TUINPRAAT JANUARI 2021Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste Tuinvrienden,
Met enige weemoed in het hart begin ik met mijn laatste stukje als voorzitter in deze Tuinpraat. Voor degenen die het nog niet wisten: ik heb het besluit genomen om mijn functie als voorzitter van de VTV neer te leggen.
Geen gemakkelijk besluit moet ik zeggen; immers, ik heb sinds mei 1995 in het bestuur van de vereniging gezeten. Eerst als secretaris en sinds 2008 als voorzitter. Deze functies heb ik al die jaren met plezier zo goed mogelijk trachten te vervullen en ik kijk met plezier en ook met genoegen terug op al deze jaren.
De jaren dat ik voorzitter ben geweest heb ik heel fijn kunnen samenwerken met de andere bestuursleden. André, Leen, Yolanda, Willem Clement, Willem Kuilman en Wijndelt heel erg bedankt voor jullie support en medewerking in de afgelopen jaren! Ik laat onze vereniging bij jullie in goede handen achter. En natuurlijk heb ik met nog vele andere leden van de VTV mogen samenwerken. Terugkijkend op de afgelopen jaren kan ik als hoogtepunten noemen: het 30- en 40-jarig jubileum, het nieuwe dak op de kantine, de prachtige keuken die door de eigen leden is gemonteerd, de gedeeltelijke vernieuwing van de drainage, de prachtig aangelegde bijenstal en het feit dat wij al jaren een volledig bezet park hebben. Als dieptepunten heb ik ervaren het overlijden van diverse leden; om met name te noemen: Lijnie, Nelis en Leen Groenenweg, leden die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
Natuurlijk zijn er ook zaken waar men zich zorgen over kan maken. Het clubgevoel en de zelfwerkzaamheid van veel, vooral nieuwe, leden is in een aantal gevallen niet groot en de “harde kern” van de oudere leden, die altijd bereid waren om ergens de schouders onder te zetten, is door het vorderen van de leeftijd, tanende. Het zijn meestal dezelfde leden waar altijd een beroep op gedaan kan worden. De hoop is gevestigd op de jonge garde; de nieuwe leden.
Daarom hierbij een beroep op jullie om, buiten de belangstelling en energie die jullie besteden aan jullie eigen tuinen, ook jullie interesse te tonen voor het wel en wee van de vereniging. Dat kun je doen door af en toe eens binnen te lopen in de kantine bijvoorbeeld om op zaterdag eens te komen lunchen of eens deel te nemen aan activiteiten die door onze kantinecommissie worden georganiseerd (zoals de BBQ- en mossel-avonden bijvoorbeeld). Of geef je eens op voor de AED-cursus. Die wordt 1of 2 keer per jaar gegeven door mevrouw Nel van der Heijden - de Koning, die dat op een zeer deskundige en enthousiaste wijze doet.
Het is buitengewoon jammer dat het verenigingsleven in 2020 en ook nog dit jaar door de Corona-uitbraak zo onder druk is komen te staan. Dat mag natuurlijk niet leiden tot een desinteresse in het wel en wee van onze vereniging. Daarom mijn beroep op iedereen om juist de komende maanden mee te werken aan het in stand houden van een gezellige en gezonde VTV-vereniging.
Mijn vrouw Rosemarie en ik blijven natuurlijk gewoon lid van de vereniging. Wij hopen nog jarenlang veel plezier aan onze tuin te mogen beleven en wensen jullie allemaal een goede gezondheid en veel tuinplezier toe. Hartelijke groet, Jan Jansen

Tuinuitgifte / Nieuwe Leden

Tuin 77 ( mevr. Verlaan ) gaat naar André van Doorn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van onze kantinebeheerder Yolanda Lubeek

UITGIFTE ZADEN

Op zaterdag 6 maart 2021 is de uitgifte van zaden, aardappels en uien.
Vanaf 10.00 uur t/m 15.00 uur zal de kantine open zijn om uw bestelling te komen ophalen. André ( penningmeester) zal eind februari vooraf een factuur sturen, betaal zoveel mogelijk vooraf. Lukt dat niet dan is er de mogelijkheid om bij het afhalen te betalen, maar het liefst met pin.
Ook deze dag zullen we nog rekening moeten houden met de coronamaatregelen. Er kunnen beperkt mensen naar binnen, is het te druk wacht dan even buiten, geef elkaar de ruimte. Verder is het niet mogelijk om in de kantine een kopje koffie of drankje te nuttigen. Hou de openingstijden goed in de gaten, na 15.00 uur zal de kantine gesloten zijn. Is het voor u niet mogelijk de spullen op te halen dan verzoeken wij om een mail te sturen naar Bert Lubeek email: h.lubeek@kpnplanet.nl dan maken we een nieuwe afspraak zodat u de bestelling als nog kan komen ophalen. Alvast bedankt voor u medewerking, Leen, Bert en Yolanda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TONKINSTOKKEN
Er vindt nog 1 prijsverhoging plaats: Grote stokken € 1,50 per stuk Kleine stokken € 0,60 per stuk (heeft de dikte van de grote stokken)
HONING
Op dit moment zijn de bijtjes van Leo & Nel in een winterslaapje.
De honing is op en we moeten wachten op de bloemetjes en beter weer.
Rond juni wordt er weer nieuwe honing verwacht.
BESTELLEN KASSEN
Er kunnen weer kassen besteld worden. De prijslijst hangt in de hal.
Vanaf nu gaat het niet meer via de vereniging, maar kunt u zelf een bestelling en afspraak maken bij Dave Storm.

Mailadres: info@broeikassen.com

Telefoonnummer: 06-53935039

centered image centered image
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van onze Secretaris Leen van der Meijde

Algemene Ledenvergadering 2021


Normaal gesproken had nu in deze Tuinpraat de uitnodiging gestaan voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat voor vrijdag 19 maart 2021. Door de corona maatregelen is het voor uw bestuur niet mogelijk deze vergadering doorgang te laten vinden. Wij hopen dat het vaccinatieprogramma goed en snel verloopt, zodat wij later dit jaar alsnog de vergadering kunnen uitschrijven.
De jaarrekening 2020 door de penningmeester en het jaarverslag 2020 door de secretaris kunt u elders in deze Tuinpraat vinden.
Door het aftreden van Jan Jansen, Willem Clement en Wijndelt Dallinga is het bestuur incompleet. Statutair moeten wij een Algemene Ledenvergadering uitschrijven voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Door de corona maatregelen is dit niet mogelijk. Daarom willen wij een schriftelijke ledenvergadering houden met een verkiezing van bestuursleden om weer tot een voltallig bestuur te komen.
Willem Kuilman draait al enige tijd mee als kandidaat bestuurslid en het bestuur wil hem voordragen voor de functie van voorzitter.
Om het bestuur compleet te maken hebben wij meer mensen nodig. Daarom roepen wij alle leden op die interesse hebben om deel te nemen in het bestuur zich aan te melden bij de secretaris. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij binnen het bestuur meedenkt en beslist over allerlei zaken die van belang zijn voor onze vereniging. Dit kan zijn b.v. het onderhoud van het complex, clubgebouw en invulling geven aan de tuindienst. Vier keer per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats en indien nodig is er tussendoor contact via de mail. Bestuursleden zijn vrijgesteld van de tuindiensten. Voel je je geroepen hier deel van uit te maken, meld je dan aan.

Aankondiging schriftelijke ledenvergadering
Agenda voor de schriftelijke ledenvergadering
1. Herverkiezing bestuursleden, welke aftredend waren in maart 2020
2. Benoeming voorzitter
3. Benoeming overige nieuwe bestuursleden
4. Verkiezing van lid van de kascontrole-commissie
Toelichting punt 1
– Herverkiezing bestuursleden aftredend maart 2020 André Elderhorst en Yolanda Lubeek zijn aftredend en herkiesbaar Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 27 februari 2021 melden bij de secretaris.
Toelichting punt 2
– Benoeming voorzitter De voorzitter heeft te kennen gegeven af te treden per maart 2021. Wij hebben Willem Kuilman bereid gevonden deze plaats op te vullen. Voorstel van het bestuur is om Willem Kuilman toe te laten treden tot het bestuur en aan de ledenvergadering voor te leggen om hem te benoemen tot voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 27 februari 2021 bij de secretaris.
Toelichting punt 3
- Benoeming nieuwe bestuursleden Het bestuur hoopt van harte dat kandidaten zich melden bij de secretaris voor 27 februari 2021.
Toelichting bij punt 4
– Verkiezing lid kascontrole-commissie.
De kascontrole over 2019 is uitgevoerd door de leden Willem Kuilman en Corry Kemp. Reserve lid was toen Inge Visser. In maart 2019 had Willem Kuilman 2018 en 2019 gecontroleerd en was aftredend.
Voor 2020 zou de controle uitgevoerd worden door Corry Kemp en Inge Visser, maar Inge Visser heeft inmiddels de vereniging verlaten. Het bestuur zoekt een nieuwe kandidaat voor de controle van 2020 en 2021.
In maart 2020 is Corry Kemp aftredend en zoeken wij een lid, welke de opengevallen plaats wil innemen. Het bestuur verzoek van harte om kandidaten zich te melden bij de secretaris vóór 27 februari 2021.
Zo spoedig mogelijk na 27 februari krijgt u een brief waarin de eventuele tegenkandidaten genoemd worden en er een schriftelijke stemming gehouden kan worden.
Waarschijnlijk gebeurt dit middels een antwoordstrook die ingeleverd kan worden in de alternatieve brievenbus in de hal van de kantine.
centered image

Het bestuur, aangevuld met de nieuw aangenomen bestuursleden, zal zijn taak voortzetten en hoopt na opheffing van de corona beperkende maatregelen weer een normale ALV te kunnen houden

Jaarverslag 2020

We begonnen het jaar 2020 weer geheel in stijl met de traditionele nieuwjaarsreceptie. De voorzitter hield zijn speech en iedereen was optimistisch over het nieuwe jaar. Echter voor het nieuwe tuinseizoen begonnen was kwam er uit China een heel vervelend virusje over, wat voor enorme problemen zorgde. En na een tijdelijke verbetering in de zomermaanden, zorgde die in het najaar voor een tweede golf, die nu nog steeds voelbaar is.
Gelukkig hebben we net voor de virus uitbraak nog de vrijwilligersavond kunnen organiseren, keurig verzorgd door de kantine-commissie met een uitstekend buffet. Meerdere activiteiten zoals kaartavonden, de BBQ , herhalingscursussen voor de AED hebben door de corona helaas geen doorgang kunnen vinden. De tuindienst werd voor een groot gedeelte van het jaar stilgelegd en beoogde projecten zoals bijvoorbeeld het vervangen van de windsingel moesten worden uitgesteld.
Het weer, wat voor ons tuinders van groot belang is, had een kopie van het vorig jaar kunnen zijn met weer een hete droge zomer en nat najaar. We zullen ermee moeten leren leven, vrees ik.
In de laatste week van oktober werden wij bezocht door leden van een gilde dat wij liever niet zien. Bij diverse leden zijn de tuinhuisjes opengebroken en waardevolle spullen meegenomen. Onze waardering gaat uit naar de politie die serieus op dit incident heeft gereageerd, evenals de forensische dienst.
Dit jaar heeft Willem Clement moeten besluiten een punt te zetten achter zijn lidmaatschap van het bestuur, zijn leeftijd en de gezondheid van zijn vrouw speelden een belangrijke rol bij zijn beslissing. Hij blijft tuinieren en wij hopen hem dan ook nog vaak te zien op de tuin en in de kantine. Vanaf de tweede helft van het jaar is Willem Kuilman mee gaan draaien met het bestuur teneinde het voorzitterschap van onze huidige voorzitter over te nemen.
Geen vrolijk jaar dus 2020. Hopen maar dat in 2021 met vaccineren tegen het virus een eind komt aan deze overlast en dat we weer gezamenlijk activiteiten kunnen gaan ondernemen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van onze penningmeester André Elderhorst

Jaarverslag penningmeester

Hierbij het verslag van de penningmeester. In maart 2020 zouden we de Algemene Ledenvergadering (ALV) houden, welke toen ineens door de intelligente lockdown niet door kon gaan. We dachten toen nog dit een paar maandjes uit te stellen en dan weer verder met ons normale leven. Maar helaas zitten we er nu nog steeds middenin. Ook de ALV van maart 2021 zal weer uitgesteld moeten worden (zie elders in dit blad).
Dat houdt in, dat ik onderstaand vergelijk met de herziene begroting van 2020, welke wij echter helaas niet hebben kunnen bespreken op de ALV en dus ook nog niet goedgekeurd is door de ledenvergadering.
De bescheiden over 2019 zijn nog net voor de lockdown in maart door de kascontrole commissie bekeken en goedgekeurd. De kascontrole over 2020 zal nog even op zich laten wachten totdat dit door de corona maatregelen weer kan. Bovendien moet dan eerst de commissie aangevuld worden (zie ook hiervoor elders in dit blad).
Normaal schrijf ik in de Tuinpraat het officiële gedeelte en geef ik een toelichting tijdens de ALV en beantwoord ik eventuele verdere vragen. De uitgebreidere toelichting kunt u terug vinden in het verenigisblad dat u eind januari al heeft ontvangen.
Schroom niet om als u nog vragen heeft deze te stellen. Liefst per e-mail naar areldert@xs4all.nl. U krijgt dan van mij zo spoedig mogelijk antwoord en als het een algemene vraag of opmerking betreft, dan zal ik deze in de volgende Tuinpraat nog publiceren.
Het is het afgelopen jaar steeds een zoektocht geweest, welke corona maatregelen nu op onze vereniging van toepassing waren. De ene keer werden we gezien als horeca, dan weer als sportkantine. Uiteindelijk heeft – na veel overleg - de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid onze vereniging officieel ingedeeld in het hoofdstuk van “welzijnsinstellingen”. Wat dat voor de toekomst gaat brengen bij het weer langzaam vrijgeven van de beperkingen valt nog te bezien. Ik verwacht dat de opening van de kantine gelijkgesteld gaat worden met de sportkantines en de cafés. Dus voorlopig nog niet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingezonden copy

Houden honingbijen een winterslaap?
Een van de vragen die mij regelmatig worden gesteld als ik rondloop op de volkstuin. Naar aanleiding van deze vragen zal ik regelmatig een stukje schrijven voor de Tuinpraat.
Ik schrijf dit stukje op 3 januari, het begin van een periode met kouder weer. In deze periode, waarbij de temperatuur onder de 9 graden blijft, blijven de bijen in de kast. Ze zitten dan heel dicht bij elkaar, op de raten, tegen het wintervoer aan. Imkers spreken dan dat de bijen op de wintertros zitten. De bijen slapen niet maar zitten heel stil totdat de temperatuur tussen de bijen lager wordt dan een graad of 10. De bijen gaan dan warmte opwekken door met hun vliegspieren te trillen. Ze kunnen hun vleugels loskoppelen van de spieren. De vleugels zijn dus niet in beweging als ze de vliegspieren aan het trillen brengen. Door deze spierbewegingen kunnen ze een temperatuur van wel 40 graden opwekken. Doordat de bijen dicht opeen zitten vormen de buitenste bijen tevens een isolerende buitenschil om de hele bijentros heen. In het midden van de tros kan het daarom best 35 graden zijn terwijl de temperatuur bij de buitenste bijen een graad of 10 blijft. Bijen die te ver afkoelen kruipen wat naar binnen om zich op te warmen.
Als de temperatuur voldoende gestegen is, stoppen de bijen weer met opwarmen en gaan met zijn allen weer stilzitten. Je kan dit ‘aanslaan van de kachel’ ook horen als je je oor tegen de kast legt. Als de ‘kachel’ aanstaat hoor je een zacht gezoem. Staat de ‘kachel’ uit dan is het muisstil. Dit luisteren is een van de manieren waarop ik kan controleren of een volk nog in leven is zonder de kast open te maken.
Tijdens een wintermaand met lichte vorst heeft een bijenvolk ongeveer een halve kilo honing nodig om voldoende warm te blijven. Nu de dagen weer langer gaan worden gaat de koningin weer beginnen met het leggen van eitjes. In het begin een paar per dag. Er ontstaat in het midden van de wintertros een klein broednestje ter grootte van een 2 Euro muntstuk. Het broed heeft een temperatuur nodig van 35 graden. Dat kunnen de bijen dus best aan. Terwijl het buiten vriest houden de bijen in de bijentros de temperatuur aan van 35 graden terwijl de bijen aan de buitenkant een temperatuur hebben van ongeveer 10 graden. Naarmate de dagen langer worden gaat de koningin meer eitjes leggen en groeit het broednest langzaam uit. De hoeveelheid wintervoer dat opgenomen wordt door de bijen stijgt van een halve kilo per maand naar 2 a 3 kilo per maand afhankelijk van de grootte van het broednest en de buitentemperatuur. Een bijenvolk heeft dan ook een wintervoorraad van ongeveer een 15 kilo nodig om de winter goed door te komen.
Een bijenvolk bestaat in de winter uit een koningin en ongeveer 10 tot 15 duizend werksters.
centered image
Als de temperatuur boven de 9 graden komt met wat zonneschijn en als het niet te hard waait komen de bijen even naar buiten om zich te ontlasten. Poepen doen de bijen buiten de kast. Ze kunnen de ontlasting heel lang ophouden. Als het moet wel twee maanden maar als de gelegenheid zich even voordoet, dan gaan ze toch maar even snel naar buiten. Je weet tenslotte maar nooit hoelang het duurt voordat je weer even naar buiten kan.
Als het een paar dagen boven de 9 à 10 graden is, dan gaan de bijen ook al op zoek naar het eerste voedsel. Sneeuwklokjes, Toverhazelaar, Elzenkatjes, Helleborus, Gele Kornoelje en wat later op de Krokus en Sneeuwroem. Allemaal vroegbloeiende planten waarop de bijen vooral stuifmeel verzamelen.
centered image
Stuifmeel is de eiwitbron voor het bijenvolk; honing de bron voor de nodige koolhydraten. Terwijl er nog voldoende honing in de kast aanwezig is, is vers stuifmeel heel belangrijk voor de groei van de jonge bijen die de oude winterbijen langzaam gaan vervangen.
Als voorbereiding op dit voorjaar heb ik dit najaar vlak voor de bijenkasten heel veel krokusbollen geplant. Als het weer het even toelaat, kunnen de bijen vlak voor de deur al stuifmeel verzamelen.
Laat het voorjaar maar komen.
Vind je het leuk om meer te weten over de bijen op ons volkstuinencomplex, ik schrijf er graag over.
Heb je een vraag? Stuur deze dan naar ltm.vanderheijden@gmail.com. Ik zal dan in een volgende Tuinpraat je vraag proberen te beantwoorden.

Leo van der Heijden (tuin 136)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ingezonden copy
Mijn eerste stukje voor de tuinpraat

centered image
De reden dat ik dit schrijf is twee ledig. Ten eerste om mij en mijn gezin voor te stellen voor de leden die mij niet kennen. Ten tweede om mijn motivatie en redenen te geven voor het willen vervullen van de rol van voorzitter van uw vereniging.
Ik ben Willem Kuilman en ben ruim 4 jaar lid van onze volkstuinvereniging. Ik zit op tuin 6, naast de mooiste tuin (vind ik) van het complex. Onze tuin bestaat uit een groente- & siertuin met veel gras. Vooral die laatste is in trek bij mijn 3 kinderen die ook graag op de tuin komen. Amélie is 6 jaar, Joséphine 3 jaar en Mathís is 11 maanden. Ik heb een eigen bedrijf (IT gerelateerd) net als mijn partner Hester (Verloskundigenpraktijk Lieveling) en we hebben daar veel plezier in.
Vorig jaar werd ik benaderd door Jan Jansen met de vraag of ik lid wilde worden van het bestuur. Ik heb daar over nagedacht, heb met de bestuursleden gesproken over het werk van het bestuur en hoeveel tijd het zou kosten etc. Na thuis ook groen licht te hebben gekregen heb ik volmondig ja gezegd met de opmerking dat ik de rol van voorzitter zou ambiëren als die beschikbaar zou komen. Jan heeft te kennen gegeven in maart, wanneer we onder normale omstandigheden een ALV zouden houden, te willen terugtreden. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken Jan te danken voor al zijn werk in de afgelopen decennia (ja zeker meer dan 20 jaar!) en dat ik graag de voorzittershamer van hem over wil nemen. Ik ben sterk gemotiveerd om samen met de overige bestuursleden de vereniging te besturen. Ik zie het als mijn taak om in gezamenlijkheid de vereniging verder te brengen. Ik zal de dialoog zoeken en ik wil graag naar iedereen luisteren, alvorens het bestuur een besluit neemt.
Heb je vragen, opmerkingen etc., zoek me op (tuin 6) of stuur een e-mail naar (LinkVTVOB@kuilman.org(null)). De groenten, Willem (tuin 6) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingezonden copy Adri Brussaard (tuin 74)

Winterrondje over ons complex
Op een mooie middag in december had ik mijn zinnen gezet op een ronde, samen met mijn hond Nodar, over ons tuincomplex. En dat pakte heerlijk uit! Een gesprek aangaan met de leden gaat mij goed af en zo kom je ook nog eens wat te weten. Om daar later, met toestemming van de betreffende leden uiteraard, dan weer een verhaal van te maken voor in de Tuinpraat. Maar nu terug naar mijn tuinronde. Ons complex is maar liefst 4 hectare en 27 aren groot. De paden zijn overal goed bewandelbaar. Het is genieten. De meeste tuinen zijn in diepe rust, maar zo hier en daar zijn er toch nog leden die met de laatste hand hun tuin nog aan het spitten zijn. Een ruit wordt vernieuwd, het pad wordt opgehaald of verlegd, een plank van de schuur of het tuinhuis wordt vervangen. Allemaal perfecte klusjes voor in de wintermaanden. Zo kom ik bij de sloot terecht. In de periode half november – begin december hebben moedige leden de sloot op ons complex opgeknapt. Geweldig zoals de sloot er nu uitziet. Mijn wandeling gaat verder. Ondertussen ben ik al weer anderhalf uur onderweg. Ik ben welliswaar niet van de schouwcommissie, maar in de paden staat veel onkruid tussen de tegels. Alles wat er nu uitgetrokken wordt, wat in deze tijd van het jaar gemakkelijk gaat, komt nooit meer terug. Dat wordt later in het seizoen moeilijker. De wandeling loopt op zijn einde. Ik heb genoten en mijn vriend Nodar ook hoop ik….).
Het houden van kippen
Op ons complex hebben we diverse “kippenboeren”. Daar is niets mis mee, in tegendeel. Maar zorg voor een degelijk nachthok en een uitloopren. En draag er zorg voor dat er geen ratten of wezels bij kunnen komen. Vraag over bloedluis: moet ik ’s winters het kippenhok behandelen tegen bloedluis of vriezen die dood? Het goede nieuws is: volwassen bloedluizen vriezen dood. Het slechte nieuws is: eitjes en jonge luizen niet. Ze wachten in kieren en spleten op warmere tijden. Zodra het boven de 10 à 12 graden is, komen de eitjes weer uit. Wat er tegen te doen: de kieren en naden dichten met overschilderbare kit, kalk of speciale spray zoals Finecto.
Voorjaar in het vooruitzicht
De maand februari is aangebroken en het voorjaar is in aantocht. Wat zal het voorjaar ons brengen!! Hopelijk veel gezondheid en tuinplezier. Leden die een kas bezitten kunnen half februari al gaan zaaien. Krootjes, sla, peentjes, spinazie, knolselderij, spitskool en/of rode (zomer)kool kunnen voorgezaaid worden en later buiten uitgeplant worden. Als de maand maart aangebroken is, is het mogelijk om op de koude grond pootuitjes te poten. En half maart zou dan zelfs al spinazie buiten gezaaid kunnen worden. Maar!! De grond moet het wel toelaten.
centered image
In de maand februari worden ook de pepers, paprika’s en aubergines voorgezaaid. Deze gewassen hebben een lang groeiseizoen en bovendien hebben ze veel warmte nodig. Vanwege het lange groeiseizoen is zaaien in februari nodig. Vanwege de wens voor warmte moet het voorzaaien binnenshuis gebeuren. De ideale standplaats voor de zaailingen is een zo licht mogelijk raamkozijn van een iets verwarmde (slaap)kamer. Zo kunnen de jonge planten langzaam verder groeien. Op deze manier hopen we dat de zaailingen al groot en sterk zijn wanneer ze zo begin mei naar buiten en/of naar de kas mogen.
Zaai niet te vroeg
Februari kent over het algemeen al mooie zonnige dagen. Bij de moestuintelers gaat het dan al kriebelen, men staat te popelen om te beginnen met zaaien. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik herken het ongeduld om met een nieuw moestuinjaar te beginnen zelf maar al te goed. Toch probeer ik me te beheersen en me min of meer aan de aanwijzingen op de verpakking van de zaden te houden. Ik hoor soms van mensen dat ze in februari al komkommers of tomaten in huis voorzaaien. Bedenk dat deze soorten geen vorst verdragen en dat u de alsmaar groeiende planten dus tot half mei in huis zult moet houden. Met alle gevolgen van dien. De planten worden, zeker in de zon achter glas, binnenshuis snel door de warmte bevangen. Staan ze te donker dan zullen door gebrek aan licht verzwakken. Kortom: half maart is vroeg zat om te beginnen met zaaien.
De pastinaak
Het gaat hier om een ouderwetse wintergroente. De pastinaak kan al vroeg in het voorjaar gezaaid worden. Een goed soort is “Guernsey”. De pastinaken kunnen de hele winter in de grond blijven. Zo blijven ze stevig en knapperig. Een doorgeschoten pastinaak geeft een hoge gele bloei, tot wel twee meter hoog. En als klapper volgt er dan een enorm hoeveelheid zaden. Zowel bijen als hommels worden aangetrokken door een bloeiende pastinaakplant. Dus zo snijdt het mes aan twee kanten.
Het buitengebied
Wij tuinieren, zo net buiten ons dorp, in het buitengebied. Hier kunnen we ons eigen ding doen, wat een enorm vrij gevoel geeft. De één is bezig met de grond, de ander zit heerlijk in de zon wat te drinken of te lezen. Heerlijk genieten en je kop leegmaken. Voor de één is ’s morgens vroeg de tuin een heerlijke plek om te vertoeven en de ander komt er ’s avonds heerlijk tot rust. En voor wie er oog voor heeft zijn er heel veel medebewoners te spotten: wezel, rat, muis, vogels in overvloed, buizerd, steenuil, bosuil, ransuil en soms zelfs de kerkuil. Ik hoop dat we weer een prachtig tuinseizoen mogen beleven!! Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen  Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Willem Kuilman
BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen  Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong
TUINCOMMISSIE
……………  Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong
DRAINAGECOMMISSIE
…………….  Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland
KANTINECOMMISSIE
Yolanda Lubeek  Coördinator namens het bestuur
Martha Brussaard
AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde  Coördinator namens het bestuurDe meststoffen zijn alleen verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de kantine.
Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Opzegging lidmaatschap
Het verenigingslid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 8 weken schriftelijk het lidmaatschap opzeggen aan het bestuur (secretaris).
Zie Huishoudelijk Reglement art. 8 lid 3.