TUINPRAAT JANUARI 2020Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste tuinvrienden,

De eerste Tuinpraat van 2020; januari is alweer voorbij als jullie dit lezen. Toch even een terugblik.

De Nieuwjaarsreceptie die op 4 januari gehouden werd, was heel gezellig en heel goed bezocht. Een veel belovend begin van het nieuwe jaar dat zoveel leden even acte de présence kwamen geven. De dames van de kantinecommissie hadden voor een welkomstdrankje en heerlijke hapjes gezorgd. En dit alles in ons clubgebouw dat vanwege de voorbije feestdagen nog in een ware feeststemming verkeerde. Logisch dat ik trots was dat ik namens het bestuur jullie mocht toespreken. Voor de leden die niet aanwezig konden zijn volgt hier de tekst van mijn toespraakje:

……………..

Beste tuinvrienden, Hartelijk welkom en fijn dat jullie met zovelen zijn gekomen. Speciaal welkom voor de dames Gareman en de Man, geboren Vink, dochters van onze oud-huurbaas, als ik dat zo zeggen mag, en erelid Jan Piet Vink. Erg fijn te mogen constateren dames dat jullie beiden nog steeds zo geïnteresseerd zijn in het wel en wee van onze vereniging.

Zoals jullie allemaal al hebben gezien is ons clubgebouw t.g.v. de kerstdagen en Nieuwjaar prachtig versierd en hiervoor alle hulde en dank aan de dames en heren die hiervoor gezorgd hebben. En natuurlijk hebben jullie allemaal onze gloednieuwe keuken bewonderd die in het afgelopen jaar door een aantal deskundige vrijwilligers is geplaatst.

Ik heb hierbij tevens ons belangrijkste wapenfeit van het afgelopen jaar genoemd, maar ik wil de bijdragen van andere leden aan het welslagen van ons cluppie niet ongenoemd laten.

De redactie van de Tuinpraat zorgde weer voor 4 piekgave edities, er kwam een prachtige schutting op het terras voor de kantine, de achterwand van de kantine kreeg een fris voorjaarskleurtje, de sloten werden door de slootcommissie weer tijdig schoongemaakt, de mossel- en B.B.Q.-avonden waren perfect georganiseerd en waren, culinair gezien, van een hoog gehalte; ik kan zo nog wel even doorgaan. Afgelopen jaar hadden wij een volledige bezetting van het park en het jaar werd, financieel gezien, goed afgesloten.

Zijn er wat zaken minder goed gegaan? Helaas wel: wij hebben dit jaar twee trouwe en prima leden verloren. Te weten onze Nelis en Han de Jonge. Werkelijk een groot verlies.

Ik constateer dat er steeds meer beweging zit in ons ledenbestand. Het afgelopen jaar mochten wij 17 nieuwe leden verwelkomen. Echter eenzelfde aantal zei het lidmaatschap op. In tegenstelling tot vroeger willen steeds meer moeders met hun kinderen lid worden. Zij vinden dat voor de opvoeding van hun kinderen belangrijk. Daar ben ik het helemaal mee eens, máááár zij blijven helaas maar gemiddeld twee jaar lid en integreren niet echt in onze vereniging. Het bestuur zal zich moeten beraden hoe nieuwe leden meer bij de vereniging te betrekken. Dat zie ik als een van de belangrijkste issues voor het bestuursbeleid in de komende jaren.

Na vele jaren hebben wij in Yolanda Lubeek weer een vrouwelijk bestuurslid. Zij heeft de kantinecommissie van Adrie Smeets overgenomen en runt deze al enige tijd, met behulp van enige enthousiaste dames en heren, op een uitstekende manier. Zoals jullie weten heeft Adri een nieuwe levenspartner gevonden en heeft, helaas, de vereniging verlaten. Hij blijft wel donateur!

Adrie heeft zich, met zijn overleden vrouw Lijnie, jarenlang ingezet voor de vereniging en wel zodanig dat hij enige jaren geleden hiervoor een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen.

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben wij afscheid van Adrie genomen als bestuurslid en vanaf deze plaats wil ik Adrie nogmaals namens jullie allemaal hartelijk bedanken voor zijn geweldige inzet voor de VTV. (er volgde toen een lang en warm applaus)

In de huidige trend wil ik ervoor pleiten om in de nabije toekomst bij de vorming van het bestuur een wat meer evenwichtige samenstelling tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen. Ik zou tot de dames onder ons willen zeggen:

Dames, doorbreek het glazen plafond en meld je aan voor een bestuursfunctie!!

Graag zou ik mijn toespraak willen beëindigen met jullie allemaal een goed, gezond en gelukkig nieuw jaar toe te wensen!!

……………….

Jan Jansen, jullie voorzitter.

Tuinuitgifte / Nieuwe Leden

Tuin 234 ( Hoogervorst ) gaat naar Tareq Mirsal.

Tuin 69 ( Smeets ) gaat naar Klaudine Dupuis (tuin 76)

Tuin 76 ( Dupuis ) gaat naar Huib Borsboom.


Vrijkomende tuinen per 1/1/2020

Tuin 57 Reigwein 260 m2 (inmiddels leeg gehaald)

Tuin 31a P. Ham 200 m2 (geen overnamekosten )

Tuin 85 Meelhuijsen 376 m2

Tuin 113 Nelis 450 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van onze kantinebeheerder Yolanda Lubeek

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 4 januari 2020 was de nieuwjaarsreceptie in de kantine. Een middag die door veel tuinleden werd bezocht. Na de speech van onze voorzitter Jan Jansen, proosten we met zijn allen op een mooi tuinjaar. Het was erg gezellig met een hapje en een drankje.


De volgende dag met Adri, Martha, Cora, Piet, Bert en ondergetekende, hebben we de kerst samen weer opgeruimd na eerst een lekker ontbijtje genuttigd te hebben.

Yolanda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloembollen

In het weekend van zaterdag 11 januari en zondag 12 januari, was er weer eens wat anders in de kantine. We hadden een verkoop van bloembollen, verzorgt door Wijndelt die ervoor heeft gezorgd dat direct van de leverancier kratten met bloembollen naar de kantine kwamen. Tegen een leuk prijsje was er van alles te koop, narcissen, verschillende tulpen, hyacinten en nog veel meer. De animo hiervoor was groot en het is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

Natuurlijk hebben we onder de tuinleden iemand die wel weet wat ze er mee moet doen. Cora had de eerste keus van de bloembollen. Op haar knietjes is zij dagen bezig geweest om de perkjes voor de kantine te voorzien van bloembollen, met hulp van Annemieke.

Cora en Annemieke bedankt hiervoor. We zullen in het voorjaar gaan genieten van de mooie bloemen. Laten we hopen dat de woelmuisjes de bollen niet te lekker vinden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZATERDAG 14 MAART 2020 VANAF 10:00 UUR,
IN DE KANTINE UITGIFTE VAN DE ZADEN, AARDAPPELS, EN UIEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VANAF 12:00 UUR IS ER OOK EEN

BROODJE VAN DE DAG EN/OF EEN DRANKJE TE BESTELLEN. KOM GEZELLIG LANGS.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAVERJASSEN

Elke 1e vrijdag van de maand vindt er in de kantine een klaverjasavond plaats. In een gezellige sfeer, onder leiding van Peter de Jong, wordt er een kaartje gelegd.

Martha zorgt met veel plezier en liefde voor een drankje, tosti, loempia en een bittergarnituur. En ik kan je vertellen, ze is daar altijd druk mee bezig.

Iederéén is welkom op deze avond je hoeft je niet in te schrijven, kom gezellig een keer langs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Van Leen van der Meijde (secretaris) en André Elderhorst (penningmeester)

Algemene ledenvergadering 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 20 maart 2020 in 't Gebouw op ons complex.

De voorzitter zal om 20:00 de vergadering openen. Deze vergadering is voor u de gelegenheid om mee te denken en te beslissen over het reilen en zeilen van onze vereniging. Komt allen!

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2020

1. Opening door de voorzitter

2. Binnengekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2019

4. Jaarverslag 2019 door de secretaris

5. Verslag van de kascontrole -commissie

6. Jaarrekening 2019

7. Aanpassing begroting 2020

8. Begroting 2021

9. Vaststellen van de contributie en huur in 2021

10. Verkiezing van bestuursleden

11. Verkiezing van het reserve lid van de kascontrole-commissie

12. Bestuursbeleid voor de komende jaren

13. Décharge van de vergadering voor het bestuursbeleid in 2019

14. Rondvraag

15. Sluiting door de Voorzitter

Hierna volgt, in volgorde van de bovenstaande agendapunten en voor zover van toepassing, een eventuele toelichting, aanvulling of andere bijbehorende informatie. De financiële stukken zijn van André Elderhorst (penningmeester), alle overige toelichtingen op de bovenstaande agenda zijn van Leen van der Meijde (secretaris). Aanvulling agendapunt 3 – Notulen ALV 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering van vrijdag 22 maart 20

1. Opening. Om 20:05 uur opent de voorzitter de vergadering met wederom een speciaal woord van welkom voor ons lid van verdienste John Fruijtier. Afwezig met kennisgeving: mevr. Zuidgeest en de heren van de Ruit, Tramper en Smeets hebben zich om diverse redenen afgemeld. Vier en twintig leden (inclusief het bestuur) hebben de presentielijst getekend.

2. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2018 Mevr. Wilhelmi heeft een vraag over de ontvangen subsidie van de NAM. De voorzitter legt uit hoe deze subsidie verkregen is en dat daar geen voorwaarden aan verbonden zitten. Zij vindt eveneens dat haar vraag, gesteld bij de rondvraag op de vergadering van 2017, niet goed is weergegeven en zal hem tijdens de rondvraag opnieuw stellen. De notulen worden aangenomen.

4. Jaarverslag 2018. Hier zijn geen bemerkingen op.

5. Kascontrole-commissie. De kascontrole-commissie is samen geweest en heeft de boeken gecontroleerd. Zij hebben hier geen onrechtmatigheden in gevonden en vragen de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering stemt in met het verzoek van de commissie.

6. Jaarrekening 2018 Deze jaarrekening staat met toelichtingen vermeld in de Tuinpraat. De penningmeester staat toch even stil bij de record bijschrijving aan de reserves, maar verwacht het geld hard nodig te hebben in 2019 om de nodige projecten te kunnen verwezenlijken. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen en de jaarrekening wordt aangenomen.

7. Actualisering begroting 2019. Voor twee projecten is het nodig deze begroting aan te passen. Op dit moment wordt de keuken van de kantine vernieuwd. Er is hiervoor €4000 begroot maar de werkelijke kosten zullen hoger uitvallen. Het tweede project is de windsingel. Dit zal waarschijnlijk in het najaar gerealiseerd worden en ondanks dat er nog geen definitief besluit is over hoe en wat er gaat komen, is er €7000 hiervoor in de begroting opgenomen. Dhr. Van Haaff vraagt zich af of het wel nodig is om de gehele windsingel te vervangen. Dhr. Vroonland geeft aan wat het slechtste stuk is en vraagt wat de eventuele nieuwe beplanting gaat worden. Er volgt een discussie tussen het bestuur en beide heren. Er wordt afgesproken een commissie in te stellen welke de problemen rond de windsingel moet gaan oplossen.

8. Begroting 2020. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over deze begroting en ze wordt aangenomen.

9. Vaststellen contributie en grondhuur 2020. Het bestuur stelt voor deze ook dit jaar niet te verhogen en daarmee te voldoen aan de afspraak met de familie Vink. Het voorstel wordt aangenomen.

10. Herverkiezing van bestuursleden. Statutair zijn de heren Clement en van der Meijde aftredend. Beide hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering gaat akkoord met hun herbenoeming.

11. Verkiezing nieuwe bestuursleden. De voorzitter geeft de vergadering uitleg waarom het huidige bestuur uitbreiding wenst. Vanuit het bestuur worden twee kandidaten voorgesteld; dhr. Wijndelt Dallinga en mevr. Yolanda Lubeek. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en de vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur. Wijndelt Dallinga en Yolanda Lubeek nemen nu plaats achter de bestuurstafel.

12. Verkiezing van leden voor de kascontrole-commissie.

Doordat mevr. Lubeek niet meer in deze commissie mag plaatsnemen moet voor haar een vast lid van deze commissie gekozen worden alsmede een reserve lid. Vanuit de vergadering melden zich respectievelijk mevr. Corrie Kemp en dhr. Ingen Visser aan. De commissie bestaat nu uit de leden dhr. Kuilman en mevr. Kemp en reserve lid dhr. Visser.

13.Bestuursbeleid voor de komende jaren.

De voorzitter geeft hierover uitleg en zegt dat het doorgaan op de ingeslagen weg is.

14. Décharge.

De voorzitter verzoekt de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. De vergadering reageert positief op dit verzoek en er wordt décharge verleend.

15. Rondvraag.

Dhr. Fruitier vindt de kleine parkeerplaats een puinhoop en vraagt of er iets aangedaan kan worden. Hij geeft ook aan dat hij met een minder grote reserve in de clubkas kan leven als de oplossing geld gaat kosten. André geeft namens het bestuur antwoord op de vraag en zegt toe er opnieuw aandacht aan te besteden.

Dhr. Kalis zegt graag lid van de op te richten commissie voor de windsingel te worden. Het bestuur zegt hem dit toe. Mevr. Wilhelmi is het niet eens met de wijze waarop haar vraag in de notulen van de vorige ledenvergadering is weergegeven en beantwoord en wil deze opnieuw stellen.

Doen wij (als vereniging) iets aan het in stand houden van bijen en insecten.

De voorzitter vraagt Leo van der Heijden om een reactie ten aanzien van het bijenbestand. Leo vertelt dat hij blij is dat hij hier mag zijn met de bijen en dat het daar goed mee gaat.

Verder ziet hij dat bij veel leden de kale plekken in hun tuin opgevuld worden door bloemen. Hij stelt voor eventuele algemene plaatsen die open zijn op te vullen met bloeiende planten c.q. struiken.

Mevr. Oomens deelt de mening van mevr. Wilhelmi en vraagt het bestuur een ontmoedigingsbeleid naar de leden toe te voeren ten aanzien van het spuiten met gif. De voorzitter zegt toe dit in de eerstvolgende bestuursvergadering te zullen bepreken en de uitkomst te vermelden in de Tuinpraat (op verzoek van mevr. Oomens).

Mevr. Kemp geeft aan dat Algemene Ledenvergadering het bestuur opdracht kan geven een bepaald beleid uit te voeren.

>

16. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor hun komst en inzet voor deze vergadering.

Aanvulling agendapunt 4 – Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Ook dit verenigingsjaar werd weer begonnen met de traditionele nieuwjaarsreceptie, waar de voorzitter in zijn speech terugblikte op het jaar 2018. Evenals het vorig jaar was het ook dit jaar weer een jaar van extremen op meteorologisch gebied, van kurk droog tot uiterst nat. Ik vrees dat de klimatologische verandering niet meer terug te draaien is, zeker niet op korte termijn.

Onze vereniging kende ook zijn ups en downs. Om met de ups te beginnen. Allereerst de metamorfose die de keuken van onze kantine heeft ondergaan. Fantastisch werk van de kleine groep vrijwilligers die dit waarmaakte. De kantine-commissie heeft weer voor een geweldige BBQ-avond en idem mosselavond gezorgd. Ook waren we blij met de grote opkomst op de AED herhalingscursussen. De penningmeester zal u ook dit jaar weer op de hoogte brengen van de (financiële) gezondheid van onze vereniging.

Dan de trieste dingen die het afgelopen jaar te betreuren vielen. In het voorjaar overleed Ineke Walenboer, echtgenote van Adrie Walenboer. In juni moesten wij afscheid nemen van Han de Jonge, tuin lid sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Als laatste Nelis Gerdzen. Letterlijk in het harnas op zijn tuin gestorven. De volkstuin was zijn grootste hobby en hij heeft veel voor onze vereniging betekend.

Op een heel andere manier hebben wij ook afscheid moeten nemen van Adrie Smeets. Veranderde omstandigheden in zijn leven hebben hem doen besluiten te stoppen met zijn tuin en het vele werk dat hij deed voor onze vereniging.

Dit is in grote lijnen wat er het afgelopen jaar speelde en we hopen het volgend jaar 2020 weer met frisse moed aan een nieuw tuinjaar te werken.

Leen van der Meijde (secretaris)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook dit afgelopen jaar hebben de grondeigenaren afgezien van de verhoging van de huurprijs van de grond met de prijsindex. Deze gift van onze grondeigenaren is een enorme waardering voor onze vereniging. Het is de wens van de grondeigenaren om dit verschil ter nagedachtenis en als uitvoering van de ingeslagen weg door de overleden grondeigenaar de heer J.P. Vink apart te benoemen en staat verantwoord op de regel "eenmalige korting JP Vink".

Contributie

De contributie is gelijk gebleven


Donateurs

Het aantal donateurs blijft stabiel. Hopelijk weten we dit jaar nog een paar donateurs aan te trekken.

Elektra/gas/water

Gelukkig zien wij een positief resultaat in het energieverbruik van ons nieuwe dak op het verenigingsgebouw. De afrekening van 2019 komt in februari 2020 en is bij ter perse gaan van deze mededeling nog niet bekend. Deze zal waarschijnlijk hoger uit komen, door de vele dagen, dat er in de winter geklust is in de kantine.

Algemeen onderhoud complex

Er zijn dit jaar geen bijzonderheden geweest bij het onderhoud van het complex. Er zijn geen machines stuk gegaan, die volledig vervangen moeten worden. Hierdoor zijn de kosten wederom erg laag gebleven.


Project dak gebouw


Dit project is gereed. De in2018 meegekomen kosften vallsen-zoals eerder beschreven- mee.


Onderhoud gebouw

Buiten de bovengenoemde projecten zijn in deze post nog als grote uitgaven te melden: de reparatie van de achterwandvan het gebouw; de schutting naast het terras en de reparatie van de bewakingscamera's. Deze laatste post heeft in 2020 nog een vervolg.

Vuilafvoer

strong

Met de bestaande vuilophaler hadden wij een 4-jarig contract afgesloten. Echter de kostenstijgingen liepen na een concurrerende offerte flink op. Per 1 april 2020 loopt dit contract af en hebben we een andere leverancier gevonden, welke zonder langlopend contract een stuk voordeliger is.

>

De opbrengst bij de verzekeringen betreft de ontvangen premies van de tuinders, welke hun huisje en/of inboedel hebben verzekerd via de vereniging. In de kosten zit een gelijk bedrag betaald aan de verzekeringsmaatschappij AON. Het premie percentage voor de huisjes is nagenoeg gelijk gebleven. Dit geldt echter niet voor met name de aansprakelijkheidsverzekeringen. Door de toegenomen claims bij arbeidsongeschiktheid zijn deze verzekering ook dit jaar met ca. 12% gestegen en is het einde van de stijging nog niet in zicht.

trong>Evenementen, bijzondere opbrengsten

In 2019 is door de wisseling van het kantinebeheer geen vrijwilligersavond gehouden. Daardoor is deze post dit afgelopen jaar aanzienlijk lager dan normaal. De kosten bestaan uit de, door het bestuur, georganiseerde bijeenkomsten als de nieuwjaarsreceptie, de ALV en cursussen AED

Daartegenover staan de door de kantine-commissie georganiseerde evenementen, zoals de klaverjasavonden, de verloting tijdens de klaverjas-, de barbecue- en de mosselavond, welke veel voor de vereniging hebben opgebracht. De bar-inkomsten van deze avonden zijn verantwoord onder de kantine-opbrengst en komen daar dus nog bij.

Rente / Saldo bankrekeningen>

De rente bij de ING op de zakelijke spaarrekening is 0% en zijn we blij, dat er -voorlopig- voor verenigingen nog geen negatieve rente wordt berekend. Op de spaarrekening van SNS krijgen we nog 0,02%, maar kortgeleden melde ook SNS, dat de zakelijke rente naar 0% gaat. Doordat de banken geld toeleggen op de spaar- en bankrekeningen stijgen de kosten voor het betaalverkeer. Daarom heb ik deze in aparte posten verantwoord.

Beschikbaar voor toekomstige kosten


Het overgebleven gveld in kas zullen we verder hard nodig hebben als eer onverwachtse grote projexcten zich voor gaan doen.Daarom is hef heel goed, dat we een kleine buffer opgebouwd hebben.Toelichting bij agendapunt 7 – Actualisering begroting 2020

De begroting voor 2020 hebben we flink moeten herzien als gevolg van:

• Project Windsingel. Zoals geschreven was dit project al voorzien voor 2019, maar is door verschillende oorzaken vertraagd. De verwachting is, dat dit nu in 2020 wel uitgegeven gaat worden.

Even ter herinnering:

De windsingel langs de Langeweg is in slechte staat en er vallen steeds meer gaten, waardoor weer ongenode gasten binnen weten te komen. Het is logisch, dat tuinders hun opslag van spullen achter hun tuinhuisje leggen, maar dit is juist de gezichtskant vanaf de weg. Het is daarom al jaren een wens om de haag langs de Langeweg te vervangen door groenblijvende struiken.

De kosten voor de totale windsingel wordt nu geraamd aan materiaal, inclusief afvoeren van de oude haag. Daarbij is er uitgegaan van het feit, dat wij voldoende vrijwilligers hopen te vinden, zodat het verwijderen van de oude haag en het plaatsen van de nieuwe planten in eigen beheer gedaan kan worden. Als wij hiervoor derden moeten gaan inhuren tegen € 61 per man per uur, dan wordt dit project onbetaalbaar.


• Algemeen onderhoud - Kleine parkeerplaats.

Diverse oplossingen zijn onderzocht, maar er is nog geen haalbare oplossing gevonden. Voorlopig zal er een nieuwe laag repak aangebracht worden en hopen we er zo weer een paar jaar tegen te kunnen.


• Project Sloten.

Oplossingen voor water tekort worden momenteel onderzocht en we hopen binnenkort een gesprek te hebben met Het Waterschap.


• Project Hal, e.d.

De hal van het gebouw moet opgeknapt worden en de toiletgroep is aan vervanging toe. Het ingeboekte bedrag is een eerste grove kostenraming. Veel zal er van afhangen hoeveel we in eigen beheer kunnen doen.


• De overige kosten in 2020 hopen zo beperkt mogelijk te houden.

Toelichting bij agendapunt 8 – Begroting 2021

In de afgelopen jaren is gebleken, dat het zeer lastig is om een begroting op te stellen voor de uitgaven van bijna twee jaar verder. Maar dit is nu eenmaal een statutaire eis. Aangenomen is nu, dat alle projecten in de begroting van 2020 opgenomen ook in 2020 worden uitgegeven. Ik verwacht echter, dat een aantal van deze projecten doorgeschoven worden naar 2021.

Tot slot

Uiteraard ben ik bereid op de vergadering nadere toelichting te geven en zie u graag op de ledenvergadering. Tot ziens op de vergadering.

Penningmeester André Elderhorst

Toelichting bij agendapunt 10 – Verkiezing van bestuursleden Statutair zijn André Elderhorst en Yolanda Lubeek aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.

Voor u ligt weer de Tuinpraat, vakkundig in elkaar gezet door de redactie en even zo vakkundig gedrukt door Ecoprint. Dit bedrijf verzorgt al jaren de Tuinpraat op een voor ons goede en betaalbare manier. Groot was de schrik toen Albert Tramper (redactie) half vorig jaar met het bericht kwam dat Ecoprint er aan het eind van het jaar mee op zou houden, want wat nu?

Gelukkig kwam hij enige tijd later met de mededeling dat de eigenaar (dhr. Michael van der Zee) thuis als hobby doorging met drukken voor een paar geselecteerde cliënten. En onze vereniging behoort tot dit kleine groepje gelukkigen. Wij zijn dan ook zeer blij dat de Tuinpraat nog op dezelfde wijze gedrukt blijft worden en hopen dat Michael dit nog lang voor ons kan en zal blijven doen!

Mede namens Ineke, Albert en Lucienne, Leen van der Meijde (team Tuinpraat)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingezonden copy

Kerstklaverjassen, 13 december 2019

Sinds jaren is het een goede gewoonte om enkele weken voor Kerstmis in 't Gebouw aan de Langeweg 21 te gaan klaverjassen. Ooit een initiatief van de tafeltennisvereniging Sorry die een aantal tuinders in hun gelederen had, om in samenspraak met de tuinders te gaan klaverjassen. En dat te doen in de gezellige kantine aan de Langeweg. Dus ook dit jaar weer kwamen ze bijeen om het spelletje te spelen. In de loop der jaren zijn het niet alleen tuinders en tafeltennissers maar ook allerlei andere belangstellenden, waaronder een aantal donateurs van de volkstuinvereniging. Ton de Reus is zo'n donateur en een verwoed klaverjasser. Hij speelde volgens de overlevering al grote toernooien in binnen- en buitenland. Hij weet de weg in het Duitse Gronau en aan de overkant in de kantine van OSV. Kortom een liefhebber en daar zouden er meer van moeten zijn dan wordt het nog gezelliger dan het nu al is en op 13 december was. En de VTV wordt er beter van als al die mensen donateur gaan worden.

Er waren er 32 komen opdagen. Ik miste er een paar, waaronder de oude organisator van dit evenement en uitvinder van de klaverjas competitie. Elke eerste vrijdag van de maand, een aanrader! De bekroonde Ridder is vertrokken naar zijn eigen Kerk en dat voelt als een gemis, al weet ik ook wel dat de rozen zullen blijven bloeien. Joop van Leeuwen is als eerste geëindigd en Harry van Oeveren als goede tweede. Het is allemaal niet zo belangrijk want hier geldt nog altijd de regel dat meedoen belangrijker is dan winnen.

En de aanwezigen kwamen niets tekort in een met kersttakken en ballen versierde kantine was het goed toeven en mevrouw Martha voorzag de aanwezigen op verzoek van allerlei hapjes en drankjes. Uiteraard gingen alle aanwezigen naar huis met een uiterst smakelijke kerststol, dus allemaal tevreden mensen.

En dat is in de boze buiten wereld wel wat anders, boze boeren en boze bouwvakkers en dat allemaal omdat er teveel stikstof wordt aangemaakt. Nu hebben ze ooit wel eens verteld dat omgeploegde Lupinen de grond verrijkten met stikstof maar dat schijnt nu anders te liggen. Misschien weet die aardige mijnheer van tuin 74 daar wel iets zinnigs over te vertellen. Per slot van rekening weet hij alles van veenmollen en bijensoorten.

Als de stikstof er voor zorgt dat de heide zou verdwijnen dan sturen de Drentenaren daar een aantal onschuldige schapen op af. En de klaverjassers komen zo tegen Pasen weer bijeen om weer eens te strijden om de eretitel van paashaas 2020. Dus wat kan ons nog overkomen, ik ben er me van bewust dat dat heel veel kan zijn maar blijven hopen en vertrouwen in het bestuur, de rozen zullen in ieder geval wel blijven bloeien.

Fons.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingezonden copy Adri Brussaard (tuin 74)

De Tuinpraat

Zo tuinleden, ik kom terug op wat ik gezegd heb in het jaar 2019. Namelijk dat ik zou stoppen met mijn stukjes voor het clubblad.

Bij deze waag ik mij er nog één jaar aan om de Tuinpraat te vullen en naar ik hoop tot jullie genoegen. Wel hopend dat er dit jaar meerderen opstaan om copy in te leveren voor de Tuinpraat. Zonder voldoende copy zie ik het er van komen dat onze mooie Tuinpraat verloren gaat.

"Waarschuwing"

Ik ga hier paal en perk aan stellen. De takkenberg, waar al onze leden gebruik van mogen maken, is de gehele zaterdag geopend en op zondagmiddag vanaf twee uur. Het is dus niet de bedoeling dat er takken gedumpt worden via de mestbak of over de hoofdpoort. Ik heb het op mij genomen en aan het bestuur beloofd daar een goed mandaat aan te geven. Daarom hierbij een dringend verzoek de takken dus op zaterdag of zondag, als de poort dus wagenwijd open staat, weg te brengen naar de takkenberg. En dus niet doordeweeks. Mee naar huis nemen is natuurlijk ook een optie. Zijn er leden die het niet eens zijn met deze openingstijden, kom dan naar de ledenvergadering. Daar kan je dan je zegje doen.

Op de volkstuin – november 2019

Zo loop ik op een koude woensdagmorgen van pad naar pad. Temperatuur -2°C. Diep in mijn kraag gedoken. Kijkend naar links en naar rechts. Totdat mijn oog valt op een uiltje dat diep ingedoken op een tak zit. Voorzichtig loop ik naar zijn plaats. Er liggen twee uilenballen onder de boom en ik denk dat dit zijn rustplaats is. Het uiltje blijft roerloos zitten, maar zeker weten dat ze mij aanstaart, want het ene oog is half geopend. Ze houdt mij in de gaten.

Het voelt als een voorrecht om hier getuige van te mogen zijn.


De kantine in kerstsfeer

Het najaar is nauwelijks voorbij, maar de kerst staat al weer voor de deur. Ja……het is weer de hoogste tijd om de kantine in het groen te steken. Zondag 1 december trokken de dames Yolanda en Martha er op uit om kerst inkopen te doen voor de kantine. Maandag 2 december hadden ze met elkaar om 9:00 afgesproken in de kantine.

Wat een spektakel! Wat moet hier van terecht komen dacht ik. Dinsdag 3 december was er nog een dame bijgekomen, te weten Lina.

Geweldig wat die meiden maken.

De vensterbank geheel in kerstsfeer gestoken, prachtig. De entree van de kantine, zo mooi. Weer eens iets anders.

Om nog maar niet te spreken over de kerststukjes die de dames aan het maken zijn. Deze worden op de tafels geplaatst en op de bar en elders.


Het eindresultaat is echt een juweeltje, een lust voor het oog wat deze dames voor elkaar hebben gekregen.
Natuurlijk keek ik regelmatig even stiekem mee, anders kan ik er geen stukje over schrijven.

Vrijdag 6 december, de laatste maandelijkse klaverjasavond van het jaar. Eens kijken en luisteren wat onze klaverjassers er van vinden. Nou het sloeg geweldig in.

Lof en nog eens lof.

Geweldig dames wat jullie met elkaar in drie dagen voor elkaar gekregen hebben. Top ten top!

Met de zomer in het vooruitzicht

In de 3e week van maart ga ik volop aan de slag om de moestuinbedden klaar te maken voor het komende seizoen. Ik zet een lijn om de bedden recht in de tuin te krijgen. Op de bedden loop ik zo weinig mogelijk, zodat de grond lekker los blijft. Langs de bedden maak ik een pad, door de aarde aan te stampen. Eén keer met je voeten rechtuit en nog een keer met je voeten dwars: zo ontstaat een perfect pad waar jouw voeten precies inpassen. En nu telen maar! Als de herfst weer aangebroken is, spit je de paden gewoon weer onder.


Wijntje….heerlijk!

Van appel en peer zijn uitstekende wijnen te maken. Belangrijk is dat het sap waar de wijn van wordt gemaakt voldoende zuren en bitterstoffen bevat. Wanneer u een prettige vruchtensapsmaak proeft, dan zal de wijn daarvan flauw en karakterloos zijn. Toevoeging van citroenzuur en sterke thee is dan onontbeerlijk. Ik schrijf dit wel, maar op tuin 55 weten ze er meer van.


Moertjes

De paden op ons complex hebben naamborden. Ooit gemaakt door een tuin lid. Maar nu komt het: waarschijnlijk had iemand moeren nodig van 10 mm. En heeft diegene ze er gewoon afgedraaid. Het moet niet gekker worden. Een moertje kost €0,10. Blijf er voortaan met je tengels af.


Paprika

De meeste paprika's worden door onze tuinleden in de kas geteeld. Maar buiten de kas kan het ook, alleen op zeer beschutte plekken in de zon in de volle grond. Zorg wel dat de grond van te voren goed bemest is. De beste bemesting is paardenmest. Dit is gratis weg te halen van de mesthoop op de grote parkeerplaats. Uitzaaien onder glas bij een minimale grond- en luchttemperatuur van 20°C en vervolgens begin juni uitplanten.

Bovengronds is het niet bezwaarlijk als het compost eigenlijk nog wat te vers is, maar breng dan nooit een dikke laag op. Met goedkope koemestkorrels en in de zomer wat water toevoegen bevordert u de omzetting. Compost bevat veel micro-organismen die geen direct zonlicht verdragen. Dek compost daarom altijd af met een laagje mulch (bijvoorbeeld gehakseld stro, schors of houtsnippers).


Courgettes

Zo las ik een verhaal in het blad Landleven over klimmende courgettes. Als u een kleine moestuin heeft zoek dan naar een courgette-soort die zichzelf begeleid de hoogte in. Ik kan jullie vertellen: met een gewone courgette gaat dat ook. Hetty (tuin 54) doet dat al enige jaren. Marja (tuin 68) is er ook aan begonnen. Met een geweldig resultaat als gevolg.

Je slaat een paal in de grond, vlak bij het wortelgestel en opbinden maar. Als de vruchten op de grond liggen heb je meestal verrotting of ze worden aangevreten door ongedierte. In een opgebonden plant zie je bovendien de courgettes beter hangen.


Scherpe snoeischaar

Het is een goede gewoonte om schaar en slijpgereedschap samen op een vaste plek op te bergen en de schaar steeds voor gebruik even aan te scherpen. Gewoon een paar streken zodat u de snit (het scherp) weer ziet blinken. Want: een vlijmscherpe schaar maakt mooie gladde snoeiwonden en het knippen vraagt zo bovendien ook minder kracht. Zodra er wat ruimte tussen het mes en het contra-mes dreigt te komen, moet u de schaar bijstellen. En als het nodig is ook het stelmechanisme wat strakker aan zetten.

Stappenplan voor pepers

1. Vul een kweekbakje met zaaigrond op kamertemperatuur. De zaadjes mogen 1 cm. de grond in.

>

2. Pepers houden niet van kou, dus geef ze lauwwarm water. Dek het kweekbakje daarna af met een plastic deksel of met folie.

3. Twee tot drie weken later komen de eerste kiemplantjes tevoorschijn.

4. Lucht die plantjes dagelijks door de ventilatiegaten te openen of het folie even te verwijderen.

5. Verspeen de plantjes als ze blaadjes (de kiemblaadjes tellen niet mee) hebben. Ze mogen nu een stukje dieper de grond in. De stengel vormt zo ook wortels en de planten worden daardoor steviger. Geef ze water met een plantensproeier.

6. Zorg voor voldoende licht. Verspeen zo nodig opnieuw.

7. Wacht tot half mei voor u ze een plaats geeft in de kas. Buiten pepers telen is geen optie.

Eens komt de tijd dat je wilt stoppen>/p>

Ja, ook voor mij komt eens de tijd dat ik wil stoppen met tuinieren. Maar wanneer dat weet ik niet. De ene keer zeg ik: "Het is goed geweest". Maar thuis zitten is niks voor mij, dus ga ik gewoon op mijn gemakje door. De wintermaanden zijn eigenlijk ook mooi op onze volkstuin, maar je ziet dan maar weinig leden, mits het zaterdag wordt. Hopend dat er ook een keer wat sneeuw ligt. Zo mooi is alles dan. Of mist en lichte vorst met rijp aan de takken, dan is het complex een plaatje.

Foto's maken van je eigen tuin; leuk voor later of om nu aan vrienden en familie te laten zien hoe het complex er in de winter uitziet. Maar gelukkig komt er ook nog een voorjaar en zomer. Dan ziet het geheel er nog vriendelijker uit, onze tuinvrienden komen in grote getale naar hun tuin(tje). Gezellig.<

Bij deze wens ik alle leden een gezond en prettig tuinjaar toe. 

De meststoffen zijn alleen verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de kantine.
Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Opzegging lidmaatschap
Het verenigingslid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 8 weken schriftelijk het lidmaatschap opzeggen aan het bestuur (secretaris).
Zie Huishoudelijk Reglement art. 8 lid 3.