Tuinpraat MEI 2017


Van onze voorzitter Jan Jansen

Beste Tuinvrienden,

17 maart werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden die door praktisch alle genodigden werd bijgewoond en waarbij een heerlijk buffet werd uitgeserveerd. Lijnie en Adrie Smeets hadden e.e.a. weer voortreffelijk geregeld.

24 maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. De opkomst was, zoals gewoonlijk, zeer matig. Dat kun je positief opvatten; iedereen is tevreden over het gevoerde beleid en ziet geen reden om de vergadering bij te wonen, of negatief: men voelt zich niet zo betrokken bij wat er in de vereniging zich afspeelt en men neemt niet even de moeite om te komen. Wanneer het laatste het geval is, is dat wel erg jammer. Immers; de vereniging is van ons allemaal en het is belangrijk dat tijdens zo'n ALV ook eens de mening gehoord kan worden van leden die niet zo bij de dagelijkse organisatie betrokken zijn. Voor het bestuur is het ook wel prettig te merken dat ook de “gewone “ leden geïnteresseerd zijn in de gang van zaken binnen de vereniging.

De vergadering verliep verder goed. De bestuursleden Adrie Smeets en Andre Elderhorst werden bij acclamatie van stemmen herbenoemd. Het voorstel tot het vernieuwen van het dak werd met algemene stemmen aangenomen. Hier is een bedrag van plm. € 19.000 mee gemoeid; een rib uit ons lijf maar…inmiddels is door de NAM ( € 5.000,00 ) en de Gemeente ( € 4500,00) subsidie toegezegd/ontvangen! Verder werden een paar wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement door de vergadering goedgekeurd.

Ja en dan kwam 30 maart; de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van onze VTV. Geheel onverwacht overleed Lijnie; tot ontzetting van ons allemaal. De uitvaartplechtigheid in de Open Hof werd door zeer veel leden en andere belangstellenden bijgewoond. Met Lijnie verliest Adrie een fantastische vrouw en wij als vereniging een zorgzame, zeer kundige en hartelijke gastvrouw die zich jarenlang voor de belangen van onze vereniging heeft ingezet.
Tot grote spijt van het bestuur maar met alle begrip voor zijn beslissing heeft Adrie te kennen gegeven per 31 december zijn bestuursfunctie en zijn functie als kantinebeheerder op te zeggen. Aangezien ook Johan Brugmans de kantinecommissie per eind december gaat verlaten zullen wij moeten gaan uitkijken naar een geheel nieuwe kantinecommissie.

Gelukkig hebben een aantal leden zich bereid verklaard tot einde van dit jaar de kantinebezetting  te completeren. Ik doe hierbij een beroep op alle leden om eens goed na te denken hoe wij met onze kantinebezetting verder moeten. Wij kijken uit naar een bestuurs-kandidaat die de kantine wil gaan beheren en naar 2 leden die deel willen gaan uitmaken van de kantinecommissie. Eind van het jaar lijkt nog ver weg maar met een noodzakelijke inwerkperiode in acht genomen dringt de tijd en ik hoop van harte dat een aantal leden zich voor deze functies komt melden.

In verband met het overlijden van Lijnie wordt de 40-jarige jubileumviering op 27 mei afgelast. Op 19 augustus zal het jubileum alsnog worden gevierd zij het in een vereenvoudigde vorm. Om 14.00 uur is er ontvangst van de burgemeester en verdere genodigden. Hierbij zijn alle leden uitgenodigd. Daarna volgt er een rondleiding over het complex. Aansluitend wordt een besloten receptie voor de leden met een hapje en drankje gehouden in de kantine. De receptie duurt tot plm. 18.00 uur.

Ik wens jullie verder een goed tuinseizoen toe.
Met vriendelijke groet, Jan Jansen, jullie voorzitter.

Tuinuitgifte / nieuwe Leden:
Tuin 85 ( Garibian ) gaat naar Marijke Meelhuijsen.
Tuin 92 ( v.d. Velden ) gaat naar Mariette Smit.
Tuin 132 ( Heinze ) gaat naar Barend Hoek.

Wij heten de nieuwe leden van harte welkom in onze vereniging en wensen hen veel tuinplezier toe.

Jan Jansen


Van onze kantinebeherder Adrie Smeets

 

Een woord, een kaart of een gebaar, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma Lijnie.

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht ons verdriet. Het heeft ons enorm gesteund te merken wat
voor een bijzonder persoon Lijnie is geweest, niet alleen voor ons,
maar ook voor vele anderen.

Familie Smeets.
Oud-Beijerland, mei 2017

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste tuinleden,

Sinds  januari 2010 heb ik samen met Lijnie en gelukkig een aantal vrijwilligers de kantine gedaan.
Dat is in mijn ogen redelijk goed gelukt.
Tot het einde van dit jaar zijn alle bardiensten en schoonmaakbeurten door de vrijwilligers ingevuld, dus daarover geen zorgen.

Op 31 december a.s. ga ik stoppen met de kantine, dat wil niet zeggen dat ik helemaal niets meer doe, want mijn zaterdagmorgen diensten en de klaverjasavonden wil ik best nog wel blijven verzorgen.
Met ingang van januari 2018 zal er dus een nieuwe kantinebeheerder moeten komen.

Wie gaat het stokje overnemen?
Adrie


Van onze secretaris Leen van der Meijde

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Hierbij een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 maart 2017. Het was een matig bezochte vergadering, slechts 21 leden (inclusief het voltallige bestuur) hadden de presentielijst getekend.

De notulen van de ALV 2016 en de jaarrekening 2016 werden door de vergadering goedgekeurd. De penningmeester had een aangepaste begroting voor 2017 gemaakt. De hoofdoorzaak hiervoor is dat de overheid voor 2023 al het asbest uit gebouwen wil hebben en er tot 2019 nog subsidie wordt verleend voor het verwijderen. Het dak van onze kantine bevat asbest en wij moeten er dus ook aan geloven. Het bestuur wil nog dit jaar met het vernieuwen van het dak beginnen waardoor er op de begroting van 2017 een nieuwe post van 20.000 euro komt te staan.

Hierna volgde er een discussie over het wel of niet installeren van zonnepanelen. Het bestuur is van mening dat dit voor ons niet rendabel is en er voorlopig geen panelen geplaatst zullen worden, maar dat dit wel tot de mogelijkheden blijft behoren.

Verder had de penningmeester nog wat kleine wijzigingen doorgevoerd. De vergadering ging akkoord met deze vernieuwde begroting. Dit deed zij ook met de begroting voor 2018.

Ook het voorstel om de contributie en de tuinhuur niet te verhoging werd door de vergadering aangenomen.

Omdat er geen tegenkandidaten waren zijn André Elderhorst en Adrie Smeet herkozen als bestuurslid. Willem Kuilman wordt het nieuwe
reserve-lid van de kascontrole-commissie.

De voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zijn aangenomen mits de tekst van artikel 36 aangepast wordt. Het bestuur zegde dit toe.


De vergadering heeft het bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid in 2016.

De vragen in de rondvraag zijn door het bestuur beantwoord.

Dit is in het kort wat er tijdens de vergadering is besproken en besloten.
De notulen van deze vergadering vindt u zoals gebruikelijk terug in de januari 2018 editie van de Tuinpraat.

Leen van der Meijde, secretaris.

 

Van de Redactie

 

In verband met het 40-jarig bestaan van onze vereniging zal er in de loop van de zomer een speciale editie van de Tuinpraat op jullie deurmat vallen.

 

Een jubileumboekje met vooral een terugblik naar de eerste jaren van de vereniging, een interview met een tuin lid van het eerste uur en een stukje van één van onze leden die verslag doet van zijn start bij de vereniging.

 

E.e.a. wordt aangevuld met foto’s van oude documenten uit het archief van de eerste jaren.


Van onze penningsmeester Andre Elderhorst

Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Zoals is te lezen in het stukje van de secretaris is tijdens de Algemene Leden Vergadering de wijziging op het Huishoudelijke Reglement goedgekeurd. Er kwam alleen een vraag van de vergadering om het laatste punt, artikel 36, nog iets duidelijker neer te zetten.

In de afgelopen bestuursvergadering is besloten dit artikel als volgt aan te passen:

Artikel 36
Het is verboden om op het volkstuincomplex:
………..
o.         Muziek ten gehore te brengen op zodanige wijze dat anderen hier overlast van ondervinden.
p.         Overlast te veroorzaken door apparaten te gebruiken op een dusdanige wijze, dat dit niet overeenkomt met de werkzaamheden op een volkstuincomplex.

Wij nemen aan dat met deze wijziging de verandering naar de wens van de leden is aangepast.

Over enkele maanden kunt u een nieuw exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in de bus verwachten.

Penningmeester
André Elderhorst


Collectieve opstal- en inboedelverzekering van kas of tuinhuisje

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer, waardoor ook de kans op schade steeds groter wordt. Ook ongenode gasten zijn helaas niet uit te sluiten.

Een aantal leden is al bekend met de mogelijkheid van de collectieve verzekering. Aan hun wil ik graag nog eens de overweging meegeven om te kijken of de verzekerde waarden nog aansluiten bij uw huidige situatie.

Voor de leden, welke hier nog geen gebruik van maken wil ik graag de mogelijkheid nog eens onder de aandacht brengen om uw kas en/of tuinhuisje te verzekeren. Al naar gelang u wilt tegen storm/brand, glasschade en/of inbraak.

Voor € 25,- per jaar kunt u al een goede verzekering hebben.
Het eigen risico bedraagt € 45,- bij inbraak of vandalisme en € 225,- bij stormschade. Als u bedenkt wat de schade kan zijn dan is verzekering van dit risico zeker de moeite waard.

Formulieren met een uitgebreide uitleg van de mogelijkheden zijn te verkrijgen in het verenigingsgebouw of een e-mail naar areldert@xs4all.nl. Bij deze informatie zit tevens een rekenvoorbeeld en het aanvraagformulier.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag,
Penningmeester,
André Elderhorst


Ingezonden copy

Buxusmot

Bron: Het Kompas / Gemeenterubriek Oud-Beijerland/ 12 mei 2017

Ze staan er op veel plekken troosteloos en kaal bij: de door de Buxusmot (beter: rups) aangetaste buxusplanten en -hagen in tal van particuliere tuinen in Oud-Beijerland.

Het is nu nauwelijks meer voor te stellen dat de beruchte Buxusmot ruim tien jaar geleden redelijk onbekend was.

Waarschijnlijk is  ‘rupsje-nooit-genoeg-van-buxus’ in 2005 via een zending Buxus uit China naar Duitsland in Europa terechtgekomen. En helaas blijkt het beestje hier goed te kunnen aarden en sindsdien aan een flinke opmars bezig in Nederland en omliggende landen.

Omdat de buxus in de afgelopen jaren in grote aantallen is aangeplant als haag, solitairstruik, op stam of vormboom is het tafeltje-dekje voor de rups van de Buxusmot (Cydalima Perpectalis).

De rupsen worden ongeveer 4 cm groot en zijn felgroen met een zwarte kop en zwarte en lichte lengtestrepen.

De pop is aanvankelijk felgroen met donkere strepen en vlekken; hij verkleurt later naar crèmekleurig met bruin.
De rups leeft van de Buxus sempervirens, die voor de meeste dieren en de mens giftig is.

De Buxusmot legt de eieren in de bladeren van de plant, waarop de rupsen zich van binnenuit een weg vreten naar buiten.

Daardoor is het vaak pas te laat te zien dat de struik een plaag heeft. De struik kan door vraat alle bladeren verliezen.

Bij een beperkte aantasting kunt u de rupsen en poppen met de hand verwijderen en de spinsels wegknippen.

Ernstig aangetaste planten kan men het beste bij de grond afknippen, waarna de verwijderde planten in een afgesloten zak of container moeten worden afgevoerd. Chemische bestrijdingsmiddelen die vermeld worden zijn middelen op basis van piperonylbutoxide en pyrethrinen.

Er is echter nog weinig informatie beschikbaar over de bestrijding van en het effect van deze middelen op de Buxusmot.

André Elderhorst


In memoriam

Het was een domper toen onze tuinleden het droeve bericht hoorden dat Lijnie was overleden. Er lag een sluier over ons Volkstuinencomplex. Er heerste een grote verslagenheid.

Nooit was iets teveel bij Lijnie, zij stond voor iedereen klaar en maakte nooit onderscheid. Geduldig hielp ze de kinderen aan ijsjes, deksel open, deksel dicht. Lijnie was heel kindvriendelijk.

Ook op de kaartavonden was niets haar teveel. Ze rende van hot naar her en later op de avond was er altijd een heerlijke frituur. Alles kon bij haar. Top ten top!

En niet te vergeten de overheerlijke satés die Lijnie klaarmaakte. Op zaterdag, voor de middaglunch. Die waren zo heerlijk. Wat zal ik ze missen.

Tweemaal per jaar hadden we met meerdere vrienden en vriendinnen een Dartavond, locatie De Dijk. Dan zou je denken: Lijnie komt tot rust: dus niet! Fanatiek probeerde zij haar pijlen te plaatsen, met het nodige wijntje erbij, want het was tenslotte haar vrije avond.

Als het toernooi naar het einde liep en de prijzen waren verdeeld, zei ze altijd tegen mij: “Bruss wij gaan als eerste de vloer op”! Lijnie kon goed dansen en ging helemaal los. Er werd gedanst tot in de kleine uurtjes. We hadden met elkaar altijd een geweldige avond/nacht. We zullen haar missen.

Wat hebben wij, als tuinleden, het mooi gedaan, toen Lijnie haar laatste rit langs de kantine maakte. In een lint hebben we samen met haar afscheid genomen van haar stekkie en haar leven.

Namens jouw tuinvrienden,
A. M. Brussaard (Adri)


Herinneringen aan Lijnie

Dit is de eerste Tuinpraat die verschijnt na het overlijden van Lijnie. Een Tuinpraat die ze niet meer zal lezen. Ze vertelde mij ooit dat ze hem graag las en vaak nog eens even pakte om opnieuw door te bladeren. De laatste keer dat ik haar sprak was ze, zoals bijna elke maandag, druk bezig met de schoonmaak van de kantine. Veel werk, maar zoals ze zelf zei: “Als het hier weer allemaal in orde is, dan ben ik op rust. Mijn eigen huis komt daarna wel.”

Beide bovenstaande voorbeelden typeren haar enorme betrokkenheid bij de kantine en de vereniging. Altijd in de weer om te zorgen dat het helemaal op rolletjes zou lopen. Niets aan het toeval overlaten en er zeker van zijn dat het ons, de leden, aan niets zou ontbreken. Naast het, samen met Adrie, regelen van alle praktische zaken, had Lijnie voor velen een luisterend oor. Menig tuin-lid luchtte bij Lijnie zijn of haar hart. Ze nam voor iedereen de tijd en je kon erop vertrouwen dat je verhaal in goede handen was. Naast iemand om serieuze gesprekken mee te voeren, was Lijnie bij de meesten misschien vooral bekend om haar altijd vrolijke en optimistische aanwezigheid en haar gulle lach. Altijd in voor een grapje en een dolletje. Ook dat maakte haar zo geliefd bij velen.

Zelf heb ik regelmatig op maandagochtend even met haar koffie gedronken en hadden we hele gevarieerde gesprekken. Dan sprak ze ook veel over zichzelf, haar jeugd en haar kinderen. Maar uiteindelijk kwam het toch steeds weer uit bij de vereniging. En dan was wel duidelijk hoe belangrijk dat allemaal voor haar was en hoe fijn ze het vond om daar deel vanuit te maken en er haar bijdrage aan te leveren.

Op vrijdagmorgen 31 maart was ik op de tuin. Een morgen met een zwarte rand. Er was sprake van een collectieve verslagenheid. Het bericht van haar overlijden sloeg bij iedereen in als een bom. En nog steeds als ik langs de kantine loop is ze even in mijn gedachten. De kantine en Lijnie blijven toch onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lieve Lijnie, bedankt voor wie je was!

Ineke Bervoets 


Ingezonden copy van Adri Brussaard (tuin74)

Lente!
De lente lijkt begonnen. Menigeen was op 21 februari in zijn/haar tuintje aan het werk. Sommigen denken dan; wat doen die volkstuinders dan? Dat zal ik jullie vertellen:
De aardbeien schoffelen en daarna kunstmest geven (12+10+18). Er is regen op komst en dat is geweldig, dan lost de kunstmest langzaam op en dat is goed voor het gewas.
Onder de fruitbomen schoffelen en ook daar 12+10+18 strooien.
En daarna de aalbessen, frambozen, bramen en noem verder maar op.
Alles heeft extra voeding nodig. Eind februari gaat de sapstroom in de struiken weer van start en dan moet alles in goede conditie zijn. Zes à zeven weken daarna staat het meeste alweer in bloei.
Maar deze dag was ook ideaal om te zaaien en/of poten in de kas of platglasbak.
Dat alles met het voorjaar en de zomer in het vooruitzicht.
Geweldig toch!

Mysterieus
Woensdag 19 april 207 was een geweldige dag met schitterend weer. Maar de weergoden gaven van woensdag op donderdag behoorlijk wat vorst op. Daarom dacht ik, ik ga de spiegels onder de fruitbomen flink nat maken en daarna de bloesem nevelen. Zo gedacht, zo gedaan. Het was omstreeks 10 uur in de avond. Na een flinke ronde gedaan te hebben, was ik om ongeveer half twaalf klaar. Inmiddels was ik over mijn slaap heen en zette ik een bakje koffie. Ik zat met een heerlijk bakje koffie in mijn schuurtje, toen ik merkte dat Nodar, mijn viervoeter, onrustig was. Ik hoorde licht geschuifel en gekraak. En omdat het licht brandde in mijn schuurtje was mijn aanwezigheid hier binnen voor buitenstaanders wel duidelijk. Niet dat ik bang ben, maar ik ging toch maar eens even kijken waar deze geluiden vandaan kwamen. Maar er was niets te zien, dus schonk ik mijn tweede bakje in. En jawel hoor, toen hoorde ik een klap. Nodar rende naar buiten, ik pakte mijn lamp en liep ook naar buiten. En wat denk je? Er zat een egel heerlijk op zijn gemak het kattenvoer op te eten. Dat verklaarde het geschuifel en gekraak. Ik heb er nog wat kattenbrokken bij gedaan, terwijl de knorrepot rustig door bleef eten.
Grappig hé!

Voor de beginnende tuinder/tuinster
Ben je een groentje in de moestuin, geen probleem. Ik probeer voor jullie zo gemakkelijk mogelijk uit te leggen wat je moet doen. Als beginner is het noodzakelijk om te weten wat je te doen staat.

De start:
Je hebt basisgereedschap nodig. En dan met name spade, hark, schoffel, riek of spitriek, schopje, klein harkje, kleine schrepel en een gieter met droeskop.

Tuinieren in een moestuin is plannen. Je kunt niet zomaar zaden of planten in de grond stoppen en hopen dat ze goed zullen groeien. Door je stukje grond onder te verdelen in vakken (minimaal vier) kun je elk jaar aan teeltwisseling doen. In elk vak komt dan een groep te staan en elk jaar schuift die groep een vak op. Dat voorkomt een heleboel bodemziekten, inclusief bodemmoeheid.

Hoe pas je teeltrotatie toe in een kas? Het is namelijk nogal evident dat je een kas niet elk jaar even op kan tillen en op een andere plek kan zetten. De kas blijft dus staan en jaar na jaar komen daar dezelfde gewassen op dezelfde plek te staan. En dat is om problemen vragen. In de kas gaat het er dus om hoe je met de inhoud van de kas omspringt. Je kunt in de kas een eigen teeltrotatie toepassen, maar helaas is dat door de beperkte ruimte vaak onbegonnen werk. Zeer succesvol bij tomaten, pepers en paprika’s is alles aan het einde van het seizoen opruimen en het volgende jaar weer beginnen met verse grond.

Nu is het van belang de juiste zaden te selecteren. Maak een lijst met wat je lekker vindt en wat je straks graag zou willen oogsten. Kies alleen gewassen die jij en je gezin graag eten. Met groente die je niet graag eet verspil je alleen maar tijd en ruimte. Stel de moeilijke gewassen, die vaak meer verzorging van je vergen, nog even uit. Wacht daar liever mee tot je meer ervaring krijgt met telen.

Een kas is de kers op de taart voor zowat elke tuinder. Het is een plek waar je kunt voor zaaien, waarin je warmte minnende planten kunt houden en waar je in het najaar langer kunt blijven oogsten. Niets dan voordelen dus.
In de volgende Tuinpraat meer hier over.
Succes.

Rankend fruit
De jonge scheuten van framboos, Japanse wijnbes, braam en taybes kunnen nu aangebonden worden. Het teveel aan scheuten haalt u weg of kort u in tot de gewenste lengte. Wees niet te zuinig met uitdunnen. Ook bij rankend fruit is luchtig houden erg belangrijk voor een gezond gewas en mooi ontwikkeld fruit.

Opruimen zieke tomatenplanten
De aantasting van tomaten door de aardappelziekte (Phytophthora) is in ons druilerige klimaat helaas onvermijdelijk. Ik beperk me meestal tot de teelt van één ras, maar ook deze beginnen in september vaak onheilspellende bruine vlekken te vertonen. Dan is het het beste om de aangetaste planten snel te ruimen. Omdat de sporen niet op dood plantmateriaal overleven, kunnen de stengels en het blad gewoon op de composthoop. Maar aangetaste vruchten niet! Die zijn voor de groenbak thuis.

Met de zomer in het vooruitzicht
De winter ligt alweer een tijdje achter ons. Maar we wonen op het Noordelijk halfrond dus de lente zit nog in de tas tot en met 20 juni. Ik neem aan dat onze leden al druk aan het zaaien en poten zijn. De vroege aardappelen zitten al enige weken in de grond bij de leden die al vroeg zijn begonnen. Je hebt er ook die later hun aardappelen leggen. En je hebt ook leden die het vergeten zijn. Die hebben nog pootaardappelen liggen, waarop de kiemen al dragen tot aan de hemel. En dan vragen ze mij: “Kunnen we deze nog poten?”. En dan hebben we het soms al over half juli. Dan verwijs ik ze door naar Ed Vrooland van tuin 13. Maar gelukkig weten de meeste onder ons wel wanneer de juiste tijd daar is voor het poten van aardappelen.
Heerlijk de zomer in het vooruitzicht. Menigeen kijkt daar naar uit. Je ding doen waar je zin in hebt, lekker rommelen op de tuin. Ieder op zijn of haar eigen moment: ’s morgens in alle vroegte, overdag of ’s avonds. Ik wens jullie allen een fijne zomer toe en dat er maar een rijke oogst mag zijn!

In de koude kas
Plaaginsecten zijn wortel etende insecten. De larven van de nachtvlinders vreten net boven de grond uw planten af. Deze larven leven in de grond. Zitten er voldoende sporenelementen in de grond, dan heeft u minder kans dat ze uw planten op eten. U moet dan wel zorgen dat de grond gevoed wordt door gesteentemeel.
Wees voorzichtig met compost te brengen in uw kas. Meestal brengt u hierdoor zelf de eitjes de kas in. Met alle ellende van dien.
Lucht voldoende in het voorjaar en de zomer. Zet gerust de deur open. De grond in de kas komt vaak stikstof tekort.

Snoei herfstframbozen
De snoei van alle frambozen- en braam-achtige is kinderspel: na de oogst kunnen alle takken waar vruchten aan hebben gezeten eenvoudig bij de grond worden afgeknipt. De nieuwe scheuten bind je dan op, want daar zullen in het komende jaar vruchten aan komen.
De enige uitzondering op deze regel vormt de herfstframboos. Deze draagt namelijk vruchten aan de uitlopers die in hetzelfde jaar zijn gegroeid. Je kunt hem snoeien zoals de andere soorten en de afgedragen takken helemaal afknippen of je kunt er voor kiezen slechts de toppen weg te halen. Herfstframbozen vormen vruchten aan de top van de nieuwe takken. Als je alleen de toppen afknipt, maar de rest tot het volgend jaar laat staan, zullen dezelfde stengels in de zomer nog een kleine tweede oogst geven.

Koningsdag 2017
Anders dan anders.
Natuurlijk hadden we Lijnie niet willen missen.
De 1e dame die haar plaats in nam op Koningsdag was Astrid Boersma. Geweldig Astrid hoe jij dit voor onze tuinvereniging op je nam.
‘s Morgens een heerlijk bakje koffie met een oranje-tompouce erbij.
Voor jou was dit ook een leerproces, maar Smeets stond jou liefdevol bij. En zeker weten dat je er plezier in had, je had zelfs een kroontje op. Gezellige mensen om je heen, die nooit te beroerd zijn om je een handje op weg te helpen. Ik wens je veel succes!!!

Rabarber
Niets is zo gemakkelijk als rabarber vermenigvuldigen. Je kijkt even rond in de buurt of er iemand is die minstens 5 of 6 jaar oude rabarberplanten in zijn tuin heeft staan. Dan kan de plant worden opgedeeld in verschillende kronen.

Oudere planten kunnen natuurlijk ook opgedeeld worden, want dan haal je nog meer plantmateriaal uit één plant. De mooiste tijd hiervoor is november of het vroege voorjaar (februari/maart).

Splijt de volwassen rabarberkronen met de spade in 4 of 5 stukken. De buitenste stukken zijn de beste. Zorg dat er minimaal 2 knoppen aan een wortelstek zitten. Maak een ruim plantgat, zet de stek in de grond en zorg daarbij dat de knoppen net boven de grond uitsteken.
Rode rabarber kun je tot eind juli trekken en de groene stelen t/m 21 juni.


Clematis snoeien
Veel tuinliefhebbers vinden het snoeien van Clematis lastig en spannend. Loopt de plant wel opnieuw uit? Krijg ik nog bloemen? Wordt de plant niet lelijk? Als algemene snoeiregel geldt dat van de zomerbloeiende Clematissoorten medio maart alle stengels afgeknipt kunnen worden tot het tweede paar bladknoppen. Stevige en gezonde stengels kunnen eventueel wat hoger afgeknipt worden (ongeveer op 70 cm.). Op de nieuwe scheuten volgt een rijke bloei. Zomerbloeiende Clematissen bloeien altijd op jong hout, dat nog in dat zelfde jaar is gevormd. De meeste soorten bloeien vanaf juli tot ver in de herfst.

 


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser              

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                             Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ed Vroonland

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Leen Groeneweg
Ed Vroonland

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                        Coördinator namens het bestuur
Lijnie Smeets
Johan Brugmans

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde           Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser