmeester dat dit inkomsten en uitgaven zijn die voortvloeien uit o.a. klaverjasavonden (inleggeld en verloting) en vrijwilligersavond.
Dhr. J. Visser vraagt waar de post: inkomsten verzekeringen vandaan komt. Het antwoord is: de inkomsten van de verzekeringen van de tuinhuisjes etc.

7.  Begroting 2017
De penningmeester geeft aan voor 2017 een sluitende begroting te kunnen aanbieden aan de vergadering met daarin verwerkt ook een post jubileum 2017. Dhr. A. van der Schoor is lid van de jubileum-commissie en wil de opstelling van deze commissie niet met alle leden bespreken, maar met het bestuur. De voorzitter geeft aan met de commissie te willen praten en na de ledenvergadering een datum voor dit gesprek te bepalen.

8. Vaststellen grondhuur en contributie 2017
In verband met de afspraken met de familie Vink wil het bestuur voorstellen ook dit jaar geen verhogingen door te voeren. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

9. Verkiezing van bestuursleden
De heren  W. Clement en L van der Meijde zijn reglementair aftredend. Beide hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een volgende periode van drie jaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en dus gaat de vergadering akkoord met hun herverkiezing. De voorzitter verklaart de vergadering de afwezigheid van Willem Clement.


Vanuit de vergadering geeft dhr. William Reigwein aan zolang dhr. Clement ziek is hij bereid is het werk voor de tuindienst waar te nemen. Hij zal hiervoor contact op nemen met Adrie Smeets.

10. Verkiezing reserve lid van de kascontrole-commissie
Mevrouw van Brakel is aftredend en wordt opgevolgd door dhr. I. Visser. Voor hem zal vanuit de vergadering een nieuw reserve lid gekozen worden. Mevrouw Jos van der Schoor stelt zich beschikbaar en de vergadering gaat hiermee akkoord.

11. Bestuursbeleid komende jaren
De voorzitter begint zijn verhaal met de opmerking dat er de komende jaren grote projecten te verwachten zijn, welke uit de reserves gefinancierd zullen moeten worden. Enkele jaren terug is begonnen met de beveiliging van het complex (prikkeldraad en camera’s). Het bestuur wil de camerabeveiliging vervangen en uitbreiden en een poort plaatsen bij de kleine parkeerplaats. De kosten hiervan worden geraamd op €4500.
Mevrouw Lubeek merkt op dat de rottigheid niet alleen van de voorkant komt, maar ook van de achterkant, het beveiligingsplan is alleen voor de voorkant. De voorzitter probeert dit te weerleggen en geeft toe na te denken over de beveiliging aan de achterkant van het complex.
De staat van de kleine parkeerplaats blijft een probleem. Het bestuur wil binnenkort weer een nieuwe laag Repack aanbrengen.
De overheid heeft een regel uitgevaardigd waarin is bepaald dat al het asbest voor 2024 gesaneerd moet zijn. Het dak van het clubgebouw bestaat uit asbest. In 2017 en 2018 is voor het verwijderen nog subsidie te krijgen. Bestudeerd zal worden wat de beste oplossing voor een nieuw dak is, wat betreft materiaal en isolatie. Ook zal bekeken worden of plaatsing van zonnepanelen mogelijk is. Al met al kosten, waarvan de hoogte nog niet bekend is, maar waar we zeker niet op zitten te wachten.

12. Décharge
Het bestuur vraagt de vergadering haar décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2015. De vergadering stemt unaniem in met het verzoek van het bestuur en verleent haar décharge voor het gevoerde beleid in 2015.


13. Rondvraag
Dhr I. Visser:
1. Maakt de opmerking dat de 1e herhalingscursus AED voor dit jaar gepland staat voor 22 april.
2. Wanneer er Phytophthora geconstateerd wordt, wordt er een folder opgehangen. Er zijn mensen die toch niet spuiten. Wat doet het bestuur?
Voorzitter: Er is een spuitplicht. Als een lid merkt dat iemand hier geen gehoor aan geeft moet men het bestuur aanspreken, zodat zij maatregelen kan nemen. John Fruijtier geeft aan dat in zijn tijd als voorzitter de AID is geweest. Ed Vroonland zegt dat er gecontroleerd kan worden en dat de vereniging een boete opgelegd kan krijgen.

Dhr. A.v.d. Schoor:
Heeft een vraag met betrekking op artikel 13 van het H.R. In dit artikel wordt de verantwoordelijkheden van de penningmeester beschreven over de uitgaven. Er wordt geen grens aangegeven wanneer de leden geraadpleegd moeten worden.
Voorzitter: Zegt toe dit binnen het bestuur te zullen bespreken. Hierop volgt er een discussie tussen de leden en het bestuur, waarin ook de uitgave voor de beveiliging ter sprake komt. De uitkomst is dat er over een grens wordt na gedacht en er bij grote uitgaven de leden geraadpleegd zullen worden. In dit perspectief wordt nu reeds formeel toestemming aan de vergadering gevraagd voor de uitgaven nodig voor de beveiliging van het complex. De vergadering gaat akkoord met deze uitgaven.

Voorzitter: 
Prijst het werk van “onze” imker en deelt mee dat Leo van der Heiden in de toekomst een avond wil organiseren om uitleg te geven over de bijen.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.


Toelichting bij agendapunt 4 - Jaarverslag 2016:
Jaarverslag 2016
Ook 2016 begon weer met een redelijk bezochte nieuwjaarsreceptie in
’t Gebouw, waar alle goede voornemens en de hoop op een goed tuinjaar 2016 werden besproken. Terugkijkend op die hoop moeten we erkennen dat de weergoden dit jaar niet altijd meewerkten, met als dieptepunt de bij velen mislukte aardappeloogst door Phytophthora. Mogen de lezingen van de heren de Boer en Vroonland in december er toe bijdragen dat we dit niet meer mee gaan maken.
Als we kijken hoe de diverse commissies het dit afgelopen jaar gedaan hebben kunnen we daar naar mijn mening alleen maar trots op zijn. Alleen jammer dat mede door het werk van de schouw-commissie het bestuur gedwongen was tot het nemen van maatregelen, omdat er enkele tuinen niet goed onderhouden waren. Ook dit jaar heeft de kantine-commissie en haar vrijwilligers er wederom mede voor gezorgd dat onze penningmeester nog steeds blij rondloopt. De (goede) cijfers hoort u wel van hem.
Dit jaar is er tijdens de Algemene Leden Vergadering een nieuwe commissie in het leven geroepen die er voor moet zorgen dat ons 40-jarig jubileum een echt feest gaat worden. Er is een paar keer overleg geweest tussen de commissie en het bestuur en we hopen dat het een geslaagd feest gaat worden.
Alles goed beschouwend hebben we naar onze mening het als vereniging niet slecht gedaan in 2016. Helaas waren er ook in 2016 weer minder prettige gebeurtenissen en hebben we twee leden met een lange staat van dienst verloren. Eerst overleed Arie van Hulst en later in het jaar moesten we afscheid nemen van Roel de Winter.
Ook werden we half dit jaar opgeschrikt door het bericht dat Dikram Atakligan was getroffen door een hersenbloeding. Gelukkig is hij zodanig hersteld dat hij na een langdurig verblijf in ziekenhuis en verzorgingstehuis nu thuis verder kan werken aan zijn herstel.
Na deze wat minder vrolijke zinnen wil ik afsluiten met de hoop dat 2017 een jaar gaat worden zoals wij het allemaal graag zouden zien: een goed en voorspoedig jaar.

 

Toelichting bij agendapunt 7 – Herziening begroting 2017:
Zoals de voorzitter in de Nieuwjaarsspeech al heeft aangegeven wordt er een groot project verwacht. In het dak van het verenigingsgebouw blijkt asbest te zitten. Wij hebben dit twee maal door afzonderlijke bedrijven laten testen. Door de overheid is verplicht gesteld, dat alle asbestdaken voor 2024 verwijdert dienen te worden.
Om te stimuleren dat niet iedereen wacht tot 2023, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om tot uiterlijk december 2019 jaarlijks een subsidiepot van € 15 miljoen ter beschikking te stellen. Als in enig jaar de pot op is, verschuiven de aanvragen naar het volgende jaar. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het dus zaak ruim voor 2019 de verwijdering aan te pakken.

Toelichting bij agendapunt 8 – Begroting 2018:

In 2017 verwachten wij veel werkzaamheden aan het gebouw, waardoor de overige kosten lager uit zullen vallen. In 2018 verwacht ik, dat er dan weer tijd is voor het “normale” onderhoud, vandaar dat ik de kosten weer iets hoger in schat dan in 2017.

Voorlopig zijn er voor 2018 geen grote projecten voorzien.

 

Toelichting bij agendapunt 10 - Verkiezing bestuursleden:
Statutair zijn André Elderhorst en Adrie Smeets aftredend. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld.

Toelichting bij agendapunt 11 - Verkiezing kascontrolecommissie:
Statutair is dhr. Walenboer aftredend en wordt opgevolgd door het reserve lid mevr. van der Schoor. Voor haar zal vanuit de vergadering een nieuw reserve lid gekozen moeten worden.


Toelichting bij agendapunt 12 - Wijziging Huishoudelijk Reglement:
Naar aanleiding van vragen tijdens de vorige A.L.V. doet het bestuur hierbij de volgende voorstellen tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (H.R.). Na goedkeuring door de A.L.V. zal er een nieuw boekje uitgegeven worden met de Statuten en het gewijzigde H.R., welke aan elk lid uitgereikt zal worden.

Het bestuur stelt voor:
Artikel 14 lid c toevoegen:
Projecten, welke in totaal meer dan EUR 1.000,00 bedragen behoeven voorafgaand aan de start van het project de goedkeuring van het bestuur.
Projecten, waarvan de totale projectkosten geraamd worden op meer dan EUR 10.000,00 dienen voorafgaand aan de start van het project de goedkeuring van de A.L.V.
Dit kan besproken worden tijdens de jaarlijkse behandeling van de begroting in de A.L.V. Indien de aard van het project een snellere besluitvorming wenselijk is, zal er een extra Algemene Vergadering bijeengeroepen worden.

Artikel 13 lid n aanpassen in:
De penningmeester kan zonder toestemming van de overige bestuursleden normale betalingen, zoals betalingen van grondhuur, elektra, gemaakte kosten, verzekeringspremies, overboeking naar andere rekeningen van de vereniging e.d. verrichten.
De penningmeester heeft de bevoegdheid om betalingen voortvloeiend uit vooraf goedgekeurde projecten, zoals omschreven in artikel 14 lid c te betalen tot een maximum, welke bij het besluit is afgesproken met een maximale overschrijding van 10%.

Artikel 13 lid t toevoegen:
Wijzigingen in tekenbevoegdheid of andere wijzigingen in betaal- of spaarrekeningen zullen altijd gezamenlijk ondertekend worden door de penningmeester en een ander bij de bank aangemeld bestuurslid.

Artikel 13 lid u toevoegen:
De maxima genoemd in artikel 13 lid n en artikel 14 lid c zijn op basis van prijspeil 2017 en zullen jaarlijks geïndexeerd worden naar de prijsindex voor de gezinsconsumptie uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verder een aantal aanpassingen, welke in de praktijk anders uitgevoerd worden:

Artikel 1 aanvullen met:
Schriftelijk                    Het versturen per post, e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is.
Aangetekend                Het versturen van een aangetekende brief, dan wel een e-mail met leesbevestiging.

Artikel 4 aanpassen in:
Onder volkstuin wordt verstaan een perceel grond behorende tot een tuincomplex, uitsluitend bestemd voor het recreatief kweken of telen van planten, bloemen, fruit en/of groenten voor eigen- of gezinsgebruik.

Artikel 8 (eerste gedeelte) aanpassen in:
Zodra men een tuin in huur verkrijgt, wordt men lid van de vereniging en betaalt men vooruit de verschuldigde contributie en grondhuur.
De contributie over een verenigingsjaar is altijd volledig verschuldigd aan de vereniging ook bij tussentijdse aanvang van het lidmaatschap, tenzij het lidmaatschap aanvangt binnen drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar. De grondhuur wordt naar rato berekend van het resterende verenigingsjaar en zal veelal verrekend worden met de oude huurder. Afhankelijk van de staat, waarin de tuin verkeert, kan het bestuur van de normale berekening van de grondhuur afwijken.

Artikel 36 lid o aanpassen:
Het is verboden om op het volkstuincomplex:
Apparaten te gebruiken dan wel  het ten gehore brengen van muziek op zodanige wijze dat anderen overlast wordt aangedaan.

Artikel 46 na laatste zin:
Herzien en aangevuld door de A.L.V. op 24 maart 2017.


Ingezonden copy

Klaverjassen 16 december 2016.
Veertig enthousiaste deelnemers aan dit evenement en dat zouden er achtenveertig moeten zijn maar helaas, om de een of andere reden moesten er acht verstek laten gaan. Dat scheelt in de inkomsten en waar blijft de organisatie dat wil zeggen Adri Smeets met acht van die overheerlijke kerstbroden?
Hij en zijn medewerkers zorgen er altijd weer voor dat het geheel op rolletjes loopt en die Lijnie loopt er wat af op zo’n avond. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Bert en zijn Jolanda alvast bezig zijn om de overtollige broden te decimeren. Geen sprake van.
Er worden op zo’n avond trouwens weinig onvertogen woorden gesproken. De sfeer is uitermate gezellig en dat kan uiteraard ook niet anders, de zaal is sfeervol ingericht met kerstballen, dennenboom, alleen viel mij op dat de herdertjes ontbraken. Maar de opperherder Adrie was wel degelijk op de achtergrond aanwezig om alles nauwkeurig in de gaten te houden. En niet te vergeten na afloop de eerste prijs uit te reiken aan de glorieuze winnaar van deze avond: Peter de Jong.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Peter regelmatig oefent en dat niet alleen aan de Langeweg en dat werpt zijn vruchten af, 5549 punten was zijn eind resultaat en dat kan natuurlijk met al dat oefenen alleen nog maar beter worden. Ofschoon zijn oefenmaatje Carla niet verder kwam dan een vierentwintigste plaats en dat zal wel zijn oorzaken hebben. Slechte kaarten, sterke tegenstanders en alles wat je nog meer zou kunnen verzinnen. En je moet heel wat verzinnen om nog enigszins een verklaring te vinden voor het feit dat je op de veertigste en laatste plaats eindigt.
Maar ja ook daar heeft Adrie wel een oplossing voor: de poedelprijs en deze eer viel dit jaar te beurt aan Fons, aan de kippen van Bert heeft het in ieder geval niet gelegen, die zaten keurig op stok en al lang blij dat ze de kerst zouden overleven. Ze hebben nog een zware klus te klaren want op 31 maart komen er weer een groot aantal van die op winst beluste kaarters bijeen om een eitje mee te pikken. En als er een paar eitjes overblijven is dat geen ramp die kun je goed hard koken en enige tijd bewaren.
Overigens op 31 maart weten we ook wie dan mogelijk de nieuwe premier van Nederland zal worden, ik geloof nooit dat die goede man de zaken zo goed op een rijtje krijgt als onze Adrie.
Voorlopig maar even afwachten wat het gaat worden, maar zeker is dat het op 31 maart niet zal vriezen, de zaadjes kunnen dan wel weer in de grond en na enige tijd is dan weer oogsten geblazen.
Peter heeft dan weer maanden kunnen oefenen. De Tuinpraat verschijnt op 4 februari en een dag daarvoor is er weer een mogelijkheid om te klaverjassen want elke eerste vrijdag van de maand kunt u gaan oefenen en in ieder geval een leuke avond beleven aan de Langeweg.
Dus wie weet ontmoeten we elkaar op die derde februari.
Met de allerbeste groeten van uw commentator.
Fons.

Ingezonden copy
Adri Brussaard   tuin 74

Vrijdag 20 januari 2017
Het dorp uit en op naar ons tuincomplex. Met een klein beetje ijs op het water en rijp over onze tuinen is de sfeer ingetogen winters. We zitten met z’n vieren ons heerlijk te koesteren met een bakje koffie en thee in het zonnetje, in ons vertrouwde hoekje. En niet te vergeten met een heerlijke Amaretto erbij. Ik zeg tegen mijn vriendinnen en vriend: “Hier kan je een aantekening van maken in je dagboek. Een dergelijk heerlijk moment komt eerder voor in februari dan in januari”. Het was bijna ’s zomers, zo’n drie uurtjes op de dag. Daarna werd het al snel weer kouder.
Twee van onze vrienden stapte op en we bleven met z’n tweeën over. Waarop ik voorstelde om nog even een wandeling over het complex te maken. En zo geschiedde. Het was intussen half één en de zon scheen heerlijk. We slenterden over de paden kijkend van tuin naar tuin.
“Wat een leegte en wat een stilte”, merkte zij op. Deze momenten komen meer voor in de winter dan in de zomer. Er was dan ook verder geen tuin-lid te bekennen. Naar mate de tijd doortikte werd het kouder en kouder. Tegen half twee kwamen we weer in ons eigen domein, om de boel te sluiten en weer huiswaarts te keren.
Het waren drie heerlijke en gezellige uren!
Gespot
Je hoort de stilte. Letterlijk en figuurlijk. Sneeuw heeft een dempende werking, waardoor de stilte als het ware voelbaar is. Het is de eerste dagen na sneeuwval ook letterlijk stiller in onze tuinen. Maar zodra de dagen weer iets gaan lengen klinkt al snel het eerste gefluit weer. De hoge piepjes en de kwelende roep van de boomklever zijn vaak het eerste te horen. Vaak zijn deze vogel moeilijk te zien. De naam zegt het al. Ze zitten of kleven tegen de stam van de boom aan en verplaatsen zich daarna recht omhoog. Het tegenovergestelde van de boomkruiper dus deze vogel, want de boomkruiper kruipt om de boom heen. Op ons tuincomplex komen ze beide voor, maar niet in grote aantallen.

Clubliefde
Waar vindt je het nog? Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze volkstuinverenging. Gelukkig zijn ze er nog, maar de spoeling wordt steeds dunner en dunner. Er zitten nog wel wat jongere leden bij, zo tussen de 45 en 50 jaar, maar veelal zijn we ouder. Jongeren hebben tegenwoordig geen tijd meer voor vrijwilligerswerk, maar ze hebben wel overal commentaar op. En als ik dan zeg dat ze ook zelf iets kunnen betekenen voor onze club, dan blijft het stil (jammer….).  Hopelijk valt het kwartje……

Website over goed bodembeheer
De bodem is het belangrijkste onderdeel van de moestuin, platglasbak of kas. Maar veel moestuinders weten daar niet zoveel van en hebben geen idee hoe ze de bodem het beste kunnen verzorgen of verbeteren. Als u daar echt werk van wilt maken, kijk dan eens op goedbodembeheer.nl Daar vindt u alles over verschillende bodems, de beoordeling van de kwaliteit daarvan en hoe u dat grotendeels visueel kunt doen, zonder laboratoriumanalyse, hoe u de bodemvruchtbaarheid kunt verbeteren en nog veel meer. Dit alles zowel voor de professional als voor de particuliere moestuinder. Echt een aanrader!!

Makkelijke moestuin app
Vaak vragen volkstuinders aan mij hoe teel je dit of hoe teel je dat? Ik leg het ze uit, maar er blijft maar 50% hangen. Hebt u weinig ruimte voor de moestuin en ook weinig kennis van teeltwijzen of wilt u kinderen enthousiast maken met het telen van groente?
Gebruik dan de gemakkelijke moestuin-app. Het is mogelijk om de teelt in een moestuinbak met zestien vakken helemaal te laten sturen en ondersteunen vanuit deze app. Download de app uit de App-store of Google-Play en ga aan de slag.

De snoei van voorjaarsbloeiers
Bij Forsythia, Ribes en Weigelia, de zogenaamde voorjaarsbloeiers, geldt de regel: snoei na de bloei. As dat een keer niet gebeurd: geen ramp. Het wintersilhouet toont dan wel aan of verjongings-snoei noodzakelijk is. Aarzel niet en grijp in. Knip de oudste en schurende takken bij de grond af. Slappe twijgen kunt u halveren of eventueel geheel verwijderen. De scheuten van het voorgaande jaar zullen gewoon bloeien.

Winterharde groenten
Groenten die tegen vorst kunnen, kunt u op de tuin laten staan. Oogst de volgende groenten pas als u ze nodig hebt:
Spruiten, boerenkool, palmkool, wintersavooiekool, prei, aardpeer, pastinaak, schorseneer, veldsla en winterporselein.


Wist u dat……..

 
De eerste vrijdag van december 2016 er 27 kaarters aanwezig waren?
We dus één persoon tekort kwamen om de 7e tafel aan te vullen?
Er daardoor drie voor joker zaten?

Het vrijdagavond 16 december weer een gezellige klaverjasavond was, samen met onze vrienden van tafeltennisvereniging Sorry?
We met tien tafels zaten te klaverjassen?
En er een geweldige verloting aan vast zat?

Het oliebollenbakken wederom een groot succes was?
En de nieuwjaarsreceptie zaterdag 7 januari 2017 een top middag was?

Bert Lubeek twee top kippen in de aanbieding heeft?

Nelis Gerdzen weer terug is van een lange vakantie in Kroatië?
Zou hij zijn tuintje gemist hebben?


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                             Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ed Vroonland

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         Coördinator namens het bestuur
Lijnie Smeets
Johan Brugmans

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser

 

 

Opzegging lidmaatschap
Het verenigingslid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 8 weken schriftelijk het lidmaatschap opzeggen aan het bestuur (secretaris).
Zie Huishoudelijk Reglement art 8 lid 3.