TUINPRAAT MEI 2019
Van onze voorzitter Jan Jansen

 

 

 Beste Tuinvrienden,

Het is vandaag vrijdag 24 mei. De redactiecommissie gaat dit weekend met vakantie en heeft mij verzocht mijn stukje voor de

Tuinpraat vandaag in te leveren. Daarom zal ik hier geen verslag kunnen doen van de resultaten van de schouw die a.s. zaterdag

gehouden zal worden. Aan de schouw gaan heel wat mensen deelnemen t.w. de leden van de schouwcommissie, de heren van Aartrijk,

Visser en ons nieuwe bestuurslid Dallinga en van de Bouwcommissie de heer de Jong. Gekeken zal worden naar het tuinonderhoud

en de bouwkundige staat  van de opstallen. Wellicht krijgen jullie een brief met de bevindingen van de commissies.

Geen brief, goed nieuws; krijg je wel een brief dan wordt je vriendelijk doch dringend verzocht de aanbevelingen in deze brief op

te volgen. Na enige weken zal gekeken worden of je de aanbevelingen hebt opgevolgd.

In deze Tuinpraat treffen jullie een kort verslag aan van onze secretaris over de onlangs gehouden A.L.V. Ik ben zeer verheugd

dat ons bestuur is uitgebreid met Yolanda Lubeek, jullie allemaal welbekend en de heer Wijndelt Dallinga. Yolanda zal zich vooral

gaan bezighouden met activiteiten rond het kantinegebeuren. Dat zijn er heel wat; om er enige te noemen: organiseren van de

schoonmaakdienst, organiseren van bijzondere avonden; om er een paar te noemen, feestavonden, mossel-b.b.q-avonden,

in- en verkoop, enz. enz. Zij wordt de steun en toeverlaat van Adrie Smeets, die in feite teveel hooi op zijn vork had.

Wijndelt gaat zich bezighouden met de Bouw- en Schouwcommissie en diverse projecten die moeten worden uitgevoerd.

Ik noem o.a. reparatie van de windsingel en het egaliseren en bestraten van de kleine parkeerplaats. Met name de laatste twee

activiteiten zullen het nodige kosten , maar gelukkig is er in de afgelopen jaren voldoende gespaard om e.e.a. te kunnen bekostigen.


En wat vinden jullie van onze prachtige, nieuwe keuken?? Helemaal ingericht door onze eigen mensen!!

De mannen hebben 3 weken samen gebuffeld om het voor elkaar te krijgen. Het resultaat mag er zijn! In één woord FANTASTISCH!!

Hartelijk dank van ons allemaal voor jullie inzet mannen en onze complimenten voor het prachtige resultaat ! Ik hoop dat nog meer

leden van onze vereniging vaker de weg naar de kantine weten te vinden om eens te lunchen op zaterdag of wat gezellig te komen drinken.

Half maart werd de laatst vrijgekomen tuin verhuurd en is ons park weer volledig bezet.

Door de droogte hebben de sloten al weer eens drooggestaan en moest het Waterschap worden gebeld.

Verder hoop ik dat jullie een goed tuinseizoen mogen hebben met weinig problemen en een overvloedige oogst!

Met vriendelijke groet, Jan Jansen, jullie voorzitter.

 

 

Tuinuitgifte / Nieuwe Leden

Tuin 42a ( van Dijk ) gaat naar Nina Erler.
Tuin 115  ( Boerman ) gaat naar Liesbeth Goedbloed.
Tuin 77   ( Morin ) gaat naar Antoinette Verlaan.
Tuin 51 ( Boersma ) gaat naar Jochem Paarlberg.

Wij wensen de nieuwe leden van harte welkom in onze vereniging en hopen dat zij veel plezier aan hun tuin mogen beleven.


Van Leen van der Meijde (secretaris)

Algemene Leden Vergadering 2019
Hier volgt een kort verslag van de algemene leden vergadering gehouden op vrijdag 22 maart jl. Vierentwintig leden (inclusief de

aanwezige bestuursleden) hebben de presentielijst getekend en vier leden hebben zich afgemeld.

Achtereenvolgens werden de notulen van de vergadering van 2018, de jaarrekening 2018, de begroting 2020 en het voorstel om

geen verhoging van contributie en grondhuur door te voeren aangenomen.

De twee aftredende bestuursleden (de heren Clement en van der Meijde) werden herbenoemd. Het voorstel van het bestuur om

het huidige bestuur uit te breiden met Wijndelt Dallinga en Yolanda Lubeek werd door de vergadering aangenomen. Ook voor

de kascontrole-commissie moesten  nieuwe leden gekozen worden. Als vast lid van deze commissie meldde zich vanuit de

vergadering mevrouw Kemp aan en als reserve lid de heer Ingen Visser.

 

Tijdens de vergadering is de windsingel uitvoerig besproken en is er besloten om een commissie in te stellen die gaat uitzoeken

wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de windsingel. Bij de rondvraag was er een vraag van John Fruijtier over de

kleine parkeerplaats en wel over de miserabele staat hiervan. Het bestuur zal dit op de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken.

Mevrouw Wilhelmi had een vraag over het beleid ten aanzien van het in stand houden van de bijen en insecten. Ook dit zal in de

eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden en de uitkomst hiervan in de Tuinpraat van mei vermeld worden.

Dit was in het kort wat er besproken is op de ledenvergadering. De uitgebreide notulen kunt u lezen in de eerste Tuinpraat van 2020.


Mededelingen van het bestuur
Tijdens de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) zijn er vragen gesteld aan het bestuur, met het verzoek hier in de eerstvolgende

Tuinpraat op terug te komen.

Allereerst was er de vraag over de windsingel.
Zoals tijdens de ALV al aangegeven heeft het bestuur hiervoor €7000 in de begroting 2019 opgenomen. Het bestuur heeft een

commissie in het leven geroepen die gaat bekijken wat voor beplanting het gaat worden en hoe de oude haag verwijderd kan worden.

Tevens zal deze commissie direct betrokken zijn bij de uitvoering van dit project. De commissie zal gevormd worden door de heren

Clement (voorzitter) en Dallinga namens het bestuur en aangevuld worden met de heren Kalis en Vroonland.

 

De tweede vraag ging over de kleine parkeerplaats.
Een eerste onderzoek heeft opgeleverd dat het afgraven en het leggen van Stelcon beplating een zeer prijzig verhaal gaat worden

en niet goedkoper is dan normale bestrating, Met name het afvoeren van de grond (puin en repak) is een grote kostenpost.

Deze oplossing is voor onze vereniging niet haalbaar (betaalbaar). Het bestuur blijft nader onderzoek doen naar mogelijkheden

het probleem van de kleine parkeerplaats op te lossen voor een betaalbaar bedrag. We houden u op de hoogte!

 

De derde vraag was wat is het beleid van het bestuur ten aanzien van het in stand houden van de bijen en insecten op ons complex.

Het bestuur is van mening dat de afgelopen jaren al veel open plekken op ons complex zijn opgevuld met bloeiende struiken en planten,

denk maar aan de afscheiding van de kleine parkeerplaats en tuin 118 waar voorheen alleen bomen stonden. Wij zullen dit blijven doen!

Ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen wil het bestuur een terughoudend beleid voeren. De vereniging zelf gebruikt alleen

bestrijdingsmiddelen daar waar het niet anders kan en wil indien het mogelijk is dit nog meer gaan beperken, door bijvoorbeeld de
parkeerplaats onkruidvrij houden door de tuindienst. Naar de leden toe wil het bestuur het gebruik van gifstoffen ontmoedigen, maar

wil het niet verbieden, mede omdat veel “plagen” niet zonder bestrijdingsmiddelen aan te pakken zijn. Een voorbeeld hiervoor is het

telen van niet resistente aardappelen, het bestuur promoot juist het telen van resistente aardappelsoorten, maar kan het telen van

andere soorten niet verbieden. Veel van het onkruid, of moeten wij zeggen “wilde planten” wordt al met de hand verwijderd, maar

als alles op deze manier gedaan moet worden zal er meer van u gevraagd (gevergd) worden. Wij zouden graag zien dat u

bestrijdingsmiddelen gaat beperken en vervangen door bij-/ insecten vriendelijke alternatieven. Het bestuur nodigt alle leden uit

om mee te denken over alternatieven voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen, of over de beplanting van kale plekken, maar

luisterend naar de woorden van onze “huisimker” Leo van der Heijden tijdens de ALV menen wij dat wij ten aanzien van het laatste

punt op de goede weg zijn.

Dit zijn onze reacties op de vragen gesteld tijdens de ALV en hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Personalia
Afgelopen weekend (18 mei) ontvingen wij het bericht dat op vrijdag 17 mei Ineke Walenboer, echtgenote van ons tuinlid

Adrie Walenboer is overleden. Het bestuur heeft mede namens u deelneming betuigd aan de familie. Wij wensen Adrie en familie

heel veel sterkte met dit verlies.

 

AED
Normaal gesproken krijgt u jammerklanken te horen als u dit opschrift leest, maar dit keer wil ik mede namens Ingen Visser eens een

positief geluid laten horen. We hebben dit jaar al twee reanimatie-avonden kunnen organiseren die volgeboekt waren zodat wij hoogst

waarschijnlijk ook een derde avond kunnen organiseren. Wij zijn jullie erkentelijk hiervoor en zijn blij dat de noodzaak voor het beheersen

van reanimatie en bediening van de AED weer bij een grote groep leden leeft! Een woord van dank ook aan Nel de Koning voor de manier

waarop zij deze avonden leidt.


Ingezonden copy
Lucienne Oomens (tuin 55)

Wat te doen met al dat fruit?


Bij ons komen de eerste aardbeien alweer uit de kas. Niet veel, een paar plantjes, maar genoeg om te proeven en een boterham of

schaaltje yoghurt mee op te sieren.

Het zal niet lang meer duren of ze rijpen buiten ook en dan krijgen wij het gewoon niet weggegeten. Zelfs als we puur fruit op brood

doen i.p.v. jam houden we veel over. Voorheen kookten we het in een kookpan tot sap, en maakten er met suiker siroop van.

Een ander deel verdween als moes (zonder suiker) in de vriezer voor gebruik in taarten, pudding en ijs. En nog bleef er over.
Een sapcentrifuge leverde bij ons vooral veel troep op en het sap moest nog steeds verder bewerkt worden om het houdbaar te maken.

We hadden al eens gehoord over een sappan of stoomextractor: een pan waarbij met behulp van stoom sap aan het fruit (of de groente)

wordt onttrokken.

Het voordeel van een stoomextractor is dat de vruchten niet meer gekookt worden, maar dat in één keer sap winning en pasteurisatie plaatsvinden.

Het fruit wordt met behulp van de stoom kortstondig tot circa 75 ˚C verhit.


Hierbij springen de celwanden kapot en komt het sap vrij, met behoud van smaak- en geurstoffen. Je kunt nu ook simpel het sap bewaren

zonder suiker toe te voegen. De hete vloeistof wordt, via een slangetje uit het sapreservoir, direct in een schone fles of pot met

(vacuüm)schroefdop gedaan. Bij afkoeling ontstaat een vacuüm waardoor het sap langere tijd bewaard kan worden.

We zijn heel blij met onze pan. Op deze manier verwerken wij nu de restanten die we niet direct op kunnen eten of die we anders zouden invriezen.

We zijn er wel achter dat niet al het fruit evenveel sap oplevert. Dit hoorden we ook op de tuin van een aantal mensen. Hieronder vind je ons eigen

overzicht van een aantal soorten fruit en hun sap opbrengst met behulp van een stoomextractor. De hoeveelheid en smaak van het sap is

afhankelijk van de rijpheid van het fruit dat je gebruikt.

 

Soort fruit

Gewicht
 (in kg)

Opbrengst
(in liter)

Appel

5

2,5

Peer

2,5

2

Druif

5

4,5

Braam

1

0,7


Toch fijn én lekker om ’s winters nog van de zomer in je glas te kunnen genieten.

Lucienne


Ingezonden copy
Yolanda Lubeek (tuin 103)

Verbouwing keuken
Voordat we gingen beginnen met de verbouwing van onze keuken is door Henk al veel gemeten, getekend en naar Ikea gegaan om

folders te halen en een hoop slapeloze nachten verder en nog een keer meten, zijn we op vrijdag 1 maart, Adrie, Henk en Yolanda

naar Ikea gegaan om de keuken te gaan bestellen, de dame was verrast dat we al een heel duidelijke tekening hadden van de keuken,

wat zijn we toch blij met Henk. Alles was getekend op de computer, ze ging het nog even allemaal nakijken. In die tussentijd konden

wij een kopje koffie met gebak gaan bestellen in het restaurant, nee André dat kregen we gratis.

Bij terugkomst was alles klaar tot dat we de rekening hoorden, hoe gingen we dit verklaren bij André want we schrokken wel; goed,

met wat aanpassingen bleven we onder ons budget. Dat later blijkt dat we nog wel meer dingen nodig zouden hebben, ach dat zien

we wel, de keuken hebben we in ieder geval onder het budget gekocht, dus bestellen maar.

Op zondag 3 maart 2019 begonnen we met een groep de keuken leeg te halen, Henk, Adrie en Martha, Piet en Cora, Bert en Yolanda

en later in de middag kwamen ook Wijndelt en Yet. Leen kwam alvast mee helpen om de keuken te kunnen slopen.


Alles moest eruit want onze mannen wilden op maandag 4 maart beginnen met het slopen van de keuken. En daar begonnen de

mannen maandag vol goede moed, leeftijd ach… tussen 67 en 75. De keuken eruit, jongens dat was een makkie, maar de vloer

eruit halen jongens wat viel dat tegen, er moest een Kango aan te pas komen en gezien de leeftijd van deze kanjers wisselden

ze elkaar elke 10 minuten af. Vol stof kwamen ze begin van de avond thuis. Deze klus hadden ze met elkaar geklaard.

 

Van alles moest geregeld worden, wanden plaatsen, elektriciteit, gas- en waterleiding aanleggen. Ook een mooie vloer moest er

uit gezocht worden en deze is top mooi gelegd door Erik Vermaas. De keuken was immers ook geleverd en flink wat dozen stonden

klaar om uitgepakt te worden.

Adri en Henk begonnen zondag 17/3 alvast met de hoge kast in elkaar te zetten, totdat Adrie niet meer kon door de pijn in zijn schouder.

Het klussen viel toch wel even tegen!

De elektriciteit moest ook allemaal even aangelegd worden, daar hadden we Lionel voor geregeld. Ik moet het nog van hem horen,

maar top dat je het allemaal wilde doen. De gas- en waterleiding zijn geregeld door Raymon, het ligt er allemaal mooi bij!

Leen en Piet namen maandag 18/3 de taken over. Goed team samen, maar hoe kan het nou dat 1 lade hoger uit kwam? Ja Piet en Leen,

kwestie van goed kijken! Maar al met al kwam het allemaal goed.


De lades bleven toch wel even problemen geven, maar Erik Vermaas stoorde zich niet aan het gemopper. Hij moest ervoor zorgen dat

de vloer goed kwam te liggen. Dinsdag 19/3 konden de mannen eindelijk beginnen met de keuken plaatsen.

Eind van de dag stond al een groot gedeelte van de keuken: een heel mooi gezicht! Er liep wel iemand rond die nog even wilde

doorgaan, maar er waren verstandige mannen die zeiden dat het morgen ook wel kon.

Verder liepen de werkzaamheden goed, soms met een hoop gemopper en een meningsverschil, maar ach, dat moet kunnen als

je zo druk met elkaar bezig bent.

Cora haar handen kriebelde en wilde vast beginnen met het schoonmaken van de keuken. IJverig is zij vast begonnen met haar

Hara producten de tegeltjes en het plafond schoon te maken, top Cora! Eindelijk vrijdag 29 maart kunnen we beginnen met het

schoonmaken en inrichten van de keuken. Nog een heel gepuzzel, maar hier komen we wel uit. Voor de kantine medewerksters

vooral: ‘Waar staan de spullen?’ Misschien handig om een plattegrond te maken van de indeling van de keuken, maar even zoeken

in onze mooie keuken is zeker de moeite waard.

Ik wil persoonlijk mijn dank uitspreken aan de tuinders die 4 weken lang de klussers waren van onze mooie keuken:
Henk, Adri, Leen, Piet, Adrie, Rinus, Bert, Wijndelt, Erik, Lionel, Raymon, Martha, Cora.


Paasbrunch 22 april 2019                                                  

Voor het eerst in de kantine dacht ik leuk we gaan eens wat anders doen een paasbrunch, nog nooit gebeurd en laten we maar

kijken of dit wat gaat worden. Natuurlijk stond onze topkokkie Cora klaar om mee te helpen, helemaal leuk.    Binnen een week

had ze alle kookboeken te voorschijn gehaald en kwam ze met alle recepten die met een EI te maken hadden. Samen met Cora

een selectie gemaakt, afspraken gemaakt dat we ook nog broodjes en beleg en andere gerechten erbij zouden doen. Corrie

zorgde voor de soep, Lina ging aan de slag om de gekookte eitjes mooi te versieren, Martha zorgde voor een huzarensalade,

Cora begon ijverig aan haar kookkunsten en Yolanda haalde de boodschappen. Wat we even vergeten waren: hoeveel gaan we halen?

Ik kan je zeggen, de tafels kwamen vol te staan.                                                 
Met 24 mensen begonnen we aan een zonnige paasbrunch, de tafel zag er prachtig uit met allemaal lekkere gerechten, maar

moeten we dat met 24 man gaan opeten, nee dat ging niet lukken er konden toch wel meer mensen bij, we kwamen in ieder geval

niet te kort.


We hebben met elkaar genoten van de paasbrunch, maar oh oh wat hadden we veel over, voor volgend jaar gaan we onze

boodschappen aanpassen.

We hopen voor volgend jaar de paasbrunch weer te gaan organiseren en we hopen dat er meer mensen gezellig met elkaar

een Eitje komen eten.

Voordat de paasbrunch begon kregen we onder leiding van Lex Brouwer (donateur van de tuin) nog 20 ijverige fietsers op de koffie,

zij fietsten vanaf Delft naar Bergen op Zoom voor het goede doel "Het Kankerfonds".

Maar ja waar kan je op 2e paasdag om 10.00 uur een kopje koffie met verse appeltaart gebakken door Martha, en verse slagroom

erbij krijgen in Oud-Beijerland? Natuurlijk bij de VTV. Onder leiding van Martha en de perfecte bediening van onze Piet was het een gezellig uurtje.          

 

Yolanda

 Ingezonden copy
Adri Brussaard (tuin 74)

Het nieuwe tuinseizoen komt er aan
Dit verhaal schrijf ik op 22 februari 2019, met de lente en de zomer in het vooruitzicht. Ja!!!, de winter ligt achter ons. Natuurlijk

kan het nog gaan winteren, maar er zijn al mooie weekenden voorbij gegaan. Temperaturen van 15°/16°! Waar hebben we het aan te danken.
In het weekend van 16 en 17 februari was het heel druk op het complex. En ook super gezellig. Het was genieten.

Zo loop ik van noord naar zuid en van oost naar west. En ondertussen kijkend wat onze leden aan het doen zijn. Ieder doet zijn ding

en pakt het klusje op waar hij of zij op dat moment zin in heeft. De een gaat voortvarend aan de slag, de ander kiest voor een praatje

hier en daar. Maar er liggen er ook te droelen achter een heg of schuurtje.

De kantine was vroeg open. De leden zaten lekker buiten op het terras, heerlijk aan een tosti of loempia. En de kinderen zaten natuurlijk

van een ijsje te smikkelen. Ja tuinleden, zet deze dagen maar in jullie dagboek. Zaterdag 16 en zondag 17 februari 2019: het waren

twee top dagen!
En er komen er zeker meer, zowaar ik Adri Brussaard heet.
Ondanks dat het zonnetje bijna voorjaarachtig aanvoelde, was zo ongeveer het enige wat ik op de tuin kon doen de fruitbomen nog

eens controleren. De appel- en perenbomen nog eens doorlopen en eventueel wat (bij)snoeien. De sapstroom is al in volle gang.

De bloem- en bladknoppen van de peren staan zwanger van belofte.
Het begin van een nieuw moestuinseizoen is altijd spannend. Het voorzaaien van groentes en eenjarige, daarna het verspenen en

verpotten en uiteindelijk het uitplanten in de volle grond. En dan maar hopen dat we er volop van kunnen oogsten en genieten.


Sla!!
Als ik maar één groente zou kunnen telen (en ik hoop van harte dat ik een dergelijke keuze nooit zal hoeven maken….), dan zou het

sla zijn. Omdat de versheid van net geplukte sla iets is wat je niet kunt kopen.
Omdat het één van de gemakkelijkste groenten is om zelf te telen.
Omdat je door verschillende rassen te zaaien en op verschillende manieren te oogsten vrijwel het hele jaar rond verse sla uit eigen

tuin kan oogsten.
En omdat het in mijn ogen één van de mooist groenten is!!

 

IJsbergsla
IJsbergsla is de lievelingssla van de fastfoodketens. Dit heeft het te danken aan de lange houdbaarheid van deze slasoort. Mits

koel bewaart, blijft ijsbergsla na het oogsten een week of zelfs wel langer goed.
IJsbergsla vormt een dichte krop en de lichtgroene knapperige blaadjes aan de binnenkant zijn bijna doorzichtig. Helaas is deze sla

wat moelijker te telen dan de overige soorten. Wil je de uitdaging toch aangaan, zorg dan in elk geval voor een goede bemesting en

voldoende water. Reken er ook op dat ijsbergsla wat langzamer groeit dan je van sla gewend bent. Gemiddeld heeft hij twee weken

langer nodig om een krop te vormen.
Anders dan zijn naam doet vermoeden kan deze slasoort niet goed tegen de kou en is hij dus niet geschikt voor het telen in het vroege

voorjaar of laat in de herfst.

 

Snijsla
Voor de allersnelste oogst kun je, zodra de grond in het voorjaar een beetje opwarmt, sla in dichte rijen zaaien met een onderlinge

afstand van tien centimeter. Als de planten zo’n 8 à 10 centimeter hoog zijn, worden ze op twee centimeter boven de grond afgeknipt.

Hierdoor kunnen ze weer opnieuw uitlopen en op deze manier kan er van elke rij meestal een keer of drie geoogst worden. Hierna zijn

de plantjes wel uitgeput. Wil je toch langer snijsla oogsten, dan kan je na een paar weken opnieuw een paar rijen zaaien.


Vlierbes snoeien
Vlierbessen worden maar zelden echt geteeld als fruit, voor de oogst dus. Toch loont het om een vlierbesstruik als fruitgewas te

verzorgen en op de juiste manier te snoeien. De vlierbes draagt vruchten aan de scheuten die zich in het voorgaande jaar gevormd

hebben. Dat betekent dat de struik zodanig gesnoeid moet worden dat deze, met uitzondering van een klein gestel, na de snoei

hoofdzakelijk uit eenjarig hout bestaat. Dat kan want de struik kan heel goed tegen een zware snoeibeurt. De snoeiwijze van vlier

is dus vergelijkbaar met die van een zwarte bes.

 

De snoei van een (halfstam) appelboom
Dit heeft u nodig:

  • Trap
  • Snoeischaar
  • Takkenschaar
  • Stokzaag
  • Handsnoeizaag

Zorg altijd dat het gereedschap waar u mee gaat werken schoon en scherp is.

Zo gaat u te werk:
Bekijk eerst de gehele vorm van de boom. Loop er ook eens goed omheen. Is de kroon evenwichtig opgebouwd of is hij aan de ene

kant zwaarder dan aan de andere kant? Verwijder als eerste de lage en/of afhangende takken. Vervolgens zijn de steil omhoog

groeiende takken (de zogenaamde waterloten) aan de beurt. Verwijder ook alle scheuten en takken die aan de stam of uit de wortels

groeien. Fruitbomen zijn altijd geënt op een andere stam of wortel en als de boom daarop uitloopt, dan trekt dat alle energie weg uit

de kroon. Kort de eindscheuten consequent in tot 2 à 3 knoppen. Knip ze af net boven een knop die naar buiten is gericht.
Neem altijd goed de tijd om te kijken wat er met de boom moet gebeuren. Men is vaak druk en gehaast. Daardoor duikt men vaak

direct in de takken en knipt in het wilde weg wat takken uit de boom. Dat is niet de manier, want hierdoor mis je het grotere plaatje.

Succes!

 

Lavendel
De eigenlijke snoei van lavendel kan het beste gebeuren vanaf half maart tot begin april. Snoei de struik terug tot 10 à 15 centimeter

boven de grond. Snoei daarbij nooit lager dan de nieuwe scheuten.
Hebt u een lavendel een aantal jaren niet gesnoeid en heeft hij onderaan slechts takken met dood hout, dan helpt er weinig meer aan.

Plant in zo’n geval liever nieuwe struikjes. Zet ze op een zonnige plaats en voer in oktober de eerste vorm snoei uit. Dit stimuleert de

vorming van nieuwe scheuten, waardoor u mooi gevormde struiken zult krijgen.


Tip: Als u bij jonge, net geplante lavendel de toppen inkort, dan bloeit de struik welliswaar later, maar u zult er wel langer plezier van hebben.

 

Vallen en opstaan voor beginners
Natuurlijk kun je er een dagboekje op na houden. Een dagboekje met daarin al je ervaringen, de successen die je hebt gehad, maar ook de

onvermijdelijke fouten die je al doende hebt gemaakt.
Wat is er nou leuker dan zien waar het eten vandaan komt? En alles zomaar te zien groeien in eigen tuin? Om dan vervolgens verse groenten

van eigen teelt, uit eigen tuin te eten. Hoe verser hoe beter.
Bij het telen van groenten komt vaak heel veel kijken. Aardappelen poten of uien planten: daar is weinig kunst aan, dat leer je zo. Maar

groenten telen ligt iets anders. De tijden die er voor staan (soms wel maanden) en al de verschillende soorten met hun eigen teeltwijze.
Je moet durven vragen. Er zijn op ons complex altijd oude knarren die je graag met raad en daad bij willen staan.
En schrijf je inderdaad alles in een dagboekje op, dan kun je nog eens terugkijken hoe het ook al weer precies zat.

En dan komt er een tijd dat je alles kunt.
De beginner(s) wens ik veel succes toe.


Herfstframbozen
Tot de eerste vorst plukken we vaak nog vruchten van de frambozenstruik. Zodra het begint te vriezen is de oogst echter voorbij. Dan

komt de tijd om de planten te snoeien.
Bij zomerframbozen, die enkel vruchten dragen aan de takken die het afgelopen seizoen gegroeid zijn, is de snoei simpel: alle takken

waaraan vruchten hebben gezeten knip je bij de grond af. Herfstframbozen dragen vooral aan takken die in hetzelfde seizoen gegroeid

zijn en je hebt hier wat de snoei betreft twee mogelijkheden:
Ook hier kun je, zoals bij de zomerframbozen, simpelweg de takken waaraan vruchten hebben gezeten allemaal bij de grond afknippen.

Maar je kunt ze ook laten staan en alleen de topjes van deze takken afknippen. Hierdoor krijg je in het jaar daarop al in juni een kleine

oogst en kan je zodoende twee keer in het jaar van de planten oogsten.

 

De rode bes
Bij struiken moet u er naar streven om de gesteltakken van de struik niet ouder te laten worden dan vijf jaar. De meest toegepaste

methode is om een struik te vormen met vijf gesteltakken. Laat daar vervolgens jaarlijks één of twee nieuwe takken bij ontstaan.

Wanneer u uiteindelijk een struik heeft staan met zes of zeven takken haalt u vervolgens jaarlijks de oudste tak(ken) weg.

Zo bestaat de uiteindelijke struik uit vijf dragende (hoofd)takken en één of twee vervangers.
De gesteltakken, de vruchtdragende takken dus, dragen vruchten aan de kleine zijtakjes. Deze kleine zijtakken kunt u inkorten

en/of dunnen, zodat de struik luchtig blijft.


Het is maar een tip
Maar wel een leerzame en informatieve tip:
Kies de beste kiemers.
Wie zaad koopt voor de moestuin koopt daarbij een zakje mogelijkheden, een belofte aan verse groenteplanten voor het nieuwe teeltjaar.

Maar dan moeten de zaadjes wel kiemen. Sjef van der Loo beschrijft hoe je de informatie op zaadzakjes moet lezen, zodat je op

die manier de beste zaden kiest. Als je nog de Landleven van februari 2019 kunt bemachtigen dan vindt je daarin op de

pagina’s 134 en 135 een interessant stukje hierover. Lukt dat niet, dan biedt internet uitkomst. Het betreffende stukje kan

ook via deze link gevonden worden:
https://www.landleven.nl/inspiratie/tuin-erf/2019/januari/sjefs-tuintips-wat-betekenen-de-codes-op-zaadzakje/
Het is een heel leerzaam en belangrijk stukje.

 

Het bemesten van komkommer en tomaten
Soms is het nodig om een teelt van wat extra bemesting te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld voor tomaten en komkommers in de kas.

Deze gewassen hebben veel voeding nodig.
Maar een extra mestgift kan ook voorkomen dat koolgewassen of prei niet goed groeien of een lichte kleur vertonen.

Dat laatste duidt vaak op een stikstofgebrek of tekort. Bijmesten kan door middel van het strooien van organische korrelmest

rondom de gewassen. Strooi de meststof op de grond en werk het vervolgens oppervlakkig in.

 

Tip voor zacht fruit plukken
Het meeste zacht fruit rijpt niet goed na nadat het geoogst is. Voor een optimale smaak moeten de vruchten daarom volledig rijp

worden aan de struik. Proef daarom eerst of de smaak al goed is voordat u verder gaat met de oogst ervan. Frambozen of

framboosachtige vruchten zoals Taybes en de Japanse wijnbes zijn oogstrijp als de vruchten bij het plukken los komen van de

bloembodem. De holle vruchtjes zijn dan erg kwetsbaar en maar zeer kort te bewaren. Je kunt ze daarom ook oogsten door

het steeltje af te knippen.
Het is maar een tip!


Bonen
Een zomerse moestuin, daar horen bonen bij. Je kunt er bijna niet om heen. De meesten op ons complex hebben ze wel ergens staan

in de tuin. Er zijn struikbonen, maar ook klimbonen die de lucht in groeien. Bonen zijn koukleumen en kunnen pas vanaf midden

mei geplant of gelegd worden. Niet te verwarren met tuinbonen, die al vanaf maart de grond in kunnen en nauwelijks hinder

ondervinden van koude temperaturen.
Zet bonen in rijtjes, dan ondersteunen ze elkaar wanneer de bonen het gewas/de plant te zwaar laten worden. Of plant ze in een cirkel

indien ze klimmen, dan kan je ze gemakkelijk rond een aantal bamboestokken of klimrekjes leiden.
Tot eind juli kan je de bonen zaaien of leggen. Je hebt dan ongeveer tot eind augustus / begin september nog een laatste oogst.

Door niet alle bonen in één keer te leggen, maar met tussenpozen van een paar weken, verspreid je de oogst.

Hierdoor heb je minder bonen tegelijkertijd en kan je langer genieten van deze zomergroente bij uitstek.
Bonen kunnen eventueel een paar dagen bewaard worden in de koelkast.

 

Groenbemesters
Op tuinen waar veel gewassen na elkaar worden geteeld is het op peil houden van het gehalte aan organische meststof een

belangrijke zaak. Weinig organische stof (humus) in de bodem leidt onherroepelijk tot structuur bederf van de grond. Dit geldt

ook zeker voor de kleigrond op ons complex. Voor het op peil houden van het organische stof gehalte kunt u het beste gebruik

maken van groenbemesters. Deze groenbemesters zorgen voor een goede bodembedekking, waardoor de structuur van de

grond beter behouden blijft en ook de ontwikkeling van onkruid automatisch wordt tegengegaan. Bovendien zorgen

groenbemesters voor een actief bodemleven en ook dat is van belang voor een goede bodemstructuur. Ik zelf gebruik Borage

(zaaien vanaf half augustus) en Gele Mosterd (zaaien in september) en het bevalt mij uitstekend.


Hoe vroeger – hoe beter – hoe meer
De nieuwe aanplant van de gewone, eenmaal dragende aardbeienplanten kan niet vroeg genoeg plaats vinden. Vroege gewassen

kunnen al vanaf eind juli de grond in. En tot half augustus kunnen de late gewassen nog geplant worden. Maar voor alle soorten geldt:

hoe vroeger u plant, hoe groter de oogst in het volgende seizoen zal zijn.
Dit heeft te maken met het feit dat bij het vroeg planten de aardbeienplantjes zich beter kunnen ontwikkelen voordat de herfst invalt.

 

Aardbeien
De meeste aardbeienvariëteiten worden vermeerderd door stekken of afleggen. Alleen de bosaardbei wordt vermeerderd door zaad.

Je kunt nieuwe aardbeien planten, zoals hierboven beschreven, vanaf eind juli tot uiterlijk half augustus. Deze zullen dan voor de winter

invalt al goed geworteld zijn en in het voorjaar uitlopen en volop vruchten gaan dragen. De meeste aardbeienrassen hebben een koude

periode nodig om bloemen te kunnen produceren.
Voor diegene die geen nieuwe planten heeft gezet in het vorig seizoen: gelukkig worden ook in het voorjaar nog jonge aardbeienplanten

aangeboden. Bij deze planten is op de kwekerij een koude periode nagebootst en daarom zullen deze gelijk in hetzelfde seizoen al

vruchten dragen. Dergelijke planten worden namelijk een paar weken in koelcellen gehouden. Moeder natuur wordt op die manier

dus om de tuin geleid. Aardbeien gedijen goed in de volle grond, maar kunnen ook in potten en bakken worden gehouden. Een goede

drainage is daarbij wel van belang. Aardbeien hebben weliswaar veel vocht nodig voor een goede vruchtvorming, maar natte voeten

(lees: natte wortels) worden beslist niet op prijs gesteld en dit verhoogt de kans op schimmelvorming. Geef aardbeien in potten of

bakken gedurende droge periodes wel regelmatig water.
De eerste oogst van de zomerkoninkjes kan je, afhankelijk van het weer, verwachten vanaf juni.


Abrikozen
Bij het telen van abrikozen zijn drie aspecten van belang:
Ten eerste verschijnen de bloemen al heel vroeg in het voorjaar, waardoor ze bijzonder gevoelig zijn voor vorst. Ten tweede vallen de

vruchtbeginsels af als de wortels te weinig water krijgen. En als derde moet er bij de bevruchting meestal geholpen worden, omdat

er in de vroeg vallende bloeitijd van de abrikoos nog maar weinig insecten actief zijn.
Afgezien van een bijzondere strenge koude periode is de abrikoos al voldoende beschermd als deze tegen een zonnige muur wordt

aangeplant. De boom of struik kan ook afgedekt worden tegen strenge vorst tijdens de bloeitijd.
Of de abrikoos nu in de volle grond staat of in de kas: ze hebben tijdens de vruchtzetting heel veel water nodig. En de abrikozen hebben

gedurende de groeiperiode van de vrucht een grote behoefte aan warmte. De vruchten moeten tot ze echt helemaal rijp zijn aan de

boom blijven hangen. Het beste moment om te plukken is in de (vroege) ochtend als de vruchten nog “dauw fris” zijn.

 

Witlof
Witlof heeft de naam om moeilijk te telen zijn, maar met een beetje kennis lukt het al gemakkelijk. Probeert u het daarom eens!
Zelf zaai ik elk jaar Hollandse-middel-vroeg. Dit soort moet wel opgekuild worden. Als je een kas of platglasbak hebt, dan komt het

nog mooier uit. De zaaiperiode loopt van eind april tot en met begin juni, maar vraagt wel een goede grondsoort. Let wel op waar je het

gaat telen: de grond waar je de witlof zaait ben je het gehele jaar vervolgens kwijt.
Vanaf half november tot in januari kan je de witlof oogsten. In deze maanden is de witlof in de winkel behoorlijk prijzig en heb je dus je

eigen overheerlijke witlof zo uit de tuin.
De soorten “Flash F1” en “Zoom F1” zijn hybriden die geteeld kunnen worden zonder dekgrond. Na zes weken zijn ze al oogstbaar.
Het is altijd het proberen waard!


Stomverbaasd
Bij Bram en Jopie Verhagen, tuin 4 wel te verstaan.Op hun prachtige perceel hangt een nestkastje in de pruimenboom.
Dit kastje wordt bewoond door twee koolmezen.

Het is vrijdag 24 mei. Een prachtige zonnige middag en intussen zijn de jonge mezen uit hun ei gekomen. De ouders hebben het druk

en vliegen af en aan om hun kroost te voeren.

 

Wat Bram opvalt, is het feit dat er een derde vogel mee aan het voeren geslagen is. Het is een Winterkoninkje, die in onze streek ook wel

Klein Jantje wordt genoemd. Bram kwam naar mijn tuin en vertelde in het kort zijn verhaal. Ik was verbaasd, dus ben dan ook gelijk naar

zijn tuin gegaan.

Bram, Jopie en ik zaten onder de parasol alles gade te slaan. Wat bijzonder en wonderlijk dat er inderdaad een Klein Jantje meevoerde

om het kroost van de koolmezen groot te brengen!

Zo zie je maar: als je er oog voor hebt is er veel te zien op ons mooie complex! Bedankt Bram en Jopie.

Adri Brussaard


Ingezonden copy
Fons Pol

Vrijdag 12 april 2019
Dat is de datum, waarop de organisator A. Smeets heeft besloten dat de klaverjassers weer bijeen zullen komen in ‘t Gebouw aan de

Langeweg om aldaar te gaan uitmaken wie zich de Paasklaverjasser van 2019 mag gaan noemen.

Voor ik u ga vertellen wie deze eer te beurt viel moet ik u zeggen dat de mevrouw van tuin 25 me heeft ontroerd met haar stuk over de

kleine vogeltjes. Vooral winterkoninkjes en roodborstjes hebben mijn voorliefde, maar naast het Klein Profijt lijkt het me ook

aanbevelingswaardig de kantine van onze volkstuinders eens te bezoeken, met een beetje goede wil lijkt het me mogelijk om daar

tegen een aardige prijs wat zonnebloempitten te scoren. Als tenminste de organisator weer eens een wedstrijd gaat uitschrijven

wie de hoogste zonnebloem gaat verbouwen. Dan komen de pitten van zelf dat wil zeggen met behulp van een aantal bezige bijen

die natuurlijk van node zijn voor een goed eind resultaat.

 

Overigens deed me het gedicht op de voorpagina van de tuinpraat me denken aan de gevleugelde woorden van de onbekende

schrijver Clover Coat (geboren in 1938): Ze komen vaak met velen. De kaarten schudden en verdelen. Een klaverjasser zie je nooit alleen.

 

Het waren er liefst veertig op die kille vrijdag avond 12 april om zich te verwarmen aan het mooie spel dat klaverjassen heet.

 

Even terug naar de realiteit, het is vandaag 23 mei en ik heb kunnen kiezen in het verzorgingscentrum De Rembrandt om een aantal

Nederlanders in Brussel aan het werk te houden. Wat dat werk precies inhoudt is mij niet geheel duidelijk maar wat maakt het uit.

Als er wat te kiezen valt moet je er gebruik van maken.


Toch kies ik er liever voor om te gaan klaverjassen te midden van soortgenoten die zijn komen opdagen om weer eens onderling uit

te maken wie die begeerde titel van Paas(haas) klaverjas kampioen 2019 zal worden.

 

Ik zal u niet langer in het ongewisse laten: Johan Schutter met 5945 points, dat is heel veel keren x12.
En Lex Brouwer bezette de tweede plaats, Theo Jansen(familie van ??) de derde plaats en niet te vergeten de allround speler

Leen Schutter op de vierde plaats.

 

En nog zesendertig anderen genoten van een heerlijke avond waaronder de auteur van tuin 74 aan wie ik te danken heb dat het mij

duidelijk is geworden wat nu eigenlijk een veenmol aan het doen is.

En voor de mede tuinders is het toch uitermate belangrijk om te kunnen lezen hoe ze een druif kunnen snoeien en dieven, en dat is

dus niet verdonkeren manen, zijn die mensen in Brussel ook van die planten liefhebbers of zijn dat vullers van de spreekwoordelijke zakken.

Hetgeen niet wegneemt dat het belangrijk is dat achter elk spel en achter elke beweging een goede organisator zit. Een man die er voor

zorgt dat elke deelnemer tevreden naar huis gaat met liefst 12 verse eitjes. En daar zullen ze in Brussel niet zo gauw mee tevreden zijn.

Gelukkig maar zijn ze dat wel aan de Langeweg en in Brussel hebben ze nog een lange weg te gaan voordat daar sprake is van tevreden burgers.

Fons


Overzicht commissies binnen de Volkstuinvereniging

 

SCHOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Ingen Visser        

      

BOUWCOMMISSIE
Jan Jansen                              Coördinator namens het bestuur
René van Aartrijk
Peter de Jong

 

TUINCOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Peter de Jong

 

DRAINAGECOMMISSIE
Willem Clement                     Coördinator namens het bestuur
Ed Vroonland

 

KANTINECOMMISSIE
Adrie Smeets                         Coördinator namens het bestuur
Martha Brussaard
Yolanda Lubeek

 

AEDCOMMISSIE
Leen van der Meijde              Coördinator namens het bestuur
Ingen Visser


 

 

Meststofprijzen via de clubwinkel

 

Landbouwkalk                     2500 g.            € 1,65

Kunstmest 12-10-18          2500 g.            € 3,10

Superfosfaat                       2500 g.            € 2,00

Kalkammonsalpeter         2500 g.            € 4,00

Culterra                                2000 g.            € 3,00

Patentkali                            2000 g.            € 2,50

Tonkinstokken          lengte  240/ 270 cm.   € 1,25
Tomatenstokken      lengte  100 cm.         € 0,30
Zand                           per kruiwagen           € 1,50

 

De meststoffen zijn alleen verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de kantine.
Zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur

 

Opzegging lidmaatschap
Het verenigingslid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van 8 weken schriftelijk het lidmaatschap opzeggen aan het bestuur (secretaris).
Zie Huishoudelijk Reglement art. 8 lid 3.