Historie van de "VOLKSTUINVERENIGING Oud-Beijerland


Op 10 mei 1977 is in de zaal bij de Thomaskerk op initiatief van de heer J.C.
Bervoets de oprichtingsvergadering gehouden. Hierbij waren 56 personen
aanwezig en 20 personen hadden zich wegens werkzaamheden afwezig gemeld.
Op 18 mei 1977 is er een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit J.C. Bervoets
(voorzitter), G. Visser (vice voorzitter), P.D. Hitzert (secretaris),
mevr. J.M. Bahnert (tweede secretaris), J. van Dam (penningmeester),
J. de Winter (tweede penningmeester), C. Ammerlaan (lid), C. Burgerhout (lid),
P. Hokke (lid).

Via de gemeente Oud-Beijerland was er geen grond beschikbaar. In oktober
1977 is de heer J.P. Vink, landbouwer te Oud-Beijerland, bereid gevonden
een stuk grond, groot 4 hectare en 27 aren, aan de vereniging te verhuren
voor een periode van 25 jaar of langer. Op 18 december 1977 is dit bij de
notaris vastgelegd.

Op 10 december 1977 is er een vergunning aangevraagd voor het aanleggen en
exploiteren van een volkstuincomplex.
Op de Algemene Leden Vergadering van 17 maart 1978 is het volgende bestuur
gekozen: C.Ammerlaan (voorzitter), P.D. Hitzert (secretaris), 
J. van Dam (penningmeester), G. Visser (vice voorzitter).

Op 26 juli 1978 verzoekt C. Ammerlaan om eervol ontslag in verband met drukke
werkzaamheden. Op 6 oktober 1978 treed de heer C. Ammerlaan offieel af als
voorzitter en wordt opgevolgd door de heer G. Visser.
J.C. Bervoets wordt vice voorzitter. Vanaf 16 november 1984 wordt E. Kooijmans
voorzitter en deze wordt in november 1990 opgevolgd door P.D. Hitzert.
Vanaf 29 mei 1999 tot heden is John Fruijtier de voorzitter.

Eind 1979 kreeg men van de gemeente toestemming tot het bouwen van tuinhuisjes.
Vanaf die tijd is ook daadwerkelijk met de bouw van tuinhuisjes begonnen en
een van de eerst gebouwde huisjes werd in die tijd door mevr. S. v. d. Star
beschikbaar gesteld als lokatie waar een kopje koffie kon worden gedronken.
In 1982 werd door de watersportvereniging een keetwagen geschonken, die als
tijdelijke kantine dienst ging doen.
In 1985 wordt een begin gemaakt met de bouw van de kantine op de huidge lokatie.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt zo veel mogelijk door de
vrijwilligers aan de bouw van de kantine gewerkt waardoor de bouwtijd enkele
jaren heeft geduurd. In de zomer van 1988, op 11 juni, wordt de kantine in
gebruik genomen tijdens de eerste Algeme Leden Vergadering in eigen gebouw.
                 

In november 1989 wordt de kantine officiëel geopend, tevens wordt dan het 12½ jarig
bestaan van de vereniging gevierd.
De kantine heeft als naam 't Gebouw.

Inmiddels is het 25 jarig bestaan reeds feestelijk gevierd. Dit 25 jarig bestaan was
natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. Na nogal wat voorbereidingen werd het
feest gestart. Een prettige bijkomstigheid was het weer met een stralende zon.
Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de burgemeester en een 
wethouder.


Door de viering en het mooie weer was er veel belangstelling.

Het VTV-bestuur had, als onderdeel van de viering, alle tuinleden gevraagd
hun tuin te versieren met als thema het 25 jarig bestaan. 
De burgemeester met de wethouder bezochten alle tuinen om hieruit
de "mooist versierde tuin" te kiezen.
Daarnaast was er voor de kinderen een ballonnenwedstrijd georganiseerd.
Veel kleurige ballonnen gingen de lucht in.Bij het in de lucht gaan van de ballonnen willen velen zien welke richting de
ballonnen werden geblazen.

      

De 25 jarige viering kan beschouwd worden als een feestelijke en 
geslaagde festiviteit.

In 2005 is het grote parkeerterrein voor het gebouw ingrijpend veranderd.

             

De oude bedekking van asfalt en tegels is vervangen door grijze straat-
stenen en de parkeervakken zijn duidelijk met witte straatstenen
gemarkeerd. Het is een lust voor het oog en de vereniging is er bijzonder
mee in haar nopjes.

             

Per 12 september 2002 is de huurovereenkomst bij notariële akte gewijzigd.
De huurovereenkomst is vastgelegd tot 31 december 2026. 
Het VTV-complex is gevestigd op het land van dhr. J.P.Vink.
Dhr. Vink is de vereniging bijzonder behulpzaam geweest en de VTV is de
eigenaar van de grond dan ook zeer erkentelijk.
Om dit te illustreren is het plein met flink wat parkeerplaatsen, voor 't Gebouw,
naar dhr. Vink genoemd.


                    

Ook zijn in 2005 alle paden op het VTV complex van namen voorzien. Er is
dus geen mogelijkheid meer om te verdwalen en het is natuurlijk ook
gemakkelijk voor het bezoek om de weg te vinden.
Een voorbeeld  van de "bewegwijzering" is het pad langs de kruidentuin.