Opzeggen Lidmaatschap
Het verenigingslid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 8 weken schriftelijk het

lidmaatschap opzeggen aan het bestuur (secretaris).

Zie Huishoudelijk Reglement art 8 lid 3.

Ook in Artikel 24 van het Huishoudelijk Reglement wordt onder sub G hierover gesproken.
Het luidt als volgt: Opzeggen van de huurovereenkomst dient 8 weken voor het einde van het verenigingsjaar (31 december)

schriftelijk bij de secretaris te geschieden.
Bij opzeggen na 1 november is men huur en contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.