TUINPRAAT
NR 1    februari 2019                                                 
====================================================
Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste Tuinvrienden,

De Nieuwjaarsreceptie van 5 januari werd druk bezocht en was zeer gezellig en uitstekend verzorgd door onze kantinecommissie.

Toch werden een aantal trouwe leden gemist evenals veel nieuwe leden. Dat laatste is vooral jammer omdat zo’n receptie een

uitstekende gelegenheid biedt voor leden om elkaar te leren kennen. Al vaker heb ik in deze Tuinpraat betoogd dat het belangrijk

is dat de nieuwe leden zich bij ons thuis voelen en óók komen naar de diverse happenings die er jaarlijks georganiseerd

worden (B.B.Q- / mosselavonden enz.).
Hieronder geef ik een gedeelte van mijn speech weer die ik als voorzitter mocht uitspreken.

………

“Ik spreek jullie allemaal aan met Tuinvrienden. Daar reken ik natuurlijk ook de families Gareman en de Man toe; al jarenlang welkome gasten op onze Nieuwjaarsreceptie. Jullie weten inmiddels dat de dames Gareman en de Man, Liza en Sari Vink heten en de dochters zijn van ons erelid Jan Piet Vink, de eigenaar van de grond van onze tuinvereniging.
Wij waarderen het heel erg beste families dat jullie ieder jaar hier weer present zijn.

Op de eerste plaats wil ik jullie allemaal namens de andere bestuursleden een goed, gelukkig en gezond 2019 toewensen en ik hoop dat jullie dit jaar veel kunnen gaan genieten van jullie tuinen en van jullie lidmaatschap van onze mooie vereniging.

Dat laatste hangt voor een groot gedeelte ook van jullie zelf af!
De vereniging telt tal van leden die zich het hele jaar inzetten om het iedereen naar zijn/haar zin te maken en om de voorwaarden te scheppen dat iedereen hier zijn weg goed kan vinden.


De kantine wordt altijd bemand door vrijwilligers, de toiletten worden keurig schoongemaakt, er is altijd zand aanwezig voor de stratenmakers onder ons. Hebben jullie snoeihout, dan is er altijd een plek waar jullie dit kwijt kunnen, de paden worden door de tuindienst onderhouden (u hoeft alleen maar het pad voor uw tuin onkruidvrij te houden!). Op de zaterdagen bent u altijd welkom in onze kantine waar een heerlijke lunch wordt uitgeserveerd tegen vooroorlogse prijzen; diverse malen per jaar worden door de activiteiten-commissie B.B.Q.- en mosselavonden e.d. georganiseerd, waarbij uw deelname van harte welkom is. Door gezamenlijke inkoop kunnen wij goedkope meststoffen en plantjes inkopen en 4 x per jaar ontvangt u ons clubblad Tuinpraat in uw brievenbus.

Ik kan zo nog wel even doorgaan maar dan wordt ik wellicht vervelend.
Dat de contributie en tuinhuur zeer laag zijn en al jaren niet worden verhoogd is te danken aan het bovengenoemd vrijwilligerswerk en aan de jaarlijkse bijdrage van de familie Vink.

Het enige wat wij hiervoor terug verwachten is uw enthousiasme en betrokkenheid als lid van ons kluppie. Dat begint met het goed onderhouden van uw eigen tuin en uw deelname aan een of meer van bovengenoemde activiteiten.

Niet iedereen beschikt over veel vrije tijd en dan wordt ook niet van die mensen verwacht dat zij altijd het voortouw nemen maar laten wij ons realiseren dat de vereniging niet alleen jullie ten dienste moet zijn maar dat ieder lid op zijn / haar eigen manier een bijdrage moet leveren aan het goed functioneren van onze mooie vereniging!

Dit allemaal gezegd hebbende wens ik jullie nogmaals het beste toe voor dit jaar en ik hoop dat jullie er nog een gezellige middag van maken.
……….

Jan Jansen, jullie voorzitter


Bestuursvergadering van vrijdag 18 januari 2019

Vrijdag jl. hebben wij de eerste bestuursvergadering van dit jaar gehouden. Hieruit een paar notities:

* Als kandidaat-bestuurslid kwam Yolanda Lubeek aan tafel. Zij is bereid t.z.t. bestuurslid van onze vereniging te worden. Jullie kennen allemaal Yolanda; zij heeft haar sporen al ruimschoots verdiend binnen onze vereniging!
Wij, de overige bestuursleden, zijn zeer verheugd met haar komst!
Met Wijndelt Dalling is zij dus het tweede lid dat zich voor een bestuursfunctie heeft aangemeld. Van beide kandidaten hadden wij in de bestuursvergadering al een goede en nuttige inbreng.

* Ondanks onze oproep in de vorige Tuinpraat heeft zich nog niemand gemeld die in het bezit is van een BHV-diploma, c.q. bereid is een reanimatiecursus te volgen. Zoals jullie weten: deze cursus wordt gegeven door ons lid Nel de Koning; zij geeft die 1 of 2x per jaar en doet dit op een prettige en zeer professionele wijze.
Bezitters van het BHV-diploma en leden die de AED-cursus eens willen meemaken:
meld je bij ons bestuurslid Leen van der Meijde (voor adres: zie voorin in deze Tuinpraat).

 

Uitgifte nieuwe tuinen

Tuin 134    ( Meinster ) gaat naar Jan Hoogervorst.
Tuin   31b  ( v.d. Giessen ) gaat naar Peter Ham ( heeft ook tuin 97 )
Tuin   28b  ( Scheerhorn ) gaat naar Yanick Veenman.
Wij wensen de nieuwe leden veel plezier van hun lidmaatschap !!

Tuinen te huur

Tuin  93 ( v.d. Wagt )


Van onze kantinebeheerder Adrie Smeets

Zand

Als je zand wilt gebruiken om je straatje op te hogen, kun je net zoveel zand halen als je wilt, het is echter niet gratis.
Helaas zijn er tuinleden die denken dat het wel gratis is en hetgeen ze weg gehaald hebben niet afrekenen. Jammer hoor.
Aangezien de inkoop meer is dan er wordt afgerekend gaat de prijs omhoog naar € 1,50 per kruiwagen. Heb je zand gehaald dan graag afrekenen in de kantine.

Afhalen zaden, pootaardappelen en pootuien

Op zaterdag 9 maart 2019 is de uitgifte van de zaden, pootaardappelen en pootuien die u bij de VTV besteld heeft.
Afhalen van uw bestelling kan alleen tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Plantjes

Ieder jaar is de mogelijkheid geboden om goedkoper dan in de tuincentra plantjes te bestellen via de vereniging.
Helaas wordt daar steeds minder gebruik van gemaakt.
Vorig jaar ging dat helemaal mis. Onze leverancier kon heel veel niet leveren en dat hebben wij elders in moeten kopen tegen een veel hogere prijs dan dat het aan de leden was aangeboden, met als resultaat een behoorlijk verlies voor de vereniging.
Aangezien de plantjes in Rockanje moeten worden opgehaald en er te weinig wordt besteld om dit rendabel te maken hebben wij besloten om hier mee te stoppen.
De plantjes zijn te koop bij Agriland, Welkoop en tuincentrum van der Waal in Numansdorp.


Paasklaverjas

De paasklaverjas wordt dit jaar gehouden op vrijdag 12 april.
Voor iedere deelnemer is er een doosje eieren beschikbaar.
Uiteraard is er ook nu weer een verloting met mooie prijzen.
Aanvang 19.45 uur. Inschrijfgeld € 5,00.
Het inschrijfformulier ligt op de bar in de kantine, maar inschrijven kan
ook via een e-mail naar: acm.smeets@kpnplanet.nl.
Ben je niet voortijdig ingeschreven, dan kan je helaas niet mee spelen.

Takkenberg.

De takkenberg is weer helemaal leeg gehaald. Helaas zijn er nog steeds tuinleden die niet goed meewerken om het daar netjes te houden en hun kruiwagen zo leeg kiepen.
Het is de bedoeling om het snoeihout zo hoog mogelijk op te gooien zodat er veel meer op kan. Het leeghalen van een half volle takkenberg kost even veel als van een volle, dus laten we er met z’n allen voor zorgen dat er zo hoog en zo veel mogelijk in kan.

Gebruik gereedschap van de vereniging.

Op zaterdag wordt er gereedschap gebruikt door de tuindienst.
Een vriendelijk verzoek om dit gereedschap weer schoon terug te brengen en op te hangen of neer te zetten op de plaats waar je het hebt gehaald.
Als je een bosmaaier gebruikt let er dan op dat de juiste benzine wordt gebruikt en maak deze ook schoon na gebruik.

 


 

Van Leen van der Meijde (secretaris)
en André Elderhorst (penningmeester)

Algemene ledenvergadering 2019
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2019. Deze vergadering zal worden gehouden op vrijdag 22 maart 2019, aanvang 20:00 uur. De locatie is zoals gebruikelijk in ’t Gebouw. De agenda en de overige informatie voor deze vergadering vindt u hieronder.
Wij hopen op een grote opkomst!Agenda voor de Algemene Leden Vergadering op 22 maart 2019
1.         Opening door de voorzitter
2.         Ingekomen stukken
3.         Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2018
4.         Jaarverslag 2018
5.         Verslag van de Kascontrole-commissie
6.         Jaarrekening 2018
7.         Actualisering begroting 2019
8.         Begroting 2020
9.         Vaststellen contributie en grondhuur 2020
10.       Herverkiezing bestuursleden
11.       Benoemen van Wijndelt Dallinga en Yolanda Lubeek tot bestuurslid
12.       Verkiezing van het reserve lid van de kascontrole-commissie
13.       Bestuursbeleid voor de komende jaren
14.       Décharge voor het bestuursbeleid in 2018
15.       Rondvraag
16.       Sluiting door de voorzitter
Opmerking: De notulen, het jaarverslag en de jaarrekening vindt u elders in deze Tuinpraat.

Hierna volgt, in volgorde van de bovenstaande agendapunten en voor zover van toepassing, een eventuele toelichting, aanvulling of andere bijbehorende informatie.  De financiële stukken zijn van André Elderhorst, alle overige toelichtingen op de bovenstaande agenda zijn  van Leen van der Meijde.
Aanvulling agendapunt 3 – Notulen ALV 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering van vrijdag 16 maart 2018
De presentielijst is door 21 leden (inclusief het bestuur) getekend.
Afwezig met kennisgeving waren: fam. Van der Schoor; mevr. van Brakel; dhr. Gerdzen en dhr. van de Ruit.

1. Opening.
Klokslag acht uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom, een speciaal woord van welkom is er voor het lid van verdienste John Fruijtier.

2. Binnengekomen stukken.
Buiten de afmeldingen voor deze vergadering zijn er geen binnengekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017.
De voorzitter neemt deze notulen door met de vergadering. Er zijn geen op- of aanmerkingen op deze notulen en dus worden zij bekrachtigd.

4. Jaarverslag 2017.
Er zijn over dit jaarverslag van de secretaris geen vragen of bemerkingen.

5. Verslag van de kascontrole-commissie.
De kascontrole-commissie is bijeen geweest en de boeken van de penningmeester gecontroleerd. Zij heeft hier geen onregelmatigheden in gevonden en verzoekt daarom de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering stemt hiermee in.

6. Jaarrekening 2017.
Deze jaarrekening heeft in de laatste Tuinpraat gestaan dus moet bij een ieder bekend zijn. De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening: ondanks de grote uitgaven in 2017 (o.a. dak en jubileum) hebben wij slechts 5500 euro in moeten boeten op de algemene reserves. Dit komt mede door de ontvangen subsidies van de NAM en de overheden voor het dak. Ook de financiële inbreng van de kantine heeft hiertoe bijgedragen en de versoberde viering van het jubileum heeft tot lagere kosten geleid.
De uitgave voor het onderhoud van het complex zijn dit jaar laag omdat er geen grote en kostbare projecten zijn geweest. Onder de post evenementen vallen onder andere de vrijwilligersavond, de nieuwjaarsreceptie en de klaverjasavonden. De penningmeester besluit met de opmerking dat ondanks alles het een goed financieel jaar voor de vereniging was.
Uit de vergadering komt dhr. Arends met een vraag over een bedrag op de jaarrekening bij de post grondhuur. De penningmeester geeft een voor de vraagsteller duidelijk antwoord.
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening gepresenteerd door de penningmeester.

7. Actualisering begroting 2018.
De penningmeester legt uit dat hij op de begroting voor 2018 wat kleine noodzakelijke aanpassingen heeft gedaan. Hij heeft voor 2018 toch een sluitende begroting weten te realiseren.

8. Begroting 2019.
De penningmeester geeft een toelichting op deze begroting. Hij heeft de inkomsten uit grondhuur lager bijgesteld, omdat de verwachting is dat in de toekomst de te verhuren tuinen wat langer leeg zullen staan of misschien zelfs helemaal niet verhuurd worden. Voor 2019 zijn geen grote projecten gepland en verwacht de penningmeester een sluitende begroting. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting.

9. Grondhuur en contributie.
Conform de afspraken met de familie Vink stelt het bestuur voor de grondhuur en de contributie niet te verhogen. De vergadering stemt hiermee in.

10. Verkiezing van de voorzitter.
De huidige voorzitter is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij geeft een toelichting op zijn besluit om door te gaan, maar wil zich niet vastleggen aan de termijn van drie jaar. Dit mede door zijn leeftijd. Hij roept de vergadering op uit te zien naar kandidaten voor het bestuur en eventueel voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en dus stemt de vergadering in met de herbenoeming van Jan Jansen tot voorzitter.

11. Verkiezing van een reserve-lid voor de kascontrole-commissie.
Dhr. Ingen Visser is aftredend, waardoor het reserve-lid dhr. Willem Kuilman doorschuift als lid van deze commissie. Vanuit de vergadering zal een nieuw reserve-lid gekozen moeten worden. Mevr. Yolanda Lubeek stelt zich beschikbaar. De vergadering stemt hiermee in.

12. Bestuursbeleid.
Er zijn voor de komende tijd geen grote projecten gepland zoals in de afgelopen jaren. Het beleid zal dan ook een beleid van consolideren zijn en doorgaan met datgene wat we als volkstuinvereniging moeten doen: tuinieren.
Mevr. Lubeek maakt de opmerking dat als project het opknappen van de hal en het vernieuwen van het sanitair aangemerkt kunnen worden. Hier zal over worden nagedacht en binnen het bestuur besproken worden.

13. Décharge.
De voorzitter vraagt de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2017. De vergadering reageert positief op dit verzoek en verleent décharge.

14. Rondvraag.
Dhr. Fruijtier heeft een vraag en een opmerking. Hij vindt de wachtlijst klein en zou graag zien dat hier minimaal vijf namen op zouden moeten staan. Is het bestuur van plan hier iets aan te doen? De voorzitter erkent dat de wachtlijst kleiner wordt en zegt dat de borden met tuinen te huur blijven staan. Hij acht op dit moment nog geen acties noodzakelijk, maar zullen zo nodig stappen ondernemen.

Dhr. Fruijtier is blij met het gras-pad langs zijn tuin maar vindt hier regelmatig uitwerpselen van honden. De voorzitter zegt dit ook regelmatig te zien en het enige wat men kan doen is erachter te komen wiens hond dit doet en dan de eigenaar er op aanspreken. Een artikeltje plaatsen in de Tuinpraat kan ook bijdragen aan het oplossen.


Mevr.Wilhelmi wil weten of het bestuur een bepaald beleid voert t.a.v. het spuiten door de vereniging en de leden. Adrie Smeets zegt dat er geen speciaal beleid is en dat er leden zijn die veel of juist weinig spuiten. Dhr. Fruijtier maakt de opmerking dat hij denkt dat het wel meevalt met het spuiten, gezien de hoeveelheid luizen die hij op de tuin waarneemt. Adrie Smeets maakt een opmerking over de aardappel en spuiten hiervan. Hij wil een ieder aanmoedigen op resistente aardappelen, zoal de Alouette, over te gaan. Dhr. Vroonland stelt voor een lijst met resistente aardappelen te plaatsen in de Tuinpraat welke via de vereniging gekocht kan worden.

Mevr.Wilhelmi heeft een vraag over het “wilgenbos” in tuin 77. De voorzitter antwoordt dat het bestuur hier naar zal kijken en zo nodig maatregelen zal nemen.

15. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.10 uur de vergadering.

 

Aanvulling agendapunt 4 – Jaarverslag 2018
Het verenigingsjaar 2018 begon zoals gebruikelijk met de nieuwjaarsreceptie, waarin de voorzitter tijdens zijn speech terugblikte
op een bijzonder 2017.
Voor het komende jaar stonden er geen spectaculaire dingen op het programma en voorzagen wij een rustig tuinjaar.
Dat de weergoden hier een beetje anders over dachten konden wij niet voorzien. Er werden diverse meteorologische records gebroken wat betreft zonuren, droogte en temperatuur. Voor ons tuinders was het een gesjouw met water om de plantjes maar in leven te houden. De opbrengst was dan ook wat minder dan gebruikelijk.
De “grote klus” van de tuindienst, het betegelen van de paden, is het afgelopen jaar ook voltooid en wachten er weer nieuw uitdagingen voor deze commissie.
In 2018 waren alle beschikbare tuinen verhuurd en was er nog steeds een (kleine) wachtlijst.


Door de kantinecommissie zijn er een BBQ- en een mosselavond georganiseerd, welke beide als geslaagd en zeer gezellig werden omschreven. Ook de vrijwilligersavond in december mag als zodanig betiteld worden.
Over de centjes van onze vereniging zal de penningmeester u met plezier verslag doen.
Helaas moesten wij ook in 2018 weer afscheid nemen van enkele leden.
Allereerst was daar Leen Groeneweg die op 17 februari overleed. Een groot aantal leden was bij zijn afscheidsdienst en begrafenis aanwezig.

Vervolgens hebben een drietal leden met een behoorlijke staat van dienst(jaren) om gezondheidsredenen hun lidmaatschap van onze vereniging op moeten zeggen.

Wij wensen Riet Verheij, Wijnand v.d.Giessen en Piet v.Dijk het allerbeste toe.

 

Dit was 2018 en ik spreek de hoop uit dat 2019 ons allen weer gaat brengen waar wij recht op hebben en dan alleen het goede.


Jaarrekening 2018Nadere toelichting bij de inkomsten en uitgaven 2018:

Algemeen
Allereerst het feit, dat door de inzet van de vele kantine-vrijwilligers weer een fantastisch resultaat is neergezet. We zijn er aan gewend geraakt, maar het blijft toch elk jaar weer een uitdaging om de begrote opbrengst van de kantine te halen.

2018 is vooral een jaar geworden van plannen maken. Nu kost plannen maken geen geld, maar plannen uitvoeren wel. Vandaar dat u ook verder op in de begroting voor 2019 zult lezen, dat wij de opbrengst van dit jaar hard nodig zullen hebben om deze plannen te realiseren.

Ook dit afgelopen jaar hebben de grondeigenaren afgezien van de verhoging van de huurprijs van de grond met de prijsindex. Deze gift van onze grondeigenaren is een enorme waardering voor onze vereniging.
Het is de wens van de grondeigenaren om dit verschil ter nagedachtenis en als uitvoering van de ingeslagen weg door de overleden grondeigenaar de heer J.P. Vink apart te benoemen en staat verantwoord op de regel “eenmalige korting JP Vink”.

Kantine opbrengst en winkel

Al met al leveren de kantine en de winkel ieder jaar weer een belangrijke bijdrage aan de kas van onze vereniging, waarmee we het onderhoud van het verenigingsgebouw en andere investeringen in onze vereniging kunnen bekostigen.

Grondhuur
Zoals in de ALV van maart 2011 is afgesproken, is de grondhuur per 1-1-2018 gelijk gebleven op € 0,64 per m2. Gedurende het jaar zijn uiteindelijk toch weer bijna alle tuinen verhuurd geweest. Hetgeen uiteraard ook bijdraagt aan een positief resultaat van de vereniging. Eind 2018 waren er nog drie tuinen die opnieuw verhuurd moesten worden.

Contributie
De contributie is gelijk gebleven op € 20 per lid.

Donateurs
Het aantal donateurs blijft stabiel.

Elektra/gas/water
Wat de vermindering van de kosten voor gas door ons nieuwe geïsoleerde dak is geworden kan ik bij het ter perse gaan van deze mededeling nog niet zeggen, omdat de afrekening van Eneco pas eind februari binnen komt. Dit zal (zoals begroot) zeker een positief resultaat hebben. Daartegenover zijn de kosten voor elektrisch en  de belastingen op energie gestegen en zullen naar verwachting de komende jaren nog hard stijgen.

Algemeen onderhoud complex
Er zijn dit jaar geen bijzonderheden geweest bij het onderhoud van het complex. Hierdoor zijn de kosten erg laag gebleven.

Project dak gebouw
In 2018 hebben we een subsidie ontvangen van het Rijk voor de afvoer van de asbesthoudende platen. Dit dekt niet de kosten, maar alle beetjes helpen. Er staat nu nog een bedrag gereserveerd voor de afwerking van de dakrand en het terugplaatsen van de goten.

Onderhoud gebouw
Het was bekend dat er iets aan de keuken van de kantine moet gebeuren. Dit was deels al begroot in de begroting van 2018. Later is besloten dit iets grootser aan te pakken en verschoven naar 2019 (zie later in de herziene begroting 2019). Waarschijnlijk, als u dit leest, zijn de vrijwilligers al begonnen hiermee.

Vuilafvoer
De kosten van vuilafvoer was door het afsluiten van een nieuwe 4-jarig contract in maart 2016 flink naar beneden gegaan. Door toedoen van externe factoren stijgt deze kostenpost nu weer.

Verzekeringen
De opbrengst bij de verzekeringen betreft de ontvangen premies van de tuinders, die hun huisje en/of inboedel hebben verzekerd via de vereniging. In de kosten zit een gelijk bedrag betaald aan de verzekeringsmaatschappij AON.
Wat dit jaar opviel was de sterke stijging van de kosten voor onze verzekeringen voor het verenigingsgebouw en de aansprakelijkheid. De stijging is 9% en zal ook de komende jaren nog verder stijgen mede door de grotere schadeclaims bij lichamelijk letsel. Uw penningmeester heeft onderzocht of overstappen naar een andere verzekeraar wenselijk was, maar heeft geen aanbieder kunnen vinden die, bij gelijke voorwaarden, een goedkoper alternatief biedt.

Evenementen, bijzondere opbrengsten
De, door het bestuur, georganiseerde bijeenkomsten als de nieuwjaarsreceptie, de ALV en cursussen AED vallen onder deze post. Verder is bij deze post inbegrepen de vrijwilligersavond.

Daartegenover staan de door de kantine-commissie georganiseerde evenementen, zoals de klaverjasavonden, de verloting tijdens de klaverjas-, de barbecue- en de mosselavond. De bar-inkomsten van deze avonden zijn verantwoord onder de kantine-opbrengst.

Rente / Saldo bankrekeningen
De rente-inkomsten lopen helaas steeds verder terug. De vereniging wordt door de banken gezien als een zakelijke relatie en derhalve zijn wij ook aangewezen op zakelijke spaarrekeningen. Deze geven nog minder rente dan de particuliere spaarrekeningen.

Per eind 2018 geeft de ING zakelijke spaarrekening geen rente meer en mogen we blij zijn, dat we over ons spaargeld geen rente moeten betalen. Vandaar dat ik deze spaarrekening alleen nog gebruik voor lopende zaken. De zakelijke spaarrekening van SNS Bank geeft nog iets: 0,10%. De verwachting is echter, dat deze ook verder naar nul zal gaan.

Beschikbaar voor toekomstige kosten
Door het goede resultaat is de totale kas van de vereniging opgelopen.
Een deel van het toegevoegde resultaat van 2018 zullen we alin 2019 nodig hebben voor de nieuwe projecten (zie herziene begroting 2019).

Het overgebleven geld in kas zullen we verder hard nodig hebben als er zich onverwachtse grote projecten voor gaan doen. Daarom is het heel goed dat wij een kleine buffer opgebouwd hebben.

 

Toelichting bij agendapunt 7 – Actualisering begroting 2019.

De begroting voor 2019 hebben we flink moeten herzien als gevolg van:

 • Project Windsingel.
  De windsingel langs de Langeweg is in slechte staat en er vallen steeds meer gaten, waardoor weer ongenode gasten binnen weten te komen. Het is logisch dat tuinders hun opslag van spullen achter hun tuinhuisje leggen, maar dit is juist de gezichtskant vanaf de weg. Het is daarom al jaren een wens om de haag langs de Langeweg te vervangen door groenblijvende struiken.
  De kosten voor de totale windsingel worden nu geraamd inclusief het afvoeren van de oude haag. Daarbij is er uitgegaan van het feit dat wij voldoende vrijwilligers hopen te vinden, zodat het verwijderen van de oude haag en het plaatsen van de nieuwe planten in eigen beheer gedaan kan worden. Als wij hiervoor derden moeten gaan inhuren tegen € 61 per man per uur, dan wordt dit project onbetaalbaar.
  De kosten zijn begroot voor de totale lengte langs de Langeweg, maar we zullen beginnen met het slechtste stuk, de noordkant vanaf de grote parkeerplaats naar de kleine parkeerplaats. Dit gaat in het najaar van 2019 gebeuren. Of we ook het zuidelijke stuk gelijk mee kunnen nemen, of dat we dit moeten uitstellen tot het najaar van 2020, moet te zijner tijd worden bekeken.
 • Project Keuken verenigingsgebouw.
  De inrichting van de keuken van ons verenigingsgebouw is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van voedselveiligheid. Met de inzet van de vrijwilligers van de kantine-commissie zal dit waarschijnlijk bij het houden van de ALV al weer achter de rug zijn.
 • De verwachting is dat er in 2019 geen rente meer komt op onze spaarrekeningen.
 • De kosten voor de verzekeringen zullen nog verder stijgen. De eerste rekeningen voor 2019 zijn binnen en geven wederom een stijging van 7% te zien.

 

 • De overige kosten in 2019 hopen we zo beperkt mogelijk te houden.

Dit resulteert in een verwacht tekort voor het verenigingsjaar 2019. Het overschot van 2018 zullen we dus hard nodig hebben.

 

Toelichting bij agendapunt 8 – Begroting 2020.


Daar de wachtlijst voor een nieuwe tuin aanzienlijk geslonken is, ben ik, zoals de laatste jaren, bij de begroting voorzichtigheidshalve uitgegaan van een bezetting van 95%.
Mogelijk dat het project Windsingel nog deels in 2020 wordt uitgevoerd, maar deze is al volledig begroot in 2019. Daarnaast zullen vermoedelijk in 2020 de gang en de wc’s van het verenigingsgebouw een opknapbeurt nodig hebben. Daarom is de post onderhoud gebouw wat hoger begroot. Verder staan er op dit moment nog geen grote projecten voor 2020 gepland en verwacht ik de normale kosten voor onderhoud. Waarbij ik heb aangenomen, dat de prijzen met 2% zullen stijgen.
Toelichting bij agendapunt 9 - Vaststellen contributie en tuinhuur 2020

In de ALV van 25 maart 2011 hebben we besloten de grondhuur en contributie voorlopig niet te verhogen. Ons voorstel is dit voor 2020 te handhaven, zodat de grondhuur op € 0,64 per m2 blijft.
De te betalen grondhuur blijft, door de afspraak met de grondeigenaren, ongewijzigd

De contributie en donatie kunnen we houden op € 20 per verenigingsjaar.

Tot slot
Uiteraard ben ik bereid op de vergadering nadere toelichting te geven en zie u graag op de ledenvergadering. Tot ziens op de vergadering.

Penningmeester
André Elderhorst

 

Toelichting agendapunt 10 – Herverkiezing bestuursleden
De heren Clement en van der Meijde zijn statutair aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar.

Toelichting agendapunt 11 -  Benoemen van Wijndelt Dallinga en Yolanda Lubeek tot bestuurslid
Het is al geruime tijd de wens van het bestuur geweest het bestuur uit te breiden. Wijndelt Dallinga  en Yolanda Lubeek hebben zich beschikbaar gesteld en het bestuur wil dan ook aan de vergadering vragen akkoord te gaan met hun benoeming tot bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich conform de reglementen aanmelden.

Toelichting agendapunt 12 - Verkiezing van het reserve lid van de kascontrole-commissie
Door het reglementair aftreden van mevr. Van der Schoor en het doorschuiven van mevr. Lubeek tot lid moet er vanuit de vergadering een nieuw reserve lid gekozen worden.


Ingezonden copy

Kerstklaverjassen vrijdag 21 december 2018
Vooruitzien.
Je rekent op een maximum van 48 deelnemers, dus zorg je er voor dat er 12 tafeltjes gereed staan om daarmee een chaotische toestand te voorkomen als die achtenveertig deelnemers in een keer de kantine binnenstormen. Normaal ben je genegen om te denken maar als ze toentertijd op hoog niveau een beetje hadden nagedacht (vooruit gekeken) dan hadden ze wat geld achter de hand gehouden om die arme Groningers te compenseren voor hun verzakte huizen.
Overigens ben je er nog niet met twaalf klaar gezette tafeltjes. Er komt nog wel iets meer bij kijken als je bedacht hebt dat die 48 deelnemers  na afloop ieder nog een kerststol mee krijgen., dan zal je die dingen toch moeten bestellen. En wat hadden we gedacht van prijzen, zowel voor de winnaars van het klaverjassen als de mensen die een lootje gaan kopen en dus de mogelijkheid onder ogen te zien dat ze mogelijk iets gaan winnen.
Nog afgezien van het feit dat al die binnen gestroomde deelnemers na verloop van tijd uitgedroogd raken en er sommigen zijn die graag iets zouden willen eten. Die moeten zich toch tot iemand kunnen wenden om aan hun geroep gehoor te geven. Dus benader je Martha en Yolanda en, niet te vergeten, Bert, die er dan voor zorgen dat alle kelen worden gelaafd en magen worden gevuld.
Maar wat als plots blijkt dat je als organisator op het moment suprême niet aanwezig kunt zijn omdat het verstandiger is naar Ridderkerk te gaan? Dan zorg je ervoor dat de leiding wordt over gedragen en je vraagt aan Peter de Jong of hij genegen is de zaken voor die avond over te nemen, dat doet, en zich vervolgens op een meer dan sublieme wijze kwijt van zijn taak.
Kijk dat noem ik nog eens vooruit zien en niet achteraf hoeven te zeggen dat de stapel toch iets te hoog was en de wind de verkeerde kant op blies.
Je moet ervoor zorgen dat de wind op de juiste manier en op het juiste moment in het juiste zeil blaast, dan pas kunnen we spreken van een vooruitziende blik.


En als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan kan Arie van der Schoor op het einde van de avond de eerste prijs in ontvangst nemen van de waarnemend organisator Peter. Er waren vierenveertig deelnemers dus was er nog wat ruimte over en dat zou voor de Groningers ook aardig zijn geweest, maar helaas, daar geen vooruitziende blik. En daar, dat is onze regering. Dan liever zo’n onbezoldigde en nadenkende “regering” die de zaken goed op een rijtje heeft.
Overigens ontbrak op deze uiterst geslaagde avond de beheerder van tuin 74, een beetje grieperig. Maar in de Tuinpraat van december ontbrak zijn bijdrage niet. Leuke verhalen over wortels en knollen, kweeperen en vroege spruiten. En ook nog een moestuinspreuk waarin sprake is van vooruit kijken naar de lente. En daar hou ik van: van een vooruitziende blik.
Maar wat lees ik op pagina 5: Adri Brussard geeft aan zo langzamerhand uitgeput te geraken (in het bedenken van nieuwe stukjes). En dat deed me denken aan mijn vakantie in het zuiden van Frankrijk. Op de camping naast mij had zich een ouder echtpaar gevestigd, waarvan de aardige man ieder keer voor het eten iets voorlas aan zijn luisterende vrouw. Op mijn vraag wat hij dan zoal aan zijn vrouw vertelde deelde hij mij mede dat hij voorlas uit de Bijbel. Waarop mijn vraag: elke dag? Dan heb je dat gezegende boek zo uit gelezen! Het antwoord van de man: dan begin ik op nieuw.
En dat zou Adri ook moeten doen want, zoals hij zelf al constateert, er komen steeds weer jonge tuinders en die kunnen best worden bijgepraat over veenmollen en andere duistere zaken die zich in de bodem kunnen bevinden, waardoor deze mogelijk zou kunnen inzakken.
Namens vierenveertig deelnemers aan deze kerst klaverjas hartelijk dank aan de organisatie. Nog even vermelden dat Johan Schutter op zijn verjaardag de negentiende plaats bezette in de eindrangschikking en dat er voor hem werd gezongen, een vrolijke boel dus daar in de kantine.
En vooruit zien naar vrijdag 12 april want dan komen ze weer bijeen voor een gezellige avond, een prijsje en vooral niet te vergeten een eitje.
Hopende dat tegen die tijd de regerend organisator niet op dienstreis is en Adri weer aanwezig zal zijn om te vertellen dat hij weer gaat vertellen. We zullen maar bedenken dat regeren vooral vooruit zien is.

Fons Pol


Kleine vogeltjes in de tuin
Naar aanleiding van de oproep in de Tuinpraat van december, waar Adri Brussaard aangeeft uitgeput te raken in het bedenken van nieuwe stukjes, die ik overigens altijd met plezier gelezen heb, waag ik een poging om een stukje in te leveren.

Ik ben dol op kleine vogeltjes in de tuin. Het is zo leuk om te zien dat ze elke keer één zaadje komen halen. Het is een liefhebberij geworden waar ik inmiddels, en velen met mij, enorm veel energie van krijg en plezier aan beleef.
Een aantal jaar geleden was mijn zoon bevriend met de zoon van een granen- en zaadhandelaar bij ons aan de dijk. Deze uit Engeland afkomstige handelaar heeft een fabriek in Kenia en Ethiopië waar de zonnebloempitten worden gepeld. In Engeland is men veel meer gewend de vogeltjes te voeren. Bij ons houdt het na de vetbolletjes of wat pinda’s vaak wel op. Tegenwoordig zijn ook pindakaaspotten wel  populair.
Kleine vogeltjes, zoals winterkoninkje, allerlei meesjes (pimpel-, kool-), de tjiftjaf, roodborstjes, groenlingen, mussen, vinkjes, het puttertje en de boomkruiper zijn dol op de gepelde zonnebloempitten. De pitten gaan in een speciale voedersilo waar alleen de kleinere vogelsoorten bij kunnen.
Het zijn er flink wat, in de loop der jaren heb ik heel wat vogeltjes leren herkennen. Voor die tijd kende ik ze alleen van naam.
Het mooie van deze manier van voeren is dat er steeds meer kleine vogeltjes in je tuin komen. Zaadjes die op de grond vallen geven géén onkruid en daar zijn de grotere vogels weer blij mee zoals de duiven, Vlaamse gaaien en de eksters en zelfs de specht en het ijsvogeltje. Wat heel bijzonder is.
Een zak vogelzaad en de voedersilo’s zijn te koop bij de huishoudelijke zaak van van Dijk of het bezoekerscentrum van Klein Profijt van het Hoekschewaards Landschap. Klein Profijt is altijd de moeite waard om te bezoeken.

Ik hoop dat er meer tuinders de uitdaging aandurven voor een eigen verhaaltje. We beleven toch immers van alles in onze tuinen.

Ik wens u allen veel kijkplezier van alle kleine vogeltjes.

Reina v/d Hoek (tuin 25)
Noot van de redactie:
Wij zijn heel blij met de ingeleverde copy van Reina. Dankjewel!
Hopelijk treedt hiermee het spreekwoord “Als er één schaap over de dam is volgen er meer” in werking…….
Het gedichtje op het voorblad van deze Tuinpraat is ook door Reina ingeleverd.
Onderstaande stukjes zijn weer van onze vaste leverancier Adri Brussaard.

Druivensnoei
Het is mij al meerdere keren gevraagd: “Hoe snoei ik een druif?”.
Daarom volgt hier een uitleg.

Wil je een goede oogst van je druivenplant? Dan moet je hem wel op de juiste manier snoeien. En ook nog even aan de slag in augustus: krenten, toppen en blad wegknippen. Zodat je later van sappige druiven kunt genieten.

Net zoals bijna alle heesters en bomen moet je een druif ook snoeien. Dat gaat in etappes, verdeeld over een aantal jaren. Druiven snoeien doe je vroeg in de winter, zodat er geen sap uit de snijwonden komt. En alleen als het overdag niet vriest en als het droog is. Een druif kan gaan bloeden als hij te laat (april) wordt gesnoeid. Dit bloeden houdt op zodra de eerste bladeren verschijnen. Snoei de twijgen op zo’n 5 à 7 centimeter.

Druiven snoeien JAAR 1
Nadat je in de winter of het voorjaar de druif hebt geplant, kun je de druif snoeien tot op drie ogen/knoppen boven de grond. Rond mei zal de plant gaan uitlopen. Het best is om de bovenste scheut te laten doorgroeien en de overige scheuten weg te halen. De scheut die je laat doorgroeien/de hoofdstam moet je goed aanbinden, zodat hij niet beschadigd.

Druiven snoeien JAAR 2
Het jaar daarop komen er uit de jonge stok verschillende ogen. De sterkste scheuten groeien vanuit de top en deze moeten weer goed worden aangebonden. Zijscheuten die in de oksels van de bladeren groeien, de dieven, kun je tot het eerste blad terugsnoeien. Alle scheuten die onderuit de stam groeien, moet je direct verwijderen.
In de winter snoei je de in dat jaar gegroeide takken terug tot één meter. Eén daarvan bevestig je als horizontale legger, als verlenging van de stam, aan de draden.
Staat de plant tegen een pergola, dan is het de bedoeling dat deze daar overheen gaat groeien. Laat dan in de zomer slechts één tak over, die in de winter tot één meter wordt teruggesnoeid.

Druiven snoeien JAAR 3
Dit jaar zie je waarschijnlijk de eerste bloemtrossen verschijnen. Het is verstandig om de meeste van die trossen te verwijderen, zodat de overige druiventrossen beter uitgroeien.
Als je een plant met meerdere “etages” wilt, dan kun je dit jaar het tweede paar leggers gaan vormen. Van de uitgelopen ogen houdt je er drie aan, die je opzij leidt.

De druivenplant dieven
Net als bij tomaten moet je naast druiven snoeien óók elk jaar dieven. Dat doe je in de maand mei en wel als volgt: knip de scheuten die onderaan de twijgen zitten tot op twee bladeren terug.
Verwijder de overige okselscheuten als ze tien centimeter lang zijn. Doe dit niet bij allemaal tegelijk, anders valt de groei stil.

Wees de droogte voor
Het weer in februari nodigt misschien niet uit om over water te praten.
Normaal gesproken worden de watertanks weer aangesloten begin april. Maar misschien ligt afgelopen zomer met recordtemperaturen en droogteperiodes nog vers in het geheugen?
Bij dergelijke omstandigheden is het belangrijk om vroeg water op te vangen in de tanks.
Gezien het de laatste jaren maar zelden streng vriest, kunt u de tanks al wat vroeger aansluiten. Bijvoorbeeld eind februari. Maar dat is aan u.

HEEEEEEEL belangrijk….
…is het om de kasgrond te vernieuwen. Als uw kas al meerdere jaren op hetzelfde stukje grond staat, kan het zijn dat de planten slechter gaan groeien. De oorzaak hiervan kan zijn dat zich in de bodem zouten ophopen, afkomstig van mineralen die wel in mest zitten, maar niet door de planten wordt opgenomen. Ook is het mogelijk dat bodemschimmels of aaltjes zich hebben vermeerderd tot een niveau dat de planten er ziek van worden.
De oplossing kan dan zijn om de kasgrond te vervangen. Steek zo’n 20 tot 30 centimeter grond uit de kas en vervang die door verse grond van buiten.
Plastic tunnels kunt u verplaatsten, maar een kas niet.

Koester je tuin
“Een tuin die je koestert, zal je op alle fronten rijkelijk belonen.”
Een tuin is een levend organisme dat door aandacht en zorg weer een mooie uitstraling krijgt.
Ik probeer tuinbezitters ideeën te geven om hun tuin onderhoudsvriendelijk en toch groen te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een heg van verschillende soorten heesters in plaats van een schutting. Dat is zoveel mooier en bovendien een paradijs voor veel dieren. En het geeft ook nog eens een warme en natuurlijke uitstraling. Ik geniet ook enorm van een tuin waar zichtbaar en voelbaar veel in gewerkt wordt. De liefde voor tuinieren spat er dan vanaf! Zo’n tuin heeft een ziel, zit vol sfeer en verhalen.

Tuinbonen roest
De tuinboon hoort tot het geslacht van de wikke (vica).
Wanneer de bladeren in een warm en nat voorjaar plots roodbruin zijn, is dit wel even schrikken. Roest op de tuinbonen terwijl de toppen, als voorzorg tegen zwarte luis, getopt zijn. Een ander probleem dan verwacht dus. Geeft roest schade aan de opbrengst? Wat zijn roesten?
Roesten zijn parasieten op levende planten, waarbij het blad zal verkleuren, verdorren en doodgaan. In de tuinbouw ook wel wikkeroest genoemd. Zijn de tuinbonen redelijk oogstrijp, dan is het zaak om ze zo snel mogelijk te oogsten. Roest komt meestal voor bij nat en warm weer en er is weinig aan te doen. En weersomstandigheden heb je niet in de hand.

Het kweken van boerenkool
Je kunt ze zelf zaaien of plantjes kopen. Neem dan een laag ras. Boerenkool groeit in het begin van het seizoen langzaam, maar naar mate de tijd vordert gaat de groei sneller. Zorg dat het boerenkool-bed goed onkruid vrij gehouden wordt en vergeet niet extra kalk te geven om knolvoet tegen te gaan.
Verder heb je er geen omkijken naar en eind november kan je al oogsten. Als je de onderste bladeren er af haalt, kan de rest nog gewoon doorgroeien. Zelfs tot maart toe.

“Wist u dat………”

Henk Korterink als een wervelwind aan het spitten was in de regen?

De dames Yolanda, Martha en Lina er een mooi kerstgeheel van gemaakt hebben in onze kantine?

En niet te vergeten: Adrie Smeets er voor het grove werk was?

Bert Lubeek heel secuur kan stofzuigen?
Zou hij dat bij KONI geleerd hebben?
Hij ook goed kan strijken?
Dus dames als jullie je geroepen voelen?

De vrijwilligersavond weer top verzorgd was?
Het heel gezellig was en ieder het een top avond vond?

De kerstklaverjas-avond, met 12 tafels, ook weer een top avond was?

Vier oudere heren op ons complex een nieuw woord uitgevonden hebben?
Een nieuw woord voor sneeuw en hagel?
Sneesnagel……
Ze te diep in het glas gekeken hebben?

De nieuwjaarsreceptie een gezellige middag was?
En er zo’n 50 leden aanwezig waren?


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              è Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              è Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     è Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     è Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         è Coördinator namens het bestuur
Astrid Boersma
Yolanda Lubeek

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              è Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser


 

 

Meststofprijzen via de clubwinkel

 

Landbouwkalk                     2500 g.            € 1,65

Kunstmest 12-10-18             2500 g.            € 3,10

Superfosfaat                         2500 g.            € 2,00

Kalkammonsalpeter             2500 g.            € 4,00

Culterra                                2000 g.            € 3,00

Patentkali                              2000 g.            € 2,50

Tonkinstokken          lengte  240/ 270 cm.   € 1,25
Tomatenstokken       lengte  100 cm.        € 0,30
Zand                          per kruiwagen           € 1,50

De meststoffen zijn alleen verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de kantine.
Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Opzegging lidmaatschap
Het verenigingslid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 8 weken schriftelijk het lidmaatschap opzeggen aan het bestuur (secretaris).
Zie Huishoudelijk Reglement art. 8 lid 3.Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         Coördinator namens het bestuur
Astrid Boersma
Yolanda Lubeek

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser